ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η συγκρότηση ενός μαζικού και κοινωνικού καταναλωτικού κινήματος υπήρξε μια από τις σημαντικές αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, η κορυφαία συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας στο Συνέδριό της το Μάρτιο του 2007.

Ένα χρόνο μετά (Σεπτέμβριος 2008) τίθεται σε λειτουργία η Γραμματεία Καταναλωτικού Κινήματος όπου ξεκινά και έμπρακτα το έργο της.

Το καταναλωτικό κίνημα της μισθωτής εργασίας διαρθρώνεται από:

Α. την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) και

Β. τον Σύλλογο Κοινωνικής Οικονομίας & Κατανάλωσης (ΣΚΟΚ)

Με την ίδρυση των δύο φορέων, η Γραμματεία Καταναλωτικού Κινήματος της ΓΣΕΕ έθεσε τη θεμέλια λίθο για την ανάδειξη και την δράση της κοινωνικής συμμετοχής της μισθωτής εργασίας.

Με την έναρξη της λειτουργίας της ΕΕΚΕ (Δεκέμβριος 2010) δρομολογείται και ολοκληρώνεται η πιστοποίησή της (2011) από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ξεκινά ουσιαστικά τις δραστηριότητές της.

Την ίδια χρονιά, συστήνει πενήντα εννέα Τοπικά Παραρτήματα τα οποία διοικούνται από πενταμελείς Επιτροπές Διοίκησης, σε πενήντα εννέα πόλεις της Ελλάδας, στις οποίες δραστηριοποιούνται και τα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Μέσα από αυτή τη δικτύωση, η ΕΕΚΕ αποκτά πανελλαδική εμβέλεια κι έτσι της δίνεται το πλεονέκτημα να αναδεικνύει και να αντιμετωπίζει προβλήματα σε κάθε γωνιά της χώρας, πετυχαίνοντας παρεμβάσεις σε τοπικό και κατ’ επέκταση σε εθνικό επίπεδο.

Τον Απρίλιο του 2011 εντάσσεται στη λειτουργία του Πανελλήνιου Δικτύου υποστήριξης των υπερχρεωμένων καταναλωτών που έχει συσταθεί από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και παρέχει -με άρτια καταρτισμένη επιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από νομικούς και οικονομολόγους- υποστήριξη έως και σήμερα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στην προσπάθεια τους για τη ρύθμιση των χρεών τους.

