ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Το σωματείο με την επωνυμία: «Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος» (Ε.Ε.Κ.Ε.), είναι σωματείο αφενός καταχωρημένο ως νόμιμα συγκροτημένη Ένωση Καταναλωτών στο «Μητρώο» Ενώσεων Καταναλωτών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή της παρ. 4 του άρ. 10 του Ν. 2251/1994 ως ισχύει, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή με αύξοντα αριθμό 40/21.01.2011 και αφετέρου νόμιμα συνεστημένο σωματείο, καταχωρημένο στο Μητρώο των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 28020.

Μοιράσου το: