ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Η «Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος» (Ε.Ε.Κ.Ε.) είναι φορέας της κοινωνίας των πολιτών, μη κερδοσκοπική οργάνωση και σωματείο αφενός καταχωρημένο ως νόμιμα συγκροτημένη Ένωση Καταναλωτών στο «Μητρώο» Ενώσεων Καταναλωτών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή της παρ. 4 του άρ. 10 του Ν. 2251/1994 ως ισχύει, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή με αύξοντα αριθμό 40 και αφετέρου νόμιμα συνεστημένο σωματείο, καταχωρημένο στο Μητρώο των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 28020.