ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 • α
 • β
 • γ
 • δ
 • ε
 • ζ
 • η
 • θ
 • ι
 • κ
 • λ
 • μ
 • ν
 • ξ
 • ο
 • π
 • ρ
 • σ
 • τ
 • υ
 • φ
 • χ
 • ψ
 • ω
abcImage

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Όλα τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, εστιατόρια ξενοδοχείων, ταβέρνες, καταστήματα γρήγορης εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και άλλα παρόμοια καταστήματα) θα πρέπει:

 • Να τηρούν τιμοκατάλογο γραμμένο υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, ο οποίος θα αναρτάται σε εμφανές σημείο, στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου του καταστήματος και θα βρίσκεται στη διάθεση των πελατών πριν την παραγγελία.
 • Να αναγράφουν στον τιμοκατάλογο τα διατιθέμενα προϊόντα με τις τιμές τους, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Να αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με κεφαλαία γράμματα, στο μέγεθος γραμματοσειράς του υπόλοιπου τιμοκαταλόγου, την εξής ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και εφόσον ο τιμοκατάλογος τηρείται και στην αγγλική γλώσσα και την ένδειξη: «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)».
 • Να διαθέτουν τερματικό POS, για υποδοχή καρτών, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα.
 • Να εκδίδουν το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο) κατά την πληρωμή. Διαφορετικά έχουμε δικαίωμα να μην πληρώσουμε.
 • Να θέτουν στη διάθεσή μας, έντυπο “ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ”, το οποίο θα πρέπει να τοποθετείται σε εμφανές μέρος, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος με δυνατότητα να συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας, σε 4 γλώσσες (ελληνικά-αγγλικά-γαλλικά-γερμανικά)
 • Να μην επιβάλλουν επιπλέον χρέωση ως κουβέρ (π.χ. σερβίτσια, μαχαιροπήρουνα, πετσέτες κ.λπ.) και να μην προσφέρουν με χρέωση κανένα προϊόν (π.χ.: εμφιαλωμένο νερό, ψωμί κλπ.), χωρίς προηγουμένως να μας ρωτήσουν και να συμφωνήσουμε.
 • Να τηρούν τη νομοθεσία σχετικά με την απαγόρευση κανονικού και ηλεκτρονικού τσιγάρου σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο οφειλέτης, προκειμένου να προστατευτεί από τη λήψη καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του από τους πιστωτές, μέχρι την εκδίκαση της αίτησής του, θα πρέπει να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ειρηνοδικείου, σχετικά με κάθε ζήτημα το οποίο χρήζει προσωρινής ρύθμισης, όπως είναι η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του, η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που υποχρεούται να καταβάλλει προς τους πιστωτές που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση. Για τη χορήγηση της ανωτέρω προσωρινής διαταγής, ο ειρηνοδίκης πιθανολογεί μεταξύ άλλων το:

α.  παραδεκτό της αιτήσεως του οφειλέτη, και

β. την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος, στην εξασφάλιση του οποίου αποβλέπει η προσωρινή διαταγή και το επείγον αυτής.

Η χρονική ισχύς της ανωτέρω προσωρινής διαταγής, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι μήνες, από την κατάθεση της αίτησης ή εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως του οφειλέτη.

Μετά τη συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδίκη και εφόσον δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατά την παραπάνω διαδικασία, ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει κατά του οφειλέτη. Η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση.

Από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, παύουν να τοκίζονται οι απαιτήσεις, με εξαίρεση εκείνες που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια (υποθήκη, προσημείωση κ.λπ.).

ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, ο δικαστής λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου του και τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του, ρυθμίζει τις οφειλές του με μηνιαίες καταβολές, σύμμετρα, προς όλους τους πιστωτές του για τρία έτη. Η εκπλήρωση και ολοκλήρωση της τριετούς αυτής ρύθμισης, επιφέρει και την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του.

Ειδικά μπορούν να ρυθμιστούν περιπτώσεις χρόνιας ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας ή εξαιρετικά χαμηλού εισοδήματος, με καθορισμό από το Δικαστήριο περιόδου χάριτος, με χαμηλές ή ακόμη και μηδενικές καταβολές. Στις περιπτώσεις αυτές, ορίζεται εκ νέου εξέταση του αιτήματος του οφειλέτη και επαναπροσδιορισμός των μηνιαίων καταβολών, έπειτα από τουλάχιστον  πέντε μήνες.

Όσον αφορά στα περιουσιακά στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στο όνομα του οφειλέτη, το Δικαστήριο μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να διορίσει εκκαθαριστή για τη ρευστοποίησή τους και την ικανοποίηση των δανειστών.

Προβλέπεται παρ’ όλα αυτά, η εξαίρεση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη από τη ρευστοποίηση, κατόπιν σχετικού αιτήματός του. Προκειμένου να γίνει ένα τέτοιο αίτημα δεκτό, θα πρέπει: α) το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%,  γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης να μην υπερβαίνει 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα και δ) ο οφειλέτης να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης. Η προστασία της κύριας κατοικίας, ισχύει και για περιπτώσεις κατοχής ιδανικού μεριδίου, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν.

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Στην περίπτωση που για κάποια από τις οφειλές υπάρχει εγγυητής, τυχόν ρύθμιση των υποχρεώσεων του οφειλέτη, δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις των πιστωτών κατά του εγγυητή. Στις περιπτώσεις αυτές και εάν ο εγγυητής πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου, πρέπει να αιτηθεί και τη δική του υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Με την έννοια «υπαναχώρηση από σύμβαση», περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία ένα συμβαλλόμενο μέρος προχωρά σε μονομερή λύση της συναφθείσας σύμβασης, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που του δίνει ο νόμος. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος της υπαναχώρησης, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, απαλλάσσονται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταξύ τους σύμβαση.

Στις καταναλωτικές σχέσεις, προβλέπεται το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή, σε περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης με τον προμηθευτή, αναιτιολόγητα, εντός προθεσμίας 14 ημερών. Με την άσκηση του δικαιώματος αυτού, το οποίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, ο καταναλωτής επιστρέφει το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε, και ο προμηθευτής, την πληρωμή που έλαβε. Θα πρέπει πάντοτε ο προμηθευτής, να ενημερώνει τον καταναλωτή, σχετικά με την ύπαρξη και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Παρέχεται επίσης στον καταναλωτή, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, σε κάθε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, για το οποίο ευθύνεται ο πωλητής.

 

Βλ. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΑΞΙ

Κατά τη μετακίνησή μας με ταξί, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τόσο ο ιδιοκτήτης του ταξί όσο και ο οδηγός, έχουν κάποιες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα:

Ο οδηγός ταξί, έχει την υποχρέωση να:

 • έχει τις πινακίδες με τις επιγραφές ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΤΑΞΙ (ή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) σβηστές, όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο και φωτεινές, όταν δεν είναι μισθωμένο, κατά τη διάρκεια της νύχτας,
 • θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο αμέσως μόλις επιβιβαστούμε,
 • συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις μας, ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό,
 • διακόπτει τη λειτουργία του ταξίμετρου, όταν σταματά για λόγους, για τους οποίους ευθύνεται ο ίδιος,
 • μην επιβιβάζει άλλο άτομο ενώ μας μεταφέρει στον προορισμό μας (πολλαπλή μίσθωση),
 • μην κάνει επιλογή επιβατών,
 • πραγματοποιεί μίσθωση υποχρεωτικά, σύμφωνα με την σειρά αναμονής αυτοκινήτων και επιβατών, όταν τοταξί βρίσκεται σε ειδικά επιλεγμένο χώρο (πιάτσα),
 • επιβιβάζει κατά προτεραιότητα τυφλούς, ανάπηρους επιβάτες ή έγκυες, αν υπάρχουν μεταξύ των αναμενόντων επιβατών,
 • είναι ευπρεπής στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά,
 • τοποθετεί τις αποσκευές μας από το πεζοδρόμιο στο όχημα και το αντίστροφο,
 • εκδίδει νόμιμο παραστατικό (απόδειξη).

Ο ιδιοκτήτης ταξί, έχει την υποχρέωση να:

 • διατηρεί το όχημά του σε άριστη κατάσταση από τεχνικής πλευράς,
 • αναρτά σε εμφανές μέρος του οχήματος τα στοιχεία του οδηγού, καθώς και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, τα τιμολόγια που ισχύουν, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και την ειδική άδεια του οδηγού,
 • διαθέτει ταξίμετρο σε εμφανές σημείο του οχήματος,
 • ελέγχει την ακριβή λειτουργία του ταξίμετρου και μεριμνά αμέσως για την επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης,
 • διατηρεί καθαρό το όχημά του τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Το τιμολόγιο των αυτοκινήτων ταξί περιλαμβάνει τα εξής:

 • το δικαίωμα εκκίνησης – σημαία (ευρώ ανά μίσθωση),
 • το κόμιστρο διαδρομής (ευρώ ανά χιλιόμετρο),
 • την αποζημίωση αναμονής,
 • την ελάχιστη αποζημίωση,
 • ειδικές επιβαρύνσεις (για μεταφερόμενα αντικείμενα, ειδικό τέλος νυκτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθμούς).

ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ROAMING

Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (roaming), μας παρέχει ουσιαστικά τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνό μας, όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Για να εξασφαλιστεί αυτή η δυνατότητα, η εταιρεία μας συνάπτει συμφωνίες, με αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού. Η εταιρεία του εξωτερικού που παρέχει την υπηρεσία περιαγωγής, χρεώνει σε επίπεδο χονδρικής την εταιρεία μας, η οποία στη συνέχεια, μετακυλίει σε μας το κόστος αυτό, χρεώνοντας μας για τις υπηρεσίες περιαγωγής, επιβάλλοντας τέλη περιαγωγής κατά τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και Internet.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Ε.Ε. για μείωση των τελών περιαγωγής μεταξύ των κρατών μελών, από τις 15/06/2017, απαγορεύεται η εφαρμογή επιπλέον χρεώσεων περιαγωγής για κλήσεις, SMS και χρήση Διαδικτύου στο εξωτερικό, εντός της Ε.Ε. Συνεπώς, όταν ταξιδεύουμε από ένα κράτος μέλος σε άλλο, θα χρεωνόμαστε όπως ακριβώς στη χώρα διαμονής μας. Ειδικά για τις εξερχόμενες κλήσεις, θα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος χρέωσης των κλήσεων προς άλλες εταιρείες κινητής/σταθερής τηλεφωνίας της χώρας προέλευσής μας. Εκτός από τον ανωτέρω τρόπο χρέωσης, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπορεί να διαθέτουν κάποια εναλλακτικά προγράμματα διεθνούς περιαγωγής, με διαφορετικούς όρους χρήσης και χρέωσης.

Στις χώρες εκτός Ε.Ε., οι χρεώσεις για τη χρήση της υπηρεσίας διεθνούς περιαγωγής, δεν υπόκεινται σε κάποια ρύθμιση, συνεπώς το ύψος τους προσδιορίζεται από την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

Κατά την άφιξη μας σε ένα κράτος μέλος, λαμβάνουμε σύντομο ενημερωτικό μήνυμα από την εταιρεία μας, με πληροφορίες σχετικά με:

 • τις χρεώσεις που ισχύουν, και
 • έναν τηλεφωνικό αριθμό όπου μπορούμε να καλούμε χωρίς χρέωση, προκειμένου να ζητήσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες.

Ακόμη και όταν ταξιδεύουμε σε χώρες εκτός της Ε.Ε., θα λαμβάνουμε ενημερωτικό μήνυμα, σχετικό με τις χρεώσεις.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Πλειστηριασμός είναι η πράξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, κατά την οποία περιουσιακά στοιχεία (συνήθως) ή και δικαιώματα του οφειλέτη εκποιούνται (πωλούνται) δημόσια, προκειμένου να ικανοποιήσουν οι δανειστές τους τις αξιώσεις τους κατ’ αυτού. Ένας από τους δανειστές του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη (αυτού που η περιουσία εκπλειστηριάζεται) είναι ο επισπεύδων, δηλαδή αυτός που κινεί τη διαδικασία του πλειστηριασμού. Οι υπόλοιποι δανειστές του οφειλέτη αναγγέλλονται στον πλειστηριασμό και ικανοποιούνται από το πλειστηρίασμα (το ποσό που θα επιτευχθεί από την πώληση του πράγματος μέσω του πλειστηριασμού), βάσει συγκεκριμένων κανόνων. Για να επισπευθεί πλειστηριασμό,  απαιτείται η ύπαρξη εκτελεστού τίτλου, όπως είναι π.χ. η διαταγή πληρωμής, η προσωρινώς εκτελεστή δικαστική απόφαση, η τελεσίδικη δικαστική απόφαση κ.λπ.