ΣΚΟΠΟΙ

 1. Η βελτίωση του πραγματικού βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής, του επιπέδου καταναλωτικής συνείδησης καθώς και της οικονομικά ορθολογικής καταναλωτικής συμπεριφοράς και της κοινωνικής υπευθυνότητας των καταναλωτών.
 2. Η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού έναντι των προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών ασχέτως του ιδιωτικού, δημόσιου ή κοινωνικού χαρακτήρα αυτών.
 3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονομικά ορθολογική καταναλωτική συμπεριφορά.
 4. Η ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης και συμπεριφοράς και η βελτίωση της στάσης των καταναλωτών έναντι του προσωπικού των προμηθευτών.
 5. Η ευαισθητοποίηση των διοικήσεων των προμηθευτών και η παρακίνηση στην ορθή και προσήκουσα εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
 6. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών από το προσωπικό των προμηθευτών και η αναβάθμιση της συμπεριφοράς του έναντι των καταναλωτών.
 7. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση πληροφοριών για θέματα που αφορούν τα συμφέροντα των καταναλωτών από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται κάθε φορά, και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελή σκοπό.
 8. Η παρακίνηση και υποβοήθηση της ενεργούς συμμετοχής των καταναλωτών για την τήρηση και τον έλεγχο της τήρησης της κείμενης καταναλωτικής και εργατικής νομοθεσίας από τους προμηθευτές καθώς και για την ανάληψη και διενέργεια δράσεων και παρεμβάσεων σχετικής κοινωνικής ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.
 9. Η βελτίωση της σχέσης προμηθευτών – καταναλωτών και η συμβολή στην ελαχιστοποίηση των διαφορών τους.
 10. Η παροχή ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών κάθε μορφής έννομης προστασίας για τα δικαιώματα των μελών της ως καταναλωτών. Ιδίως νομιμοποιείται να ασκεί συλλογική αγωγή, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή κατά διοικητικών πράξεων και να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα. Δικαιούται να παρεμβαίνει προσθέτως σε εκκρεμείς δίκες μελών της για την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών.
 11. Η εκπροσώπηση των καταναλωτών στα όργανα, στα οποία προβλέπεται η εκπροσώπησή τους, η δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευσή τους, η άσκηση συλλογικών αγωγών.
 12. Η καταπολέμηση της ακρίβειας, της κερδοσκοπίας και της αισχροκέρδειας καθώς και των καταχρηστικών πρακτικών, των παραπλανητικών μεθόδων προώθησης των πωλήσεων και της ιδιοτελούς επιλεκτικής εκπλήρωσης των συμβάσεων που εφαρμόζουν ορισμένοι προμηθευτές.
 13. Η ενημέρωση και παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους καταναλωτές για τα αγαθά που καταναλώνουν και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν όσον αφορά την ποιότητά τους, την υγιεινή, την ασφάλειά τους καθώς και για τον τρόπο και το κόστος παραγωγής τους και τον θεσμικό χαρακτήρα των φορέων παραγωγής τους.
 14. Η παρακίνηση των καταναλωτών να επιλέγουν αγαθά και υπηρεσίες με κριτήρια οικονομικού ορθολογισμού και κοινωνικής υπευθυνότητας και να διενεργούν την προμήθειά τους συλλογικά είτε απευθείας από τον παραγωγό ή μέσω συλλογικών και κοινωνικών φορέων.
 15. Η ανάδειξη του κοινωνικού οφέλους που προκύπτει και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής που επιτυγχάνεται από την προτίμηση επιλογής βιολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον αγαθών και υπηρεσιών, τοπικών αγαθών και υπηρεσιών, αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εγχωρίως και διατίθενται με την ελάχιστη δυνατή εμπορική μεσολάβηση, αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται και διατίθενται από συλλογικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και από πολύ μικρές και μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις.
 16. Η παρακολούθηση της εταιρικής συμπεριφοράς των προμηθευτών και η αξιολόγηση της κοινωνικής υπευθυνότητας που επιδεικνύουν έναντι των καταναλωτών, του προσωπικού που απασχολούν, των τοπικών κοινωνιών εντός των οποίων δραστηριοποιούνται και του κατά περίπτωση περιβάλλοντος αναφοράς.
 17. Η παρακίνηση των προμηθευτών σε συμπεριφορά κοινωνικής υπευθυνότητας και εταιρικής ευθύνης.
 18. Η τεχνική και νομική υποστήριξη των καταναλωτών στις τυχόν διαφορές τους με τους προμηθευτές
 19. Η άμεση και έμμεση, προώθηση, ανάπτυξη και επέκταση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και κατανάλωσης υπό την ευρεία έννοια αυτών στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
 20. Η προώθηση της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας αυτοοργάνωσης του καταναλωτικού κινήματος στην ημεδαπή και η συμμετοχή των οργανώσεων καταναλωτών της ημεδαπής στις διεθνείς και πολυμερείς οργανώσεις των ενώσεων καταναλωτών.
 21. Η συνεργασία, η ανάληψη κοινών δράσεων και παρεμβάσεων με άλλες Ενώσεις Καταναλωτών, τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, κλαδικές ή άλλες, πολυμερείς και διεθνείς καθώς και τις άλλες συλλογικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και πρωτίστως τα εργατικά συνδικάτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 22. Η υποστήριξη και προώθηση των αρχών της συλλογικότητας, της συμμετοχής, της κοινωνικής υπευθυνότητας, της συλλογικής οικονομικής αυτοοργάνωσης των καταναλωτών καθώς και της δημοκρατίας σ’ όλες τις διαχειριστικές διαδικασίες.

ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Ενημερώνει σχεδόν καθημερινά τους καταναλωτές με Δελτία Τύπου
 • Απαντά σε εκατοντάδες αιτήματα καταναλωτών που αφορούν σε πληροφορίες, παράπονα- καταγγελίες και αιτήματα για παρέμβαση και επιλύει διαφορές μεταξύ καταναλωτών προμηθευτών
 • Εξυπηρετεί δανειολήπτες παρέχοντας συμβουλές για το διακανονισμό των χρεών τους ή εντάσσοντάς τους στις διατάξεις του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
 • Εκδίδει φυλλάδια με χρήσιμες θεματικές συμβουλές για τους καταναλωτές
 • Ενημερώνει καθημερινά μέσα από την ιστοσελίδα της www.eeke.gr και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των καταναλωτών
 • Έχει προβεί σε δεκάδες νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις και έχει λάβει μέρος σε διαβουλεύσεις εντός και εκτός του Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
 • Έχει συστήσει Κοινωνικό Φροντιστήριο και Κοινωνικά Παζάρια σε συνεργασία με τα Τοπικά Παραρτήματα
 • Έχει πραγματοποιήσει καμπάνιες για την καταπολέμηση της ακρίβειας, όπως: Συμμαχία κατά της Ακρίβειας σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες συμμαχίες ίδιου τύπου που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.
 • Έχει διεξάγει έρευνα σχετικά για την καταναλωτική συμπεριφορά των παιδιών και μελέτη σχετικά την Εξέλιξη Μισθών και Τιμών των Προϊόντων. Έχει θέσει το θέμα της παροχής δωρεάν γεύματος στα σχολεία και την εισαγωγή του μαθήματος καταναλωτικής συμπεριφοράς στα σχολεία
 • Έχει πραγματοποιήσει σε συνεργασία με φορείς εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα με τις εξής θεματικές ενότητες: Προστασία Καταναλωτή (60 ώρες), Κοινωνική Οικονομία (40 ώρες), Διοίκηση Κοινωνικών Φορέων (60 ώρες), Αγωγή Καταναλωτή (20 ώρες)