Υ.Α. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Π.Δ. 10/2017 Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας ΦΕΚ 23/Α/1-3-2017

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Π.Δ. 55/2014 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» ΦΕΚ Α’ 91/14-4-2014

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Ν. 4177/2013 Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’ 173/8-8-2013

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

N. 3297/2004 Συνήγορος του καταναλωτή – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’ 259/23-12-2004

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Ν. 3043/2002 Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’ 192/21-8-2002

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