Αν υπάρχουν αντιρρήσεις από την πλευρά του οφειλέτη για οποιαδήποτε αιτία, προβλέπονται ένδικα βοηθήματα, τα οποία θα πρέπει να ασκηθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από τον οφειλέτη ή από τον τρίτο, που ενδεχομένως βλάπτεται, από τη διαδικασία, κάποιο δικαίωμά του.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τις 21/02/2018, λαμβάνει έναρξη η διεξαγωγή των πλειστηριασμών αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές του Δημοσίου (όπου δηλαδή επισπεύδων δανειστής είναι το Δημόσιο) και η διεξαγωγή των πλειστηριασμών, θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά, επίσης μέσω ηλεκτρονικών μέσων, με ημερομηνία έναρξης τους την 01/5/2018

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης κύριας κατοικίας, είναι από τον νόμο τριετής από την έναρξή της, χωρίς να έχει σημασία αν στο μισθωτήριο συμβόλαιο έχει συμφωνηθεί συντομότερη διάρκεια. Συντόμευση της τριετίας, επιτρέπεται μόνο με νεότερη συμβολαιογραφική πράξη, καταρτιζόμενη τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη της μίσθωσης. Μετά το πέρας των τριών ετών, η μίσθωση καθίσταται αορίστου χρόνου ύστερα από σιωπηρή συμφωνία εκμισθωτή και μισθωτή και κάθε μέρος μπορεί να την καταγγείλει αζημίως. Έτσι, μπορεί ο μισθωτής να αποχωρήσει χωρίς να μπορεί ο ιδιοκτήτης να αντιδράσει, αλλά και ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από το μισθωτή να αποχωρήσει, και σε περίπτωση που αρνείται, να επιτύχει δικαστικά την έξωσή του. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο, πρέπει να αναγράφεται πάντοτε ολόκληρο το συμφωνούμενο μίσθωμα, καθώς και κάθε τυχόν αύξηση. Η ακριβής περιγραφή του ακινήτου, η αναφορά σε ό,τι ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται να επισκευάσει αλλά και σε τυχόν μικροζημιές που προϋπήρχαν, είναι σημαντικό να αναφέρονται επίσης στη σύμβαση. Τα μισθωτήρια συμβόλαια, συμπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία αντίτυπα και κατατίθενται πάντοτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη. Κατά την ενοικίαση ενός σπιτιού, ο εκμισθωτής συνηθίζεται να ζητά από το μισθωτή (και θα πρέπει να αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο) να καταβάλει ένα ποσό (συνήθως ένα μηνιαίο μίσθωμα για τις παλαιές κατοικίες και δύο για τις νέες), ως εγγύηση, το οποίο παρέχει ασφάλεια στον ιδιοκτήτη. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον ενοικιαστή, όταν παραδώσει την κατοικία στον ιδιοκτήτη και εκκαθαριστούν τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες. Ο ενοικιαστής, δε δεσμεύεται από το νόμο για καταβολή ποσού ως εγγύηση, η οποία είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο μερών και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Απαγορεύεται ωστόσο, η καταβολή από το μισθωτή εγγυοδοσίας, για την εκτέλεση της σύμβασης, ποσού μεγαλύτερου από τα μισθώματα δύο μηνών. Η χρήση για την οποία προορίζεται το ακίνητο, πρέπει να περιγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και να είναι σύμφωνη με όσα ορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Για χρήση του ακινήτου ως χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαιτείται η έκδοση άδειας από την αρμόδια υπηρεσία, για την νομιμότητα της εκμισθώσεως. Από τις 9.1.2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις μισθώσεις τμημάτων κτιρίων (π.χ. διαμερίσματα), ενώ από 1.1.2016, είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ και για ενοικίαση ακινήτων με επιφάνεια μικρότερη των 50 τ.μ. Η υποχρέωση αφορά μόνο νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι ανανέωση παλαιότερων συμβάσεων. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός Πρωτοκόλλου του ΠΕΑ, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΚΥΛΙΚΕΙΑ

Κάποιες επιχειρήσεις, υποχρεούνται να διαθέτουν συγκεκριμένα είδη και να τα πωλούν βάσει προκαθορισμένων ανώτατων τιμών. Οι επιχειρήσεις αυτές, είναι όσες δραστηριοποιούνται σε:

 • αεροδρόμια,
 • αθλητικούς χώρους (στάδια, γήπεδα κλπ.), έστω και αν οι χώροι αυτοί παραχωρούνται και για άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγόμενων αθλητικών οργανώσεων,
 • ζώνη δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, ανεξαρτήτως αν στους χώρους αυτούς λειτουργεί ή όχι μουσείο αρχαιοτήτων,
 • χώρους εντός των οποίων λειτουργεί μουσείο αρχαιοτήτων,
 • επιβατικά πλοία πάσης φύσεως (οχηματαγωγά ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο δρομολόγια εσωτερικών γραμμών (όχι κρουαζιερόπλοια),
 • επιβατικές αμαξοστοιχίες και σιδηροδρομικούς σταθμούς του Ο.Σ.Ε.,
 • χώρους δικαιοδοσίας κινηματογράφων και θεάτρων, καθώς και σε οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο εισόδου (πλαζ),
 • χώρους δικαιοδοσίας δικαστηρίων, νοσοκομείων, κλινικών και ιδρυμάτων,
 • σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων,
 • χώρους δικαιοδοσίας ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, τεχνικών και λοιπών σχολών.

Τα προϊόντα που πρέπει υποχρεωτικά να διατίθενται τις επιχειρήσεις  και οι προκαθορισμένες ανώτατες τιμές τους, είναι τα εξής:

ΕΙΔΗΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α
Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml (0,5 L) εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου, κατά προτίμηση του καταναλωτή0,50
Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ml  (0,75 L) εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου, κατά προτίμηση του καταναλωτή0,75
Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο, κατά προτίμηση του καταναλωτή1,45
Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο, κατά προτίμηση του καταναλωτή1,25
Καφές ρόφημα ελληνικός μονός1,20
Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός) μονός, κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική1,30
Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος (φρέντο), κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική1,45
Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ) μονός, κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική1,30
Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο)1,30

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Οι ανώτατες τιμές διάθεσης, αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθιστούς, προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (π.χ. σέρβις).
 • Σε όλα τα επιβατικά πλοία, οι ανώτατες τιμές, ισχύουν τόσο για την οικονομική όσο και για τη διακεκριμένη θέση.
 • Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση τιμοκαταλόγου, και της παρακάτω ανακοίνωσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

«ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» – “FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED, BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES”.

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ

Η χρήση κοτσαδόρων επιτρέπεται, βάσει κοινοτικής Οδηγίας, όταν αυτοί έχουν έγκριση τύπου. Ένας κοτσαδόρος έχει έγκριση τύπου, εάν στο ταμπελάκι του διακρίνεται ένα ορθογώνιο που περιέχει το “e”, τον κωδικό του κράτους που εξέδωσε την έγκριση, τα ψηφία 00 και τον αριθμό που έχει λάβει η έγκριση τύπου. Το ίδιο ταμπελάκι πρέπει να αναγράφει την κατηγορία του κοτσαδόρου καθώς και έναν αριθμό της δύναμης D-value. Το σημείο που στηρίζεται ένας κοτσαδόρος επάνω στο όχημα, πρέπει να έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Αν τοποθετήσουμε κοτσαδόρο στο όχημά μας, θα πρέπει να το δηλώσουμε στην ασφαλιστική μας εταιρία. Σε περίπτωση ατυχήματος, η ασφαλιστική μας εταιρεία ενδέχεται να μην μας καλύψει, αν δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την ύπαρξη του κοτσαδόρου. Επίσης, ενδέχεται να μην μας καλύψει και αν δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης από το υπουργείο συγκοινωνιών για το όχημά μας.

ΕΛΞΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, απαγορεύεται η έλξη ρυμουλκούμενου από το όχημά μας, χωρίς να μας έχει χορηγηθεί το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (άδεια ρυμούλκησης) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Επίσης σύμφωνα με τον ΚΟΚ απαιτείται δίπλωμα κατηγορίας Β+Ε για τα σύνολα συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από ρυμουλκό όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο, όταν το μέγιστό επιτρεπόμενο βάρος του συνόλου υπερβαίνει τα 3.500 χλγ. ή το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου, υπερβαίνει το βάρος του έλκοντος οχήματος κενού.

Η ύπαρξη κοτσαδόρου, επιτρέπεται ακόμα και εάν το όχημα δεν ρυμουλκεί, εφόσον διακρίνεται η πινακίδα κυκλοφορίας, δεν προεξέχει με τρόπο που καθίσταται επικίνδυνο για τα άλλα οχήματα και εφόσον το όχημα είναι εφοδιασμένο με το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης.

ά μας.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Αν έχουμε λάβει τραπεζική χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής ή αδυνατίσματος (με χορήγηση δανείου ή έκδοση πιστωτικής κάρτας), οφείλουμε στην περίπτωση υπαναχώρησής μας από τη σύμβαση ή καταγγελίας της, να υποβάλουμε στην τράπεζα γραπτή δήλωση καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης.

Οι μονάδες αδυνατίσματος και τα γυμναστήρια, υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά τον τρίτο (τράπεζα), προκειμένου αυτός να προχωρήσει στην διακοπή περαιτέρω πληρωμών για το μέρος του προγράμματος του οποίου δεν πρόκειται να γίνει χρήση λόγω της υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης.

Στην περίπτωση που το κέντρο αισθητικής ή αδυνατίσματος πτωχεύσει ή παύσει τις εργασίες του για οποιοδήποτε λόγο, η τράπεζα που έχει χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά μας, δικαιούται να μας ζητήσει το αντίτιμο μόνο των υπηρεσιών που έχουν ήδη παρασχεθεί και μόνο μέχρι το χρόνο που υπήρχε η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών αυτών

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΓΟΣ)

Καταχρηστικός είναι ένας όρος, ο οποίος διαταράσσει σημαντικά την ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προμηθευτή και καταναλωτή. Ακριβέστερα, είναι καταχρηστικός, όταν παρέχει παραπάνω δικαιώματα στον προμηθευτή, ο οποίος είναι το ισχυρότερο συμβαλλόμενο μέρος ή επιβαρύνει τον καταναλωτή με αδικαιολόγητα πολλές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με το νόμο, καταχρηστικός είναι ένας όρος ο οποίος :

 • Περιορίζει τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του προμηθευτή.
 • Δίνει στον προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης, χωρίς ορισμένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο, ο οποίος αναφέρεται στη σύμβαση.
 • Δίνει στον προμηθευτή το δικαίωμα να κρίνει μονομερώς, αν η παροχή του είναι σύμφωνη με τη σύμβαση.
 • Επιτρέπει στον προμηθευτή να μην εκτελέσει τις υποχρεώσεις του, χωρίς σπουδαίο λόγο.
 • Αφήνει αόριστο το τίμημα, χωρίς σπουδαίο λόγο και δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα στον καταναλωτή.
 • Περιορίζει την ευθύνη του προμηθευτή, για κρυμμένα ελαττώματα του πράγματος.
 • Αποκλείει ή περιορίζει υπέρμετρα την ευθύνη του προμηθευτή.
 • Αποκλείει ή περιορίζει τη νόμιμη ευχέρεια του καταναλωτή να μην εκτελέσει τη σύμβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτές είναι κάποιες μόνο από τις περιπτώσεις καταχρηστικών όρων. Συνολικά ο νόμος αναφέρει 32 περιπτώσεις, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικές. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση σημαντικής διατάραξης ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεστεί καταχρηστικότητα του όρου.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΤΙ :

 • Όταν αγνοούμε τους γενικούς όρους συναλλαγών, χωρίς δική μας ευθύνη, επειδή ο προμηθευτής δε μας υπέδειξε την ύπαρξή τους ή μας στέρησε κατά οποιονδήποτε τρόπο τη δυνατότητα να λάβουμε πραγματική γνώση του περιεχομένου τους, τότε δε δεσμευόμαστε από τους όρους αυτούς.
 • Όροι που συμφωνήθηκαν μετά από ατομική διαπραγμάτευση των συμβαλλόμενων μερών (ειδικοί όροι), υπερισχύουν των αντίστοιχων γενικών όρων.
 • Γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν μονομερώς από τον προμηθευτή, σε περίπτωση αμφιβολίας, ερμηνεύονται υπέρ του καταναλωτή.

Ο προμηθευτής, δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης, για το λόγο ότι ένας ή περισσότεροι γενικοί όροι είναι άκυροι ως καταχρηστικοί.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce) αποτελεί υποσύνολο αυτού που ονομάζουμε Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business), έννοια η οποία περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δράσεις και λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αφορά κάθε εμπορική συναλλαγή, η οποία εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο (ηλεκτρονικά καταστήματα, ηλεκτρονική τραπεζική, αγορά/πώληση μετοχών). Αφορά επίσης τις σχέσεις επιχειρήσεων με καταναλωτές, επιχειρήσεων με επιχειρήσεις και επιχειρήσεων και καταναλωτών με τη Δημόσια Διοίκηση (π.χ. TAXIS). Η επικοινωνία επιχειρήσεων και καταναλωτών, μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), για αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών, έχει γνωρίσει ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με την ευρύτατη πλέον χρήση του Διαδικτύου.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Επιτόκιο δανεισμού, είναι το κόστος του χρήματος, η τιμή δηλαδή για τη χρήση συγκεκριμένου χρηματικού κεφαλαίου, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επιτόκιο ενός δανείου, είναι ουσιαστικά η ποσοστιαία απόδοση, που υπόσχεται ο οφειλέτης στο δανειστή του.

