ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ: Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και το Ινστιτούτο Μελετών Καινοτομίας και Ανάπτυξης, παρουσίασε σε διαδικτυακή εκδήλωση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 05 Ιουνίου, μία ιδιαίτερα σημαντική μελέτη, με τίτλο «Δικαιώματα Υγείας στην ΕΕ: Η Τρίτη Ηλικία στην Ελλάδα» για τις ανάγκες του έργου «Γνωσιολογικός Εμπλουτισμός Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων Υγείας της Τρίτης Ηλικίας (ΕΕ-Υγεία)»  στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD – Building a robust and democratic civic space.

 Σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο τα άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα γνωρίζουν και ασκούν τα δικαιώματά τους, όπως κατοχυρώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το επίπεδο των παροχών υγείας που λαμβάνουν.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

  • Έλλειψη γνώσης του ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων από όλες τις ομάδες στόχου.
  • Τα κύρια εμπόδια στον τομέα της υγείας για την τρίτη ηλικία είναι η μακρά αναμονή και το χαμηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
  • Συγγενικά πρόσωπα των ατόμων τρίτης ηλικίας αναλαμβάνουν ως επί το πλείστον τη φροντίδα τους, λόγω του κενού των θεσμών πρόνοιας και της έλλειψης προσωπικού. H φροντίδα από μη καταρτισμένα άτομα, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα.
  • Οι φροντιστές υγείας στην Ελλάδα δεν έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ηλικιωμένους.
  • Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης στην υγεία, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση του πλαισίου πρόνοιας για τα άτομα τρίτης ηλικίας.