  Για παράδειγμα: αν το ετήσιο επιτόκιο, σε ένα δάνειο 1.000 ευρώ, είναι 5%, ο οφειλέτης, αναλαμβάνει να επιστρέψει στο δανειστή του 1.050 ευρώ, σε ένα χρόνο.

Υπάρχουν πολλά είδη επιτοκίων, όπως δανεισμούκαταθέσεωςπιστωτικών καρτών κ.λπ. Όλα τα είδη των επιτοκίων, έχουν την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή είτε όλα αυξάνονται, είτε όλα μειώνονται.

Ονομαστικό επιτόκιο: Δείχνει πόσο γρήγορα αυξάνει η ονομαστική αξία ενός τοκοφόρου στοιχείου διαχρονικά, αλλά δεν αποκαλύπτει πόσο γρήγορα η αξία του στοιχείου αυτού μεταβάλλεται σε πραγματικούς όρους. Δε λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό.

Πραγματικό επιτόκιο: Μας δείχνει το βαθμό, στον οποίο αυξάνει η αξία ενός τοκοφόρου στοιχείου, διαχρονικά, σε σχέση με τον πληθωρισμό.

Επιτόκιο αναφοράς: Είναι το επιτόκιο, που χρησιμοποιείται ως βάση για να καθοριστούν άλλα επιτόκια της αγοράς. Αποτελεί δείκτη, ο οποίος δείχνει το ελάχιστο επιτόκιο δανεισμού (π.χ. LIBOR, EURIBOR). Σταθερό επιτόκιο: Δεν μπορεί να μεταβληθεί μονομερώς, παρά μόνο με συμφωνία των δύο μερών.

Κυμαινόμενο επιτόκιο: Μεταβάλλεται, ανάλογα με τη διακύμανση ενός επιτοκίου αναφοράς, που έχει συμφωνηθεί σα βάση υπολογισμού. Το επιτόκιο αναφοράς, χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό της απόδοσης δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Σύμβαση από απόσταση, είναι κάθε σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία, η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία τους, στο πλαίσιο ενός συστήματος προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας από απόσταση μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης. Μέσα επικοινωνίας από απόσταση, είναι τα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το τηλέφωνο, η τηλεομοιοτυπία ή το διαδίκτυο, μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής με σύμβαση συναπτόμενη εξ αποστάσεως, ο προμηθευτής οφείλει να τον ενημερώνει, με τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας από απόσταση, κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές, ιδίως για τα ακόλουθα στοιχεία, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών:

 • την ταυτότητα και τη διεύθυνση του,
 • τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,
 • την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
 • τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,
 • τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,
 • το δικαίωμα υπαναχώρησης,
 • τα δικαιώματά του βάσει της «ευθύνης του πωλητή» σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος (βλ. ελαττωματικό προϊόν),
 • το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων,
 • την ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς καθώς και τους τρόπους λήξης αυτής.

 

 • Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει την πιο πάνω υποχρέωση ενημέρωσης, η σύμβαση εξ αποστάσεως είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή.
 •     Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ταυτότητα του προμηθευτή και ο εμπορικός σκοπός της κλήσης, πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς στην αρχή οποιασδήποτε συζήτησης με τον καταναλωτή.
 •     Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες της επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της αποδοχής ή για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εκτός αν αυτό αναφέρεται σαφώς στην πρόταση για σύναψη σύμβασης.
 •     Ο προμηθευτής, οφείλει σε κάθε περίπτωση, πριν τη σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, να μεριμνά, ώστε ο προμηθευτής να αναγνωρίσει ρητώς ότι πρόκειται για παραγγελία που συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής (εικονίδιο επιλογής ή άλλη λειτουργία με ευανάγνωστη σχετική σήμανση).
 •     Απαγορεύεται να αποστέλλονται ή να παρέχονται στον καταναλωτή, αγαθά ή υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη σχετική παραγγελία, ενώ η μη απάντηση του καταναλωτή σε περίπτωση αποστολής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που δεν παραγγέλθηκαν δεν συνιστά συναίνεση ή σιωπηρή αποδοχή της σχετικής συναλλαγής εκ μέρους του.
 •     Η χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων επικοινωνίας, πρέπει σε κάθε περίπτωση να μη γίνεται με τρόπο που μπορεί να προσβάλλει την ιδιωτική ζωή του καταναλωτή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σε κάθε σύμβαση από απόσταση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από το άμεσο κόστος επιστροφής του.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις συμβατικής ενημέρωσης σχετικά με αυτό το δικαίωμα, η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, είναι 12 μήνες και ξεκινά από τη μέρα που λήγει η αρχική προθεσμία υπαναχώρησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις που αφορούν:

 • Συμβάσεις παροχής υπηρεσίας η οποία έχει ολοκληρωθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε δώσει προηγουμένως ρητή συγκατάθεση για την εκτέλεση της σύμβασης και να έχουμε αναγνωρίσει ότι θα χάσουμε το δικαίωμα υπαναχώρησης, αφού ολοκληρωθεί από τον προμηθευτή, η εκτέλεση της σύμβασης.
 • Αγαθά και υπηρεσίες, η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς.
 • Αγαθά που έχουν κατασκευαστεί μετά από παραγγελία μας, σύμφωνα με προδιαγραφές τις οποίες έχουμε θέσει ή είναι σαφώς εξατομικευμένα.
 • Αγαθά τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
 • Αγαθά τα οποία είναι σφραγισμένα και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους προστασίας της υγείας ή λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουμε αποσφραγίσει μετά την παράδοση.
 • Οινοπνευματώδη ποτά των οποίων η τιμή συμφωνείται κατά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά η παράδοση θα γίνει μόνο μετά από 30 ημέρες και η τιμή τους εξαρτάται από διακυμάνσεις της αγοράς, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει ο προμηθευτής.
 • Εφημερίδες και περιοδικά, εξαιρουμένων των συνδρομητικών συμβάσεων για την προμήθεια αυτών των εντύπων.
 • Συμβάσεις που έχουμε συνάψει στο πλαίσιο δημόσιου πλειστηριασμού.
 • Την παροχή στέγασης (εκτός αν πρόκειται για σκοπούς κατοικίας), μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Με τη σύμβαση της εγγύησης, ο εγγυητής, αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή,  την ευθύνη ότι θα καταβληθεί η οφειλή. Σε περίπτωση που ο πρωτοφειλέτης, αποδειχθεί ασυνεπής και δεν εξοφλεί εγκαίρως τις οφειλές του, καλείται αντ΄αυτού να πληρώσει ο εγγυητής. Η έννοια του εγγυητή, μας είναι πλέον ιδιαιτέρως οικεία, καθώς τη συναντούμε κυρίως στις τραπεζικές δανειακές συμβάσεις. Οι τράπεζες, θέτουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη εγγυητή, για τη χορήγηση δανείου. Η εγγύηση, θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως, διαφορετικά είναι άκυρη. Η έλλειψη του έγγραφου τύπου καλύπτεται, μόνο στην περίπτωση που ο εγγυητής εκπληρώσει την οφειλή. Αν ο δανειστής στραφεί κατά του εγγυητή, τότε αυτός δύναται να προβάλει όλες τις ενστάσεις που θα μπορούσε να προβάλει και ο πρωτοφειλέτης (π.χ. ένσταση εξόφλησης), εκτός από τις προσωποπαγείς που μπορούν να προταθούν μόνο από τον ίδιο τον πρωτοφειλέτη με το πρόσωπο του οποίου συνδέονται. Ένσταση διζήσεως, είναι η ένσταση που μπορεί να προβάλει ο εγγυητής έναντι του δανειστή και σύμφωνα με την οποία μπορεί να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, εάν ο δανειστής δεν επιχειρήσει πρώτα αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί άκαρπη. Συνήθως, οι δανειακές συμβάσεις υποχρεώνουν τον εγγυητή να παραιτηθεί από την ένσταση διζήσεως και συνεπώς ευθύνεται ακριβώς όπως ο κύριος οφειλέτης, χωρίς κανένα περιορισμό. Συνεπώς, θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν αποφασίζουμε να υπογράψουμε ως εγγυητές δανείου, καθώς είναι πολύ πιθανό, αν ο πρωτοφειλέτης αποδειχθεί αφερέγγυος, να βρεθούμε και εμείς χρεωμένοι, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την προσωπική μας περιουσία.

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Είναι σύνηθες, ιδιαίτερα στις μέρες μας, πολλοί από εμάς να χρωστάμε είτε σε ιδιώτες, όπως είναι οι τράπεζες, είτε στο Δημόσιο. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν εξοφλήσουμε εγκαίρως, υπάρχει η δυνατότητα να κατάσχουν οι δανειστές μας, χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούμε. Ωστόσο, δεν είμαστε τελείως απροστάτευτοι απέναντι σε τέτοιου είδους μέτρα, αλλά μπορούμε να προστατεύσουμε, έστω κάποιο τμήμα της περιουσίας μας, η οποία διατηρείται σε τραπεζικό λογαριασμό.

Έχουμε τη δυνατότητα να δηλώνουμε ηλεκτρονικά, μέσω του Taxis Net, έναν ατομικό ή κοινό λογαριασμό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, ως ακατάσχετο. Το ακατάσχετο, ισχύει για καταθέσεις έως 1.250 ευρώ μηνιαίως. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς οποιοδήποτε ποσό ξεπερνά τα 1.250 ευρώ, μπορεί να κατασχεθεί.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ως οφειλέτες, ότι ο νόμος προστατεύει τους μισθούς, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές παροχές που κατατίθενται στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, από την κατάσχεση που επιβάλλεται για χρέη προς ιδιώτες. Ως εκ τούτου, τα παραπάνω δεν μπορούν να δεσμευτούν από την τράπεζα για οφειλές προς αυτή.

Την ίδια στιγμή, εάν διατηρούμε οφειλές προς το Δημόσιο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι το ακατάσχετο δεν ισχύει για μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές ανεξαρτήτως ποσού, αλλά τίθενται περιορισμοί, ανάλογα με το ύψος του ποσού.

Συγκεκριμένα:

 • Ποσά μέχρι 1.000 ευρώ, προστατεύονται από κατάσχεση στο σύνολό τους.
 • Για ποσά από 1.000€ έως 1.500€, το Δημόσιο μπορεί να κατάσχει το ½ του ποσού που ξεπερνάει τα 1.000€.
 • Για ποσά μεγαλύτερα των 1.500€, το Δημόσιο μπορεί να κατάσχει όλο το ποσό που ξεπερνάει τα 1.500€ συν 250€ που αντιστοιχούν στο ½ των 500€.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από το Νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Προσωπικά δεδομένα φυσικού προσώπου που έχουν σχέση με τη φυλετική ή εθνική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, τη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία του, την κοινωνική του πρόνοια, την ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και τη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων, χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως ευαίσθητα δεδομένα και τυγχάνουν υψηλότερου βαθμού προστασίας από το νόμο σε σχέση με τα απλά προσωπικά δεδομένα.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργασία δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

    Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

    Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, επιτρέπεται μόνο όταν το άτομο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, με εξαιρέσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται η συγκατάθεσή του, την οποία μπορεί να ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να θίγεται όμως η επεξεργασία που έγινε προ της ανάκλησης.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο για τη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς επίσης και για την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης.

Το άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, έχει δικαίωμα να ενημερώνεται με πληρότητα και διαφάνεια για την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, το σκοπό για τον οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα, καθώς και για τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών.

Στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το φυσικό πρόσωπο πρέπει να ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης του και λήψης συγκατάθεσης για την επεξεργασία και ανακοίνωση του σε τρίτους, υπόκειται σε περιορισμούς, εφόσον η επεξεργασία γίνεται για σοβαρούς λόγους που αναφέρονται στο νόμο, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας, της εθνικής άμυνας, η πρόληψη και διερεύνηση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε άλλες σημαντικές πληροφορίες, όπως οι σκοποί της επεξεργασίας, οι αποδέκτες των δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας κ.λπ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως και εκτός εάν ζητηθεί κάτι διαφορετικό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΛΗΘΗ)

Το υποκείμενο των δεδομένων, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Το φυσικό πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

    Τέλος, όλα τα φυσικά πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δήλωση ότι δεν επιθυμούν τα προσωπικά τους δεδομένα να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών από απόσταση. Η Αρχή τηρεί σχετικό αρχείο και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι υποχρεωμένοι να ανατρέχουν στο μητρώο αυτό, πριν από κάθε επεξεργασία και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα φυσικά πρόσωπα που περιέχονται σε αυτό.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Βλ. ΣΥΣΤΗΜΑ PEGI

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Καταγγελία υποβάλλει ο καταναλωτής όταν ο προμηθευτής:

 1. αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημά του,
 2. παραβίασε τη νομοθεσία.

Η υποβολή καταγγελίας είναι σοβαρό διάβημα και δεν πρέπει να το παίρνουμε αψήφιστα. Είναι προτιμότερο πρώτα να προσπαθούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα φιλικά, ερχόμενοι σε επικοινωνία με τον προμηθευτή.

Η καταγγελία πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από αποδεικτικά στοιχεία. Δεν πρέπει να υποβάλλουμε καταγγελία, αν δεν μπορούμε να αποδείξουμε τους ισχυρισμούς μας. Πριν προχωρήσουμε στην καταγγελία, είναι χρήσιμο να συμβουλευόμαστε τους αρμόδιους φορείς.

Σε ποιον υποβάλλουμε καταγγελία:

 • Αν δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για την επίλυση των διαφορών μπορούμε να καταγγείλουμε τυχόν αθέμιτη εμπορική πρακτική (παράβαση διατάξεων σχετικά με την καταναλωτική πίστη, τις εμπορικές πρακτικές κ.λπ.) στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή.
 • Ένας πολύ απλούστερος τρόπος, είναι να προσφύγουμε στην Ένωση Καταναλωτών στην οποία είμαστε μέλη και η οποία θα αναλάβει να διαχειριστεί την καταγγελία μας.
 • Μπορούμε βέβαια, να απευθυνθούμε και στις δικαστικές αρχές. Πριν όμως κάνουμε αυτό το βήμα, εξετάζουμε αν μια τέτοια κίνηση αξίζει τον κόπο. Οι δικαστικές διαμάχες είναι δαπανηρές και χρονοβόρες.
 • Αν έχουμε ήδη προσφύγει στις δικαστικές αρχές, δεν μπορούμε να υποβάλουμε την καταγγελία μας και στα όργανα εξωδικαστικής επίλυσης, καθώς αυτά δε θα είναι πλέον αρμόδια να την εξετάσουν.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Υπό τις επικρατούσες σήμερα συνθήκες, η αδυναμία ανταπόκρισης των καταναλωτών στις δανειακές υποχρεώσεις τους απέναντι κυρίως στις τράπεζες, έχει επεκταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχοντας σοβαρότατες επιπτώσεις στα νοικοκυριά αλλά και στην κοινωνική συνοχή. Περιθωριοποιεί οικογένειες, προκαλεί προβλήματα υγείας και διαταράσσει τόσο την καθημερινή τους ζωή όσο και την κοινωνική τους υπόσταση.

Καθώς πλήθος συμπολιτών μας έχει φτάσει στο ακραίο σημείο, να μη διαθέτει χρήματα για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, η Πολιτεία θεσμοθέτησε νομική πρόβλεψη για τη ρύθμιση των οφειλών των νοικοκυριών, ώστε να προσφέρει, όπου είναι δυνατό, ανακούφιση από την πίεση των τραπεζών και τις βαρύτατα αρνητικές συνέπειες της υπερχρέωσης.

Πρόκειται για τον Νόμο 3869/2010, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί έως σήμερα, ο οποίος με την εφαρμογή του, έχει ήδη οδηγήσει στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών χιλιάδων υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στις διατάξεις του νόμου, υπάγεται κάθε φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης ή επαγγελματίας, με εξαίρεση εκείνους που έχουν εμπορική ιδιότητα, το οποίο έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του. Είναι σωστότερο, η κατοχή ή όχι της εμπορικής ιδιότητας να κρίνεται κατά περίπτωση, έτσι ώστε να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου μικροέμποροι, των οποίων η εργασία στηρίζεται περισσότερο στη σωματική τους καταπόνηση και την άσκηση χειρονακτικής εργασίας παρά στην εμπορία.

Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, με απόφαση Ειρηνοδικείου μόνο μία φορά.

Στις διατάξεις του νόμου, υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες (και όχι μόνο αυτές προς τις τράπεζες). Υπάγονται επίσης:

α.     οι βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση,

β. οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών,  γ. οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εξαιρούνται από τις πιο πάνω ρυθμίσεις, οφειλές που:

α. έχουν αναληφθεί ή βεβαιωθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο,

β. προέκυψαν από αδίκημα που τελέστηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαριά αμέλεια,

γ. συνίστανται σε διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές,

δ. αφορούν στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανήλικου τέκνου.

Πριν την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του οφειλέτη, τα μέρη δύνανται να προσφύγουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Στο πλαίσιο του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ζητά τη συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, άλλης καταναλωτικής ένωσης  εγγεγραμμένης στο μητρώο ενώσεων καταναλωτών, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου. Στην περίπτωση αποτυχίας της απόπειρας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας και μπορεί ο οφειλέτης να υποβάλει αίτηση στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο, καταθέτοντας το πρακτικό αποτυχίας της διαμεσολάβησης.

Πρέπει να τονιστεί ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις επιτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων να καταλήγει στην εκδίκαση της υπόθεσης στο Ειρηνοδικείο.

Η αίτηση που κατατίθεται στο Ειρηνοδικείο από τον οφειλέτη πρέπει να συνοδεύεται από:

 • βεβαιώσεις οφειλών από τους πιστωτές, οι οποίοι υποχρεούνται εντός δέκα εργασίμων ημερών από την υποβολή αίτησης του οφειλέτη να του χορηγήσουν αναλυτική κατάσταση των οφειλών του,
 • τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία αφορούν στην περιουσία του, τα εισοδήματά του ιδίου και του συζύγου του και τα πάσης φύσεως εισοδήματά του,
 • τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία αφορούν στους πιστωτές και στις απαιτήσεις τους.

Η γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός δύο εργασίμων ημερών από την παραλαβή της, στον τυπικό έλεγχο αυτής,  όσον αφορά την πληρότητα του περιεχόμενου της και των εγγράφων που τη συνοδεύουν.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η απόφαση για τη σύναψη τραπεζικής σύμβασης και ιδιαίτερα σύμβασης τραπεζικού δανείου, που είναι και η πιο συνηθισμένη μορφή, θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουμε τη δυσάρεστη πιθανότητα οικονομικού αδιεξόδου, λόγω δυσκολίας αποπληρωμής. Θα πρέπει, προτού λάβουμε την απόφαση σύναψης τραπεζικής δανειακής σύμβασης, να προβαίνουμε σε:

 • προσδιορισμό των πραγματικών πιστωτικών μας αναγκών. Είναι σημαντικό να αποφευχθεί η παγίδα διαφημίσεων εύκολου δανεισμού, που βασίζεται στη δημιουργία πλασματικών οικονομικών αναγκών. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε επιφυλάξεις απέναντι σε (τηλεφωνικές συνήθως) προσφορές τραπεζικών προϊόντων (δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.),
 • σύνταξη αυστηρού ταμειακού προϋπολογισμού, για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, όπου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ενδεχόμενη επιβάρυνση επιτοκίου,
 • ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών και προτεραιοτήτων, ανάλογα με το ποιες από αυτές πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα.
 • σωστή, με αντικειμενικά και ρεαλιστικά κριτήρια, εκτίμηση δυνατότητας αποπληρωμής. Εδώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα σταθερά και βέβαια εισοδήματα και όχι εκείνα που προβλέπουμε (ή ελπίζουμε να έχουμε).

Είναι ωστόσο σημαντικό, να γνωρίζουμε και τις υποχρεώσεις που έχει η τράπεζα προς εμάς, ώστε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, όποτε χρειαστεί, και να μη λαμβάνουμε αποφάσεις υπό πίεση. Συγκεκριμένα τα πιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει να:

 • επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια κατά τον σχεδιασμό και την προσφορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων, την προβολή των τραπεζικών υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καθώς και τη συλλογή και τήρηση των πληροφοριών που τους αφορούν. Επιπλέον, εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους διαθέτει κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και επάρκειας στο αντικείμενο τους, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.
 • παρέχουν επαρκείς, σαφείς και κατανοητές γενικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες συμβάσεις. Όπου προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, παρέχονται στον καταναλωτή τυποποιημένες εξατομικευμένες πληροφορίες, απαραίτητες για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με τη σύναψη σύμβασης.

χορηγούν αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης στους καταναλωτές, κατόπιν αίτησής τους και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να το μελετήσουν, έχοντας εύλογο χρόνο στη διάθεση τους πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΥΣΤΗΜΑ RAPEX

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχει μεριμνήσει για την δημιουργία πλαισίου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, αφού τα προϊόντα που διακινούνται στην εσωτερική αγορά, υπόκεινται σε γενικούς όρους και προϋποθέσεις ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ασφάλεια των καταναλωτών, σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή ένα σύστημα κοινοποιήσεων μη ασφαλών προϊόντων, γνωστό ως σύστημα RAPEX, με σκοπό την έγκαιρη ειδοποίηση, σχετικά με προϊόντα που εγκυμονούν υψηλούς κινδύνους κατά τη χρήση τους.

Το σύστημα RAPEX ενημερώνεται για τις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη εντοπίζουν προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και υιοθετούν μέτρα ταχείας επέμβασης για την προστασία των καταναλωτών. Το σύστημα αυτό, είναι ένα μέσο ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Επιτρέπει να περιοριστεί ή να εμποδιστεί η διάδοση των επικίνδυνων προϊόντων.

Τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά και τα ιατρικά προϊόντα, καλύπτονται από άλλα συστήματα παρέμβασης.

Σε περίπτωση χρήσης του συστήματος RAPEX, τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 • πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του προϊόντος,
 • την περιγραφή του κινδύνου που παρουσιάζει το προϊόν καθώς και κάθε έγγραφο που επιτρέπει την αξιολόγησή του,
 • τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί,
 • πληροφορίες για τη διανομή του προϊόντος και τις χώρες προορισμού.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα άμεσης εφαρμογής, εάν γνωρίζει ότι ένα προϊόν εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο. Κατόπιν συνεννόησης με τα κράτη μέλη, μπορεί να εγκρίνει αποφάσεις που να έχουν ισχύ ενός έτους, ανανεώσιμη και για άλλες περιόδους ίσης διάρκειας. Οι εν λόγω αποφάσεις μπορούν κυρίως:

 • να επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας,
 • να απαγορεύσουν τη χρήση ορισμένων ουσιών, ή
 • να υποχρεώσουν τους κατασκευαστές να αναγράφουν προειδοποιήσεις επάνω στα προϊόντα τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ PEGI

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (http:// www.pegi.info/gr/index/), επιμελήθηκε και δημιούργησε το σύστημα PEGI σύμφωνα με το οποίο η διανομή και πώληση ηλεκτρονικών παιχνιδιών θα χαρακτηρίζεται με αυτό. Η κύρια μέριμνα αυτού του συστήματος είναι να μπορούν τα παιδιά και οι γονείς παράλληλα, να επιλέγουν παιχνίδια με βάση την ηλικιακή τους κατανομή ανάλογα πάντα με το περιεχόμενο κάθε παιχνιδιού τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.

Το σύστημα PEGI ορίζει 5 ηλικιακές διαβαθμίσεις για να αναγνωρίζεται σε πιο ηλικιακό κοινό απευθύνεται η ταινία, το ηλεκτρονικό παιχνίδι και ανάλογα με το περιεχόμενο τους:

3+, 7+, 12+, 16+, 18+ και οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται εμφανώς στη μπροστινή ή πίσω όψη της συσκευασίας του παιχνιδιού.

Ταυτόχρονα, η επιλογή των ηλικιακών διαβαθμίσεων, αιτιολογείται με τα εικονίδια που εμφανίζονται στην πίσω όψη της συσκευασίας, και αναφέρουν το περιεχόμενο κάθε ταινίας ή παιχνιδιού. Με απλά λόγια, θα μπορεί ο καταναλωτής προτού αγοράσει το παιχνίδι να εντοπίσει αν αυτό περιέχει σκηνές βίας, ρατσισμού, φόβου, ναρκωτικών κ.ά. Προσοχή όμως, καθώς μπορεί να συναντήσουμε παιχνίδια με παραπάνω από ένα χαρακτηρισμό. Συγκεκριμένα:

 

περιεχόμενο

με χυδαία γλώσσα

  

περιεχόμενο με τζόγο

 
 

περιεχόμενο με διακρίσεις

  

περιεχόμενο με σεξ

 
 

περιεχόμενο με ναρκωτικά

  

περιεχόμενο με βία

 
 

περιεχόμενο με φόβο

 περιεχόμενο   με δυνατότητα   χρήσης 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή, αρμόδια για υποθέσεις, καταγγελίες, αιτήματα και αναφορές που σχετίζονται με:

 1. υπηρεσίες του Δημοσίου (π.χ. υπουργεία, εφορίες, τελωνεία, πολεοδομίες, αστυνομικά τμήματα, φυλακές, σχολεία, πρεσβείες της Ελλάδας κ.λπ.),
 2. οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες),
 3. λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, κ.λπ.),
 4. επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ κ.λπ.)
 5. κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ερευνητικά, πανεπιστημιακά ινστιτούτα κ.λπ.), δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Εξαιρούνται οι τράπεζες, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Κατ’ εξαίρεση, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ελέγξει και συμπεριφορά ιδιωτών, όταν:

 1. προσβάλλεται δικαίωμα παιδιού
 2. υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε εργασιακά θέματα

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί καταγγελία από το Συνήγορο του Πολίτη, είναι να μην έχει περάσει χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από 6 μήνες, από τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε την παράνομη πράξη ή παράλειψη της δημόσιας διοίκησης, που τον αφορά

 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι ανεξάρτητη αρχή, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με σκοπό την εξώδικη συναινετική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και την παροχή συμβουλών στην πολιτεία, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, αναλαμβάνει τη διαχείριση μίας υπόθεσης αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον εκ των ενδιαφερόμενων μερών, που υποβάλλεται εντός ενός έτους, αφότου ο ενδιαφερόμενος διαπίστωσε τη βλαπτική γι’ αυτόν πράξη ή παράλειψη που προκάλεσε την καταναλωτική διαφορά. Παράλληλα, διαχειρίζεται αιτήματα των καταναλωτών ή ενώσεων των καταναλωτών και των προμηθευτών, που απορρίφθηκαν από άλλους φορείς εξώδικης ρύθμισης καταναλωτικών διαφορών

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών ή αναφορών που κρίνονται προδήλως αόριστες, αβάσιμες, ασήμαντες ή που ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόκειται για ένα δίκτυο επίλυσης διασυνοριακών διαφορών, που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως αποκλειστική ενασχόληση την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εσωτερικής αγοράς, εκ μέρους των διοικήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τα κέντρα SOLVIT, είτε στο κράτος μέλος από το οποίο κατάγονται, είτε στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή σπουδάζουν.

Τα κέντρα SOLVIT ανήκουν στην δημόσια διοίκηση των κρατών μελών και συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο ενός δικτύου που καλύπτει ολόκληρη την Ε.Ε. Κάθε κράτος μέλος, διαθέτει ένα κέντρο SOLVIT, αποστολή του οποίου είναι η γρήγορη επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, λόγω μη ορθής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Οι υπηρεσίες του δικτύου SOLVIT παρέχονται δωρεάν. Το ελληνικό κέντρο SOLVIT λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών στη Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να απευθυνθούμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_el.htm. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5, Πλ. Συντάγματος, Τ.Κ. 10180, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3332462, 210-3332793, 210-3332799, e-mail: solvit.greece@mnec.gr, fax : 210-3332760)

ΠΩΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Το άρθρο 4 του Ν. 2251/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ρυθμίζει τις συμβάσεις πώλησης υπηρεσιών και αγαθών από απόσταση, εκτός των συμβάσεων από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες ρυθμίζονται από το άρθρο 4α του ίδιου νομοθετήματος.

Σύμβαση από απόσταση είναι κάθε σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία, η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία τους, στο πλαίσιο ενός συστήματος προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, ένα ή περισσότερα μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης.

Μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση, με την έννοια του άρθρου αυτού, είναι ιδίως τα έντυπα χωρίς παραλήπτη, τα έντυπα με παραλήπτη, οι τυποποιημένες επιστολές, τα διαφημιστικά έντυπα με στέλεχος παραγγελίας, οι κατάλογοι, το τηλέφωνο με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, το ραδιόφωνο, το εικονοτηλέφωνο, το βιντεοτέξτ (μικροϋπολογιστής και τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη αμφίδρομης επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεομοιοτυπία και η τηλεόραση.

Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη, υπέρ του καταναλωτή, εάν πριν από τη σύναψή της ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, για τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών:

α. την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή,

β. τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,

γ. την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,

δ. τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης, ε. τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής, στ. το δικαίωμα υπαναχώρησης,

ζ. το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων,

η. ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς.

 

Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ταυτότητα του προμηθευτή και ο εμπορικός σκοπός της κλήσης πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς στην αρχή οποιασδήποτε συζήτησης με τον καταναλωτή.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των τηλεφωνικών επικοινωνιών είναι απαραίτητη στην αρχή οποιασδήποτε συζήτησης με τον καταναλωτή η σαφής διευκρίνιση της ταυτότητας του προμηθευτή και του σκοπού της κλήσης.

 • Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες της επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της αποδοχής ή για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εκτός αν αυτό αναφέρεται σαφώς στην πρόταση για σύναψη σύμβασης.
 • Απαγορεύεται να αποστέλλονται ή να παρέχονται στον καταναλωτή αγαθά ή υπηρεσίες, αντίστοιχα, χωρίς προηγούμενη σχετική παραγγελία του, εφόσον αυτός καλείται για την απόκτησή τους έναντι καταβολής τιμήματος ή για την επιστροφή τους, ακόμη και όταν δεν καταβάλλει τις δαπάνες αποστολής, ενώ η μη απάντηση του καταναλωτή σε περίπτωση αποστολής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που δεν παραγγέλθηκαν δεν συνιστά συναίνεση ή σιωπηρή αποδοχή της σχετικής συναλλαγής εκ μέρους του.

Η χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων επικοινωνίας πρέπει σε κάθε περίπτωση να μη γίνεται με τρόπο που μπορεί να προσβάλλει την ιδιωτική ζωή του καταναλωτή, ενώ απαγορεύεται ρητώς η δίχως τη συναίνεση του καταναλωτή χρήση τεχνικών μέσων επικοινωνίας για την πρόταση της σύναψης σύμβασης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, εάν αυτός δεν λάβει, σε εύθετο χρόνο, κατά την εκτέλεσή της και το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών, τα οποία δεν πρόκειται να παραδοθούν σε τρίτους, εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο στο οποίο ο καταναλωτής έχει πρόσβαση, και στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης σύμβασης, τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

 • που αναφέρονται παραπάνω (αρ. 2 στοιχεία α έως β),
 • την επωνυμία και τη διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή καταστήματος του προμηθευτή, όπου ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται για την επισκευή του προϊόντος,
 • τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, περιλαμβανομένων των όρων πίστωσης ή πληρωμής με δόσεις, καθώς και τους όρους εξασφάλισης,
 • τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σε χωριστό έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο και υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής δικαιούται κατά τον χρόνο ισχύος της σύμβασης, κατόπιν αι- τήματός του, να λαμβάνει εγγράφως τις πληροφορίες αυτές.
 • πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις και
 • τους όρους καταγγελίας της σύμβασης, όταν πρόκειται για σύμβαση αόριστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης του ενός (1) έτους.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧωΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜβΑΣΗ

Σε κάθε σύμβαση από απόσταση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αν δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα αποστολής.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις συμβατικής ενημέρωσης, η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι τρίμηνη.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται: α. στους αυτόματους διανομείς,

β. στους εμπορικούς χώρους αυτόματης πώλησης,

γ. στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους φορείς των τηλεπικοινωνιών δια της χρήσης των δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων.

Τέλος, ορισμένες από τις παραγράφους του άρθρου 4 του Ν. 2251/1994 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις συμβάσεις προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία παραδίδονται κατ’ οίκον ή στον τόπο διαμονής ή εργασίας του καταναλωτή σε τακτά ή συχνά χρονικά διαστήματα, καθώς και σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο μεταφορές, κατάλυμα, σίτιση και ψυχαγωγία στην περίπτωση που ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΠλΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Ο πληθωρισμός είναι ο ρυθμός μεταβολής που προκύπτει, σε μηνιαία ή ετήσια βάση, από τη σύγκριση των τιμών του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή μεταξύ δύο διαφορετικών χρονικών σημείων (μηνών ή ετών).

Ο πληθωρισμός αναφέρεται στη μεταβολή των τιμών καταναλωτή και εκφράζεται κυρίως ως ποσοστό. Με την έννοια του πληθωρισμού, ποσοστικοποιείται το φαινόμενο που εμφανίζεται όταν με τις τρέχουσες τιμές οι δυνητικοί αγοραστές χρειάζονται να αγοράσουν περισσότερες ποσότητες για να καλύψουν τις ίδιες ανάγκες.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Πιστωτική κάρτα, είναι η κάρτα που εκδίδουν οι τράπεζες και μέσω αυτής μας παρέχουν τη δυνατότητα να αγοράσουμε αγαθά τα οποία δεν πληρώνουμε άμεσα, αλλά μηνιαίως, όταν λάβουμε το λογαριασμό της κάρτας. Λειτουργεί ως μιας μορφής δανεισμός.

H χρήση των πιστωτικών καρτών, έχει διευκολύνει τις συναλλαγές των καταναλωτών, αφού παρέχει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων με δόσεις, σε πολλές περιπτώσεις και άτοκες, ενώ έχει συντελέσει σημαντικά στην συχνότερη πραγματοποίηση αγορών από απόσταση και μέσω διαδικτύου, προσφέροντας στον καταναλωτή ευκαιρίες αναζήτησης και αγοράς προϊόντων σε καλύτερες τιμές, αλλά και μέσα από μία πολύ μεγαλύτερη ποικιλία.

Μηνιαίο πιστωτικό όριο, είναι το μέγιστο ποσό συναλλαγών που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, με τη χρήση της πιστωτικής μας κάρτας, κάθε μήνα και το οποίο δεν αναφέρεται στη αξία κάθε μεμονωμένης αγοράς, αλλά στο σύνολο της αξίας των αγορών.

Ο τόκος, με τον οποίο θα χρεωνόμαστε, ως κάτοχοι της πιστωτικής κάρτας, πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση που θα υπογράψουμε με την τράπεζα και αποτελεί σημείο που απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή  μας.

Όταν εξοφλούμε το σύνολο του οφειλομένου ποσού, εντός της προθεσμίας λήξης του κάθε λογαριασμού, δεν χρεωνόμαστε καθόλου με τόκους που αφορούν αγορές της τελευταίας περιόδου χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που εξοφλήσουμε το οφειλόμενο ποσό εκπρόθεσμα, η συνήθης τακτική των τραπεζών είναι να χρεώνουν τόκους από την κάθε αγορά έως και την ημερομηνία της εκπρόθεσμης εξόφλησης του ποσού.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο χρέωσης τόκων για την ανάληψη μετρητών με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, αφού ο τόκος σε αυτές τις περιπτώσεις, υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία ανάληψης των μετρητών και όχι την ημερομηνία λήξης του εκάστοτε λογαριασμού.

Εξόφληση χρεώσεων που προκύπτουν από την πιστωτική κάρτα, σε περίπτωση μερικής εξόφλησης, γίνεται συνήθως με συγκεκριμένη σειρά, που αναφέρεται αναλυτικά στη σύμβαση χορήγησης της πιστωτικής κάρτας. Συνήθως, εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι χρεώσεις με το χαμηλότερο επιτόκιο και στη συνέχεια εκείνες με το υψηλότερο.

Αμφισβήτηση συναλλαγής μπορούμε να υποβάλουμε, σε περίπτωση χρέωσης της πιστωτικής μας κάρτας, με ποσό για συναλλαγή που δεν έχουμε πραγματοποιήσει ή χρέωσης με λανθασμένο ποσό. Σε προθεσμία, το αργότερο 20 ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε τον αντίστοιχο λογαριασμό, πρέπει να υποβάλουμε γραπτώς στην τράπεζα την αμφισβήτηση της συγκεκριμένης χρέωσης και να ζητήσουμε τη διερεύνησή της. Θα ήταν καλό, να κρατήσουμε απόδειξη της αποστολής της επιστολής μας προς την τράπεζα. Αυτό γίνεται είτε με την αποστολή συστημένης επιστολής, είτε με την αποστολή φαξ με αποδεικτικό αποστολής.

Όταν διαπιστωθεί η μη πραγματοποίηση της συναλλαγής από τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας ή η χρέωση της πιστωτικής κάρτας με ποσό υψηλότερο του πραγματικού, θα πιστωθεί από την τράπεζα το συγκεκριμένο ποσό (της αγοράς ή της διαφοράς) στην πιστωτική κάρτα του κατόχου.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της πιστωτικής μας κάρτας, ειδοποιούμε άμεσα την τράπεζα που μας την έχει χορηγήσει, προκειμένου να ζητήσουμε την ακύρωσή της και την αντικατάστασή της.

Εάν, μέχρι τη δήλωση της απώλειας ή της κλοπής της πιστωτικής μας κάρτας στην τράπεζα, πραγματοποιηθεί αγορά χωρίς τη συναίνεσή μας, ευθυνόμαστε από το νόμο με ποσό που περιορίζεται σε αυτό των 150 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε ενεργήσει με δόλο, ότι δεν έχουμε καθυστερήσει να δηλώσουμε κλοπή ή απώλεια της κάρτας ή αμφισβήτηση χρεωθείσας συναλλαγής και ότι είχαμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα μη πρόσβασης τρίτων στο PIN της κάρτας μας.

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο καταναλωτής (ταξιδιώτης), ο διοργανωτής που κατ’ επάγγελμα οργανώνει ταξίδια και τα πωλεί και ο πωλητής, στην περίπτωση που ο διοργανωτής δεν πωλεί ο ίδιος τα ταξίδια.

Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο διοργανωτής ή/και πωλητής, υποχρεούται να μας κοινοποιεί πλήρη και διεξοδική περιγραφή του ταξιδιού, χωρίς απατηλές ενδείξεις (προορισμός, μέσα μεταφοράς, τύπος καταλύματος, γεύματα, δρομολόγια, ωράρια, ενδιάμεσες στάσεις, επισκέψεις, εκδρομές και ότι άλλο σχετικό περιλαμβάνεται στην τιμή, θέση ταξιδιώτη, πληροφορίες σχετικές με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, ύψος προκαταβολής, διεύθυνση και αριθμό τοπικού αντιπροσώπου, όρους ασφάλισης και προθεσμία ματαίωσης σε περίπτωση που απαιτείται για το ταξίδι ελάχιστος αριθμός ατόμων και τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις).

Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ καταναλωτή και διοργανωτή ή/και πωλητή, πρέπει να συνάπτεται εγγράφως και να αναφέρει, εκτός των παραπάνω πληροφοριών, τα εξής:

 • τα στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή,
 • τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αστικής επαγγελματικής ευθύνης, προερχομένης εκ λαθών και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, που οφείλει να συνάπτει ο διοργανωτής και πωλητής του οργανωμένου ταξιδιού, το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και την ύπαρξη άλλων εγγυήσεων,
 • την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού (με κάθε ενδεχόμενη αναθεώρησή της, τα τέλη και φόρους, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή),
 • το χρονοδιάγραμμα,
 • τις λεπτομέρειες πληρωμής,
 • τις ιδιαίτερες επιθυμίες, που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή κατά την κράτηση,
 • τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο καταναλωτής μπορεί να διαμαρτυρηθεί για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.

Εάν, πριν από την αναχώρηση, ο διοργανωτής ή/και πωλητής, υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, όπως είναι π.χ. η τιμή, πρέπει να μας το γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν και σε αυτή την περίπτωση έχουμε τις εξής δύο δυνατότητες:

α.  να καταγγείλουμε τη σύμβαση, χωρίς να υποστούμε κυρώσεις, ή

β. να αποδεχθούμε μία τροποποιητική πράξη της σύμβασης, που θα καθορίζει τις τροποποιήσεις και τις επιπτώσεις τους στις τιμές.

Εάν επιλέξουμε να καταγγείλουμε τη σύμβαση, αλλά και εάν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του, ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι, τότε δικαιούμαστε:

α. να απαιτήσουμε ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίδιας ή ανώτερης ποιότητας, εφ’ όσον ο διοργανωτής ή/και πωλητής, είναι σε θέση να μας το προτείνει, ή

β. να ζητήσουμε την επιστροφή των καταβληθέντων.

Δε δικαιούμαστε τα παραπάνω, εάν η ματαίωση οφείλεται:

 • στη μη συμπλήρωση του απαιτούμενου ελαχίστου αριθμού συμμετεχόντων στο οργανωμένο ταξίδι και πληροφορηθήκαμε τη ματαίωση γραπτώς και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην περιγραφή του οργανωμένου ταξιδιού, ή
 • σε ανωτέρα βία και όχι σε υπεράριθμες κρατήσεις, δηλαδή σε περιστάσεις ανεξάρτητες της βούλησης του διοργανωτή/πωλητή, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.

Εάν, μετά την αναχώρηση, υπάρξει αδυναμία παροχής σημαντικού τμήματος των προβλεπόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλους διακανονισμούς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση μας για τη συνέχιση του ταξιδιού και, ενδεχομένως, μας αποζημιώνει. Όταν δεν είναι δυνατό να επέλθει τέτοιος διακανονισμός ή δεν τον αποδεχόμαστε, ο διοργανωτής υποχρεούται να μας παρέχει μεταφορικό μέσο, για να επιστρέψουμε στον τόπο αναχώρησης ή σε άλλο συμφωνημένο σημείο επιστροφής και, ενδεχομένως, να μας παρέχει αποζημίωση.

Από τον νόμο, επιβάλλεται ως όρος της σύμβασης η παροχή εγγύησης στον καταναλωτή, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και για την άμεση επιστροφή των καταβληθέντων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Ο ως άνω όρος όμως, δε μας εξασφαλίζει σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής προσωπικών ειδών.

Μπορούμε να εκχωρούμε την κράτησή μας, 5 εργάσιμες ημέρες, πριν την αναχώρηση, σε άλλο πρόσωπο.

Ο διοργανωτής ή/και πωλητής έχει την ευθύνη και για το τμήμα των υπηρεσιών που δεν παράγονται άμεσα από τον ίδιο, αλλά από άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.λπ.)

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο καταναλωτής (ταξιδιώτης), ο διοργανωτής που κατ’ επάγγελμα οργανώνει ταξίδια και τα πωλεί και ο πωλητής, στην περίπτωση που ο διοργανωτής δεν πωλεί ο ίδιος τα ταξίδια.

Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο διοργανωτής ή/και πωλητής, υποχρεούται να μας κοινοποιεί πλήρη και διεξοδική περιγραφή του ταξιδιού, χωρίς απατηλές ενδείξεις (προορισμός, μέσα μεταφοράς, τύπος καταλύματος, γεύματα, δρομολόγια, ωράρια, ενδιάμεσες στάσεις, επισκέψεις, εκδρομές και ότι άλλο σχετικό περιλαμβάνεται στην τιμή, θέση ταξιδιώτη, πληροφορίες σχετικές με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, ύψος προκαταβολής, διεύθυνση και αριθμό τοπικού αντιπροσώπου, όρους ασφάλισης και προθεσμία ματαίωσης σε περίπτωση που απαιτείται για το ταξίδι ελάχιστος αριθμός ατόμων και τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις).

Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ καταναλωτή και διοργανωτή ή/και πωλητή, πρέπει να συνάπτεται εγγράφως και να αναφέρει, εκτός των παραπάνω πληροφοριών, τα εξής:

 • τα στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή,
 • τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αστικής επαγγελματικής ευθύνης, προερχομένης εκ λαθών και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, που οφείλει να συνάπτει ο διοργανωτής και πωλητής του οργανωμένου ταξιδιού, το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και την ύπαρξη άλλων εγγυήσεων,
 • την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού (με κάθε ενδεχόμενη αναθεώρησή της, τα τέλη και φόρους, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή),
 • το χρονοδιάγραμμα,
 • τις λεπτομέρειες πληρωμής,
 • τις ιδιαίτερες επιθυμίες, που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή κατά την κράτηση,
 • τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο καταναλωτής μπορεί να διαμαρτυρηθεί για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.

Εάν, πριν από την αναχώρηση, ο διοργανωτής ή/και πωλητής, υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, όπως είναι π.χ. η τιμή, πρέπει να μας το γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν και σε αυτή την περίπτωση έχουμε τις εξής δύο δυνατότητες:

α.  να καταγγείλουμε τη σύμβαση, χωρίς να υποστούμε κυρώσεις, ή

β. να αποδεχθούμε μία τροποποιητική πράξη της σύμβασης, που θα καθορίζει τις τροποποιήσεις και τις επιπτώσεις τους στις τιμές.

Εάν επιλέξουμε να καταγγείλουμε τη σύμβαση, αλλά και εάν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του, ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι, τότε δικαιούμαστε:

α. να απαιτήσουμε ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίδιας ή ανώτερης ποιότητας, εφ’ όσον ο διοργανωτής ή/και πωλητής, είναι σε θέση να μας το προτείνει, ή

β. να ζητήσουμε την επιστροφή των καταβληθέντων.

Δε δικαιούμαστε τα παραπάνω, εάν η ματαίωση οφείλεται:

 • στη μη συμπλήρωση του απαιτούμενου ελαχίστου αριθμού συμμετεχόντων στο οργανωμένο ταξίδι και πληροφορηθήκαμε τη ματαίωση γραπτώς και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην περιγραφή του οργανωμένου ταξιδιού, ή
 • σε ανωτέρα βία και όχι σε υπεράριθμες κρατήσεις, δηλαδή σε περιστάσεις ανεξάρτητες της βούλησης του διοργανωτή/πωλητή, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.

Εάν, μετά την αναχώρηση, υπάρξει αδυναμία παροχής σημαντικού τμήματος των προβλεπόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλους διακανονισμούς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση μας για τη συνέχιση του ταξιδιού και, ενδεχομένως, μας αποζημιώνει. Όταν δεν είναι δυνατό να επέλθει τέτοιος διακανονισμός ή δεν τον αποδεχόμαστε, ο διοργανωτής υποχρεούται να μας παρέχει μεταφορικό μέσο, για να επιστρέψουμε στον τόπο αναχώρησης ή σε άλλο συμφωνημένο σημείο επιστροφής και, ενδεχομένως, να μας παρέχει αποζημίωση.

Από τον νόμο, επιβάλλεται ως όρος της σύμβασης η παροχή εγγύησης στον καταναλωτή, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και για την άμεση επιστροφή των καταβληθέντων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Ο ως άνω όρος όμως, δε μας εξασφαλίζει σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής προσωπικών ειδών.

Μπορούμε να εκχωρούμε την κράτησή μας, 5 εργάσιμες ημέρες, πριν την αναχώρηση, σε άλλο πρόσωπο.

Ο διοργανωτής ή/και πωλητής έχει την ευθύνη και για το τμήμα των υπηρεσιών που δεν παράγονται άμεσα από τον ίδιο, αλλά από άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.λπ.)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Κατά την πραγματοποίηση κράτησης και τη διαμονή μας σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλύματα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις παρακάτω σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις υποχρεώσεις των ξενοδόχων αλλά και τις δικές μας, ως πελάτες.

 • Ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να ενοικιάζει τα κενά δωμάτια που διαθέτει στους πελάτες και να παρέχει όσες ανέσεις διαφημίζει.
 • Ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως μέσα σε τρεις ημέρες ότι αποδέχεται ή όχι κάθε παραγγελία για δωμάτιο που του έχει υποβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο (τηλεφωνικά, εγγράφως ή με e-mail), αναφέροντας τις λεπτομέρειες της μίσθωσης (τύπος δωματίου, ημέρες κράτησης, τιμή κ.λπ.). Η έγγραφη απάντηση κατοχυρώνει τον πελάτη και τον ξενοδόχο ταυτόχρονα.
 • Η προκαταβολή για την κράτηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 25% του συνολικού κόστους διαμονής αλλά επίσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μίσθωμα μιας ημέρας.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη, εφόσον αυτή γίνει 21 ημέρες πριν από τη συμφωνημένη άφιξη, ο ξενοδόχος υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρη την προκαταβολή, ενώ αν η ακύρωση γίνει σε λιγότερες από 21 ημέρες, ο πελάτης οφείλει στον ξενοδόχο το μισό του συνολικού ποσού της παραγγελίας που ακύρωσε.
 • Εάν ο ξενοδόχος αδυνατεί να προσφέρει δωμάτια που έχει αποδεχτεί να διαθέσει σε πελάτες, υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαμονή τους σε άλλο κατάλυμα της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας, στην ίδια πόλη, που να προσφέρει τις ίδιες ανέσεις και παροχές με εκείνες που διαφημίζει για το δικό του κατάλυμα.
 • Ο ξενοδόχος, φέρει ευθύνη μόνο για τα πολύτιμα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα και χρήματα που του έχει παραδώσει ο πελάτης, δίνοντας σχετική απόδειξη.
 • Η φιλοξενία κάθε είδους κατοικίδιων ζώων στο ξενοδοχείο απαγορεύεται, εκτός αν διατίθεται ειδικός χώρος. Για το λόγο αυτό, αν θέλουμε να διαμείνουμε μαζί με το κατοικίδιο ζώο μας, θα πρέπει να ενημερωθούμε πριν την πραγματοποίηση της κράτησης, για την πολιτική της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Οι υποχρεώσεις του πελάτη ορίζονται από τον νόμο, όπως η υποχρέωση να υπογράφει κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο τα δελτία που διατάσσονται από τις αρχές, να παραδίδει στο θυρωρείο το κλειδί του δωματίου του κατά την έξοδό του από το ξενοδοχείο, να δέχεται τους επισκέπτες του στις αίθουσες του ξενοδοχείου.

Επίσης, ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει ότι απαγορεύεται η παρασκευή φαγητών και αφεψημάτων στα δωμάτια του ξενοδοχείου, καθώς και η εστίαση μέσα σε αυτά, εκτός των ασθενών ή αυτών που έχουν ζητήσει room service, η χρήση πετρελαιομηχανών, καμινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ., η χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος για άλλο σκοπό εκτός από τους απαραίτητους (φωτισμός, ξυριστική μηχανή στέγνωμα μαλλιών),  η πλύση στα δωμάτια ασπρορούχων και λοιπών ειδών ιματισμού, η τοποθέτηση στους διαδρόμους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών, η μετακίνηση στα δωμάτια επίπλων και η διάνοιξη στους τοίχους οπών για ανάρτηση φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων, τα τυχερά παιχνίδια, η μουσική, τα άσματα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή ενόχληση στους λοιπούς πελάτες. Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους ευθύνονται οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω ή ανάρμοστης συμπεριφοράς του πελάτη στο προσωπικό του ξενοδοχείου, μπορεί αυτός να θεωρηθεί ως ανεπιθύμητος και η Διεύθυνση του ξενοδοχείου δικαιούται να απαιτήσει την εντός 24 ωρών αποχώρησή του από το ξενοδοχείο.

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Η στάθμευση των οχημάτων σε χώρους που προσφέρονται από πλήθος επιχειρήσεων είτε για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών κατά τη διάρκεια των αγορών τους και των εξόδων τους, είτε κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους ωραρίου, είτε γενικότερα, σε περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων στάθμευσης οχημάτων, έχει δημιουργήσει πολλές φορές παρερμηνείες και παρεξηγήσεις σχετικά με την ευθύνη του επιχειρηματία που παρέχει τον χώρο στάθμευσης, σε περιπτώσεις ζημιάς του οχήματος, κλοπής ή και πρόκλησης ζημιών σε άλλα σταθμευμένα στο ίδιο χώρο οχήματα.

Σημαντική για τον εντοπισμό της ευθύνης στις παραπάνω περιπτώσεις, είναι η διάκριση των δύο βασικών μορφών συμβάσεων που συνάπτονται με αντικείμενο τη στάθμευση οχημάτων σε θέσεις parking ή garage:

 1. Στάθμευση οχήματος με σύμβαση μίσθωσης χώρου: με τη σύναψη αυτού του είδους σύμβασης, ο κύριος του οχήματος αποκτά το δικαίωμα να επιλέξει μία θέση στάθμευσης σε ανοικτό ή κλειστό χώρο parking, διατηρώντας την κατοχή των κλειδιών του. Στην περίπτωση αυτή, ο επιχειρηματίας δε φέρει καμία ευθύνη για την επίβλεψη και τη φύλαξη του αυτοκινήτου, αφού, καθώς ο ιδιοκτήτης έχει κρατήσει τα κλειδιά, έχει αποκλείσει τον εκμισθωτή του χώρου από την πρόσβαση στο όχημα.
 2. Στάθμευση οχήματος με σύμβαση αμειβόμενης παρακαταθήκης: ο κύριος του οχήματος αποκτά το δικαίωμα, έναντι αντιτίμου, να σταθμεύσει –για σύντομο κατά κανόνα χρονικό διάστημα – σε ανοικτό ή κλειστό parking. Δεν επιλέγει τη θέση που θα σταθμεύσει το όχημά του και αφήνει τα κλειδιά στον επιχειρηματία (ή υπάλληλό του), ώστε εκείνος να το μετακινήσει εάν προκύψει ανάγκη. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στάθμευσης, φέρει την ιδιότητα του θεματοφύλακα και για το λόγο αυτό υποχρεούται σε φύλαξη και επίβλεψη του οχήματος και των αντικειμένων που τυχόν βρίσκονται μέσα σε αυτό, καθώς ευθύνεται για την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη του στην κατάσταση που το παρέλαβε.
 3. Συχνή είναι η παραχώρηση χώρου στάθμευσης (άνευ οικονομικού ανταλλάγματος) από καταστήματα προς τους πελάτες τους, προκειμένου να διευκολύνουν τις αγορές ή την ψυχαγωγία τους. Στην περίπτωση αυτή, η μη ύπαρξη ανταλλάγματος αλλά και η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος από τον ιδιοκτήτη του (αφού δεν έχει παραδώσει τα κλειδιά), απαλλάσσει τον επιχειρηματία από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή πρόκλησης βλαβών από τρίτους, για όσο χρόνο είναι σταθμευμένο το όχημα.

 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΤΗΣ)

Η αναζήτηση για κατοικία προς μίσθωση συνήθως γίνεται μέσω μικρών αγγελιών (εφημερίδες, διαδίκτυο). Συχνά βοηθούν και τα ενοικιαστήρια στην περιοχή που σας ενδιαφέρει, αλλά και πληροφορίες φίλων και συγγενών. Η μεσολάβηση μεσιτικών γραφείων μπορεί να αποδειχθεί σημαντική. Φροντίστε να επιβεβαιώσετε τη νόμιμη λειτουργία του μεσιτικού γραφείου στο οποίο θα απευθυνθείτε. Δεν πρέπει να πληρώσετε προκαταβολικά την αμοιβή του μεσίτη, παρά μόνο αν μισθώσετε το σπίτι που σας προτείνει.

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον έλεγχο των προς εκμίσθωση κατοικιών και να λαμβάνουμε υπόψη την περιοχή στην οποία βρίσκεται, το πόσο προσβάσιμη είναι με τα μέσα συγκοινωνίας, καθώς και τα σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται κοντά σε αυτήν (καταστήματα, σχολεία κ.λπ.). Δεν πρέπει να αγνοούμε τον έλεγχο της υποψήφιας προς μίσθωση κατοικίας για ελαττώματα και βλάβες. Εάν τυχόν διαπιστώσουμε την ύπαρξη τέτοιων προβλημάτων, ζητάμε από τον ιδιοκτήτη να τις διορθώσει πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού. Μια δεύτερη επίσκεψη επιτρέπει να δούμε τα πράγματα με πιο καθαρή ματιά, ενώ προτιμούμε να πραγματοποιούμε τις επισκέψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούμε ζημιές ή ελαττώματα, αλλά και να διαπιστώσουμε το πόσο επαρκές είναι το φυσικό φως.

Ζητάμε λεπτομέρειες, οι οποίες πέραν του ποσού του μισθώματος αφορούν τις κοινό- χρηστες δαπάνες, τους λογαριασμούς και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, πριν την υπογραφή της μισθωτικής συμβάσεως. Απαραίτητο είναι να συμφωνήσετε και το εάν, πότε και πόσο θα αυξηθεί το ενοίκιο, ώστε να μη δημιουργηθεί αργότερα ένταση με τον εκμισθωτή.

Η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης κύριας κατοικίας είναι από τον νόμο τριετής από την έναρξή της, χωρίς να έχει σημασία αν στο μισθωτήριο έχει συμφωνηθεί συντομότερη διάρκεια. Μετά το πέρας των τριών ετών η μίσθωση καθίσταται αορίστου χρόνου ύστερα από σιωπηρή συμφωνία εκμισθωτή και μισθωτή. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, μετά τα τρία πρώτα έτη της μίσθωσης, να υπογραφεί καινούριο συμφωνητικό με συγκεκριμένη διάρκεια.

Το «μισθωτήριο συμβόλαιο» που υπογράφουμε με τον ιδιοκτήτη καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του ενοικιαστή όσο και του ιδιοκτήτη σύμφωνα με το νόμο και θα ισχύει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφεται πάντοτε ολόκληρο το συμφωνούμενο μίσθωμα, καθώς και κάθε αύξηση που έχει τυχόν συμφωνηθεί. Η ακριβής περιγραφή του ακινήτου, η αναφορά σε ό, τι ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται να επισκευάσει αλλά και σε τυχόν μικροζημιές που προϋπήρχαν θα σας βοηθήσουν να μην βρεθείτε αργότερα προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Κατά την ενοικίαση ενός σπιτιού θα μας ζητηθεί (και θα πρέπει να αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο) να καταβάλουμε ως εγγύηση ένα ποσό (συνήθως ενός μηνιαίου μισθώματος για τις παλαιές κατοικίες και δύο για τις νέες), το οποίο παρέχει ασφάλεια στον ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που παραβούμε κάποιον από τους όρους του συμφωνητικού. Το ποσό αυτό μας επιστρέφεται, όταν παραδώσουμε την κατοικία στον ιδιοκτήτη και εκκαθαριστούν τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες. Προκειμένου να μην προκύψουν θέματα με την επιστροφή της εγγύησης, φρόνιμο είναι να είμαστε συνεπείς στις οικονομικές μας υποχρεώσεις (ενοίκια, δαπάνες κοινοχρήστων, λογαριασμοί κοινής ωφελείας κ.λ.π.) και να λαμβάνουμε πάντοτε απόδειξη για κάθε καταβολή προς τον ιδιοκτήτη.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ)

Η διαδικασία αναζήτησης ενοικιαστή για ένα διαθέσιμο ακίνητο συνήθως ξεκινά με μια προσπάθεια εξεύρεσης κάποιου που άμεσα ή έμμεσα γνωρίζετε οι ίδιοι ή φιλικά και συγγενικά σας πρόσωπα. Αν η απόπειρα αυτή δεν έχει αποτέλεσμα, το επόμενο βήμα είναι η κοινοποίηση της αναζήτησης ενοικιαστή κυρίως σε εφημερίδες μικρών αγγελιών και στο διαδίκτυο ή η ανάθεση της αναζήτησης σε έναν τοπικό νομίμως δραστηριοποιούμενο μεσίτη. Μην ξεχνάτε ότι ποτέ δεν είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε προκαταβολικά την αμοιβή του μεσίτη, παρά μόνο όταν εκμισθώσετε το ακίνητό σε μισθωτή που εκείνος πρότεινε.

Η φερεγγυότητα και η συνέπεια του ενοικιαστή πρέπει κυρίως να απασχολούν τον εκμισθωτή και να αποτελούν βασικό κριτήριο κατά τη διαδικασία επιλογής του. Επειδή το παραπάνω είναι δύσκολο να διαπιστωθεί εκ των προτέρων, προσπαθήστε μέσω διεξοδικών συζητήσεων με κάθε ενδιαφερόμενο μισθωτή να λάβετε όσα περισσότερα στοιχεία μπορείτε για την φερεγγυότητά του και ενημερώστε τον λεπτομερώς για τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Μην αποκλείετε ενοικιαστές λόγω εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, ηλικίας και προσωπικών προτιμήσεων του καθενός. Αυτό άλλωστε απαγορεύεται από το νόμο και τις διεθνείς συμβάσεις.

Η απαίτηση υπερβολικά υψηλών ενοικίων μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο, ειδικά στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι ο συνεπής και φερέγγυος ενοικιαστής έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από την επίτευξη συμφωνίας με παράλογα υψηλό μίσθωμα.

Δεν δίνετε κλειδιά ή και δεν επιτρέπετε σε υποψήφιο ενοικιαστή να εγκατασταθεί, πριν υπογράψετε το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν για δική σας εξασφάλιση τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και ο Α.Φ.Μ. του μισθωτή και των άλλων ατόμων που θα κατοικούν στο σπίτι. Πρέπει, επίσης, να περιγράφεται η χρήση για την οποία προορίζεται το ακίνητο, η διάρκεια μίσθωσης και το μίσθωμα με τις συμφωνημένες προσαυξήσεις.

Φρόνιμο είναι να μεταφερθούν οι παροχές υπηρεσιών κοινής ωφελείας στο όνομα του μισθωτή. Επίσης, καλό θα ήταν να ελέγχετε ανά διαστήματα τη συνέπεια του μισθωτή στις πληρωμές του προς τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά στην περίπτωση της ΕΥΔΑΠ, η εταιρεία έχει δικαίωμα για ανεξόφλητους λογαριασμούς να στραφεί και κατά του ιδιοκτήτη, ακόμη και αν η παροχή είχε μεταφερθεί στο όνομα του μισθωτή.

Η χρήση για την οποία προορίζεται το ακίνητο πρέπει να περιγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και να είναι σύμφωνη με όσα ορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Για χρήση του ακινήτου ως χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαιτείται η έκδοση άδειας από την αρμόδια υπηρεσία, για την νομιμότητα της εκμισθώσεως.

Επιλογή προγράμματος ασφάλισης κτιρίων που θα σας καλύπτει πλήρως από κάθε ατυχία, φυσική καταστροφή, ανεύθυνη συμπεριφορά ή και κακοβουλία οποιουδήποτε σε βάρος της περιουσίας σας, θα ήταν συνετή πριν τη σύναψη του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης έχετε δικαίωμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε την κατάσταση του ακινήτου.

Τα μισθωτήρια συμβόλαια συμπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία αντίτυπα και κατατίθενται πάντοτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη.

Η διάρκεια μίσθωσης των κατοικιών είναι τουλάχιστον τριετής (ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για μικρότερο διάστημα), ενώ το μηνιαίο μίσθωμα, καθώς και οι μελλοντικές αναπροσαρμογές του καθορίζονται ελεύθερα από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Από τις 9.1.2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις μισθώσεις τμημάτων κτιρίων (πχ διαμερίσματα), με επιφάνεια μεγαλύτερη των 50τμ. Η υποχρέωση αφορά ΜΟΝΟ σε νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση συμβάσεων. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να θεωρούν τη μισθωτήρια σύμβαση στις Δ.Ο.Υ, επιδεικνύοντας το ΠΕΑ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ:
 • Οφείλουμε πάντα να φοράμε κράνος το οποίο πρέπει να συνοδεύεται και από την κατάλληλη στολή (γάντια, θώρακα, παντελόνι, παπούτσια), καθώς μας προστατεύει όχι μόνο από μία πιθανή πτώση αλλά και από τον καυτό ήλιο και τα έντομα.
 • Οι στολές που διατίθενται στην αγορά με προστατευτικά για τους αγκώνες, τους ώμους, την πλάτη και τα γόνατα είναι ειδικά κατασκευασμένες για την εισροή του αέρα στο σώμα και την διατήρηση της φυσιολογικής θερμοκρασίας.
 • Για μία ακόμα πιο δροσερή μετακίνηση, τοποθετούμε στο λαιμό μας ένα υγρό μαντήλι και ταυτόχρονα εφοδιαζόμαστε με πόσιμο νερό.
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ:
 • Η ορθή οδική συμπεριφορά είναι στάση ζωής. Ως επιβάτες του αυτοκινήτου πρέπει πάντα να φοράμε ζώνη ασφαλείας και να τοποθετούμε τα μικρά παιδιά στα πίσω καθίσματα και σε ειδικά καθίσματα ανάλογα με την ηλικία τους.
 • Σημαντική είναι η ξεκούραση του οδηγού, κυρίως στα μεγάλα ταξίδια. Οι χώροι στάθμευσης των λεωφόρων ταχείας κυκλοφορίας είναι ειδικά κατασκευασμένοι γι’ αυτόν το λόγο αλλά και για τις περιπτώσεις μηχανολογικής βλάβης.
 • Ασφαλίζουμε με την εκκίνηση όλες τις πόρτες του οχήματος και σταθμεύουμε μόνο σε ασφαλές μέρος.
 • Δεν καταναλώνουμε αλκοόλ και αποφεύγουμε τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑΞΙ:
 • Όταν μεταφερόμαστε με ταξί, πρέπει να γνωρίζουμε πως ο οδηγός δεν μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση μας. Επίσης, ο ίδιος οφείλει να μας ενημερώνει όταν εξέρχεται από τα όρια της περιμετρικής ζώνης καθώς στην περίπτωση αυτή το κόστος διπλασιάζεται. Με την είσοδό μας είναι σημαντικό να ελέγχουμε αν το ταξί διαθέτει άδεια, την οποία θα εντοπίσουμε στο πίσω μέρος του οχήματος. Ταυτόχρονα, είναι καλό να γνωρίζουμε τις χρεώσεις των κομίστρων αλλά και τις πολιτικές πληρωμής τους από τους τοπικούς συλλόγους. Τέλος, δεν ξεχνάμε πως ο οδηγός ταξί είναι υποχρεωμένος να μας δίνει απόδειξη του αντιτίμου της διαδρομής.

ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το οποίο δίδεται εντολή διαμεσολάβησης ή/και υπόδειξης ευκαιρίας προς σύναψη σύμβασης έναντι αμοιβής.

Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, μπορεί να διαμεσολαβήσει σε οποιοδήποτε είδος αστικής σύμβασης. Η πιο συνήθης και διαδεδομένη διαμεσολάβηση είναι αυτή για την αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτων. Για τον λόγο αυτό, η έννοια του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων, ταυτίζεται με αυτή του Μεσίτη Ακινήτων (Κτηματομεσίτη).

Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, αμείβεται με προμήθεια επί της πραγματικής αξίας πώλησης ενός ακινήτου, επί της οποίας υπολογίζεται και ο Φ.Π.Α. Το ύψος της προμήθειας δεν καθορίζεται στη νομοθεσία αλλά είναι αποκλειστικά θέμα διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων. Το σύνηθες ύψος της προμήθειας για αγοραπωλησία ακινήτου στον νομό Αττικής είναι 2% πλέον Φ.Π.Α. από κάθε έναν από τους συμβαλλόμενους, ενώ η αντίστοιχη αμοιβή του μεσίτη για μίσθωση ακινήτου είναι ένα μηνιαίο μίσθωμα πλέον Φ.Π.Α. από τον κάθε συμβαλλόμενο.

Η προμήθεια, οφείλεται στον κτηματομεσίτη, εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί η αστική σύμβαση (αγοραπωλησία ή μίσθωση). Η προκαταβολή μέρους ή ολόκληρης της μεσιτικής αμοιβής πριν την ολοκλήρωση της κύριας σύμβασης ή ακόμα και με την υπογραφή της μεσιτικής εντολής, δεν απαγορεύεται από το νόμο. Το σύνηθες πάντως, είναι να καταβάλλεται το 50% της μεσιτικής αμοιβής κατά την υπογραφή προσυμφώνου (αν υπογραφεί προσύμφωνο) και το υπόλοιπο κατά την υπογραφή της κύριας σύμβασης (μεταβίβασης ή μίσθωσης ακινήτου).

Για να έχει δικαίωμα αμοιβής, ο μεσίτης πρέπει να έχει λάβει εντολή υπόδειξης ή/και διαμεσολάβησης, τη λεγόμενη μεσιτική εντολή. Η σύμβαση μεσιτείας, καταρτίζεται εγγράφως. Αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, η σύμβαση μεσιτείας διαρκεί δώδεκα μήνες, με δικαίωμα παράτασης για έξι ακόμη μήνες, ύστερα από μονομερή έγγραφη δήλωση του εντολέα. Μετά τη λήξη της, μπορεί να συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων. Επιτρέπεται η σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη ούτε και να δραστηριοποιηθεί ο ίδιος ή τρίτος για λογαριασμό του για την αναζήτηση ευκαιρίας, για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση,

Όσοι ενεργούν ως μεσίτες ακινήτων, χωρίς να είναι νόμιμοι μεσίτες, δεν έχουν δικαίωμα σε μεσιτική αμοιβή.

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ

Η χρήση κοτσαδόρων στα οχήματα διέπεται από την Οδηγία 94/20 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 1994 «Για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την προσάρτησή τους στα οχήματα αυτά. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΦΕΚ 910/6.11.1995.

Η χρήση κοτσαδόρων επιτρέπεται, όταν αυτοί έχουν έγκριση τύπου. Ένας κοτσαδόρος έχει έγκριση τύπου, εάν στο ταμπελάκι του διακρίνεται ένα ορθογώνιο που περιέχει το “e”, τον κωδικό του κράτους που εξέδωσε την έγκριση, τα ψηφία 00 και τον αριθμό που έχει λάβει η έγκριση τύπου. Το ίδιο ταμπελάκι πρέπει να αναγράφει την κατηγορία του κοτσαδόρου (A-50X), καθώς και έναν αριθμό της δύναμης D-value.

Το σημείο που στηρίζεται ένας κοτσαδόρος επάνω στο όχημα πρέπει να έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Η αφαίρεση του κοτσαδόρου, όταν η μπίλια του καθιστά δυσδιάκριτη την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος, πρέπει να γίνεται με το χέρι και όχι με ειδικά εργαλεία. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί άλλος κοτσαδόρος επάνω στο όχημα.

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος, θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και να περιέχει αναλυτικά το είδος και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όταν υπογράφουμε σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε περισσότερες από μία επισκέψεις, από μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια, θα πρέπει αυτή να καταρτίζεται σε δύο όμοια πρωτότυπα έγγραφα, ένα εκ των οποίων θα κρατήσουμε εμείς ως καταναλωτές, διαφορετικά είναι άκυρη.

Ακόμη και μετά την υπογραφή της σύμβασης, έχουμε δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 30 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα παραλαβής του πρωτότυπου εγγράφου, την οποία υποβάλλουμε γραπτά στο εκάστοτε κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες.

Είναι σημαντικό το δικαίωμα της υπαναχώρησης, να συμπεριλαμβάνεται στους όρους της σύμβασης και θα πρέπει να συνοδεύεται από υπόδειγμα γραπτής δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Δεν επιτρέπεται να μας ζητηθεί προκαταβολή υψηλότερη από το 2,5% του συνολικού κόστους των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους εγγραφής, ενώ σε περίπτωση που διακόψουμε το πρόγραμμα, αφού παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών, θα παρακρατηθεί το ποσό που αντιστοιχεί στις αποδεδειγμένα παρασχεθείσες υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση, το κέντρο μπορεί να μας ζητήσει αποζημίωση, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 2,5% επί της αξίας του υπολοίπου ανεκτέλεστου προγράμματος και το οποίο θα πρέπει να προβλέπεται στη σύμβαση ρητά.

Απαγορεύεται η πώληση βιταμινών ή συμπληρωμάτων διατροφής από κέντρα αδυνατίσματος ή γυμναστήρια. Επίσης, απαγορεύεται να διενεργούνται κάθε είδους ιατρικές πράξεις καθώς και να χορηγούνται ή να προωθούνται φάρμακα ή προϊόντα που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα αυτό, καθώς δεν είναι λίγα τα φαινόμενα επιχειρήσεων που με μόνο σκοπό το κέρδος, αδιαφορούν για τις επιπτώσεις των ενεργειών τους, παραπλανώντας τον καταναλωτή-πελάτη

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Με δικαστικές αποφάσεις, έχουν κριθεί ως καταχρηστικοί, οι παρακάτω όροι τραπεζικών συμβάσεων:

 1. Ο όρος που προβλέπει ότι ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας, χρεώνεται με τον συμβατικό τόκο επί του εκάστοτε οφειλομένου ποσού, από την ημερομηνία εγγραφής κάθε συναλλαγής στα βιβλία της τράπεζας και χρέωσης του λογαριασμού της κάρτας.
 2. Ο όρος που επιτρέπει στην τράπεζα, να μεταβάλει το συμβατικό επιτόκιο μέχρι του 200% του ποσού της διαφοράς μεταξύ του προηγούμενου και του νέου παρεμβατικού επιτοκίου και κατά το τμήμα του που δίνει το δικαίωμα στην τράπεζα να μη μειώνει το συμβατικό επιτόκιο σε περίπτωση μείωσης του επιτοκίου αναφοράς.
 3. Ο όρος που αναφέρει ότι σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από κατάστημα της τράπεζας ή από ΑΤΜ της τράπεζας, ο κάτοχος επιβαρύνεται με ποσά για τη μερική κάλυψη των σχετικών λειτουργικών εξόδων της τράπεζας. Σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, ο κάτοχος επιβαρύνεται και με το κόστος της διατραπεζικής συναλλαγής.
 4. Ο όρος που επιβάλλει χρέωση ποσού ύψους 50 ευρώ ως έξοδα εξέτασης αιτήματος έκδοσης βεβαίωσης οφειλών.
 5. O όρος με τον οποίο ορίζεται εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης και προέγκρισης δανείων.
 6. Ο όρος που επιβάλλει χρέωση σε ακίνητους λογαριασμούς.
 7. Ο όρος που επιφυλάσσει στην τράπεζα, το δικαίωμα να καθορίζει και να ανακοινώνει τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια καθώς και να τα διαφοροποιεί ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού.
 8. Ο όρος που προβλέπει ότι η τράπεζα δικαιούται να καθορίζει κάθε φορά αριθμό ημερών δέσμευσης της διαθεσιμότητας και μετάθεσης της έναρξης της τοκοφορίας (valeur) ποσών, που είτε κατατίθενται είτε αναλαμβάνονται από καταστήματα διαφορετικά εκείνου στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός.
 9. Ο όρος ο οποίος απαλλάσσει την τράπεζα από κάθε ευθύνη, αν αυτή πραγματοποιήσει πληρωμή σε άλλο πρόσωπο, με βάση το χαμένο βιβλιάριο ή και με πλαστή υπογραφή, πριν λάβει την ειδοποίηση του κατόχου του βιβλιαρίου για την απώλειά του. Η τράπεζα ευθύνεται πάντα για δόλο ή βαριά αμέλεια υπαλλήλου της, ενώ απαλλάσσεται μόνο σε περιπτώσεις ελαφράς αμέλειας.
 10. Ο όρος βάσει του οποίου οι λογαριασμοί με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο εκείνου που ορίζει η τράπεζα, βαρύνονται με έξοδα τήρησης – παρακολούθησης και κινήσεων.
 11. Ο όρος που προβλέπει ότι η τράπεζα, δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους λειτουργίας του λογαριασμού και τις τυχόν επιβαρύνσεις του μονομερώς, γνωστοποιώντας τις αλλαγές μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων ή ανακοινώσεων που διατίθενται ή αναρτώνται στα καταστήματά της.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Προκειμένου να απαντηθούν συνήθεις απορίες, αλλά και να αποφευχθούν ή να αμβλυνθούν εντάσεις μεταξύ ενοίκων πολυκατοικιών όσον αφορά στις συνθήκες θέρμανσης, διευκρινίζονται τα εξής:

 • Για τη μετατροπή κοινού καυστήρα σε καυστήρα φυσικού αερίου απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας (50%+1) των ιδιοκτητών.
 • Για την εγκατάσταση ατομικού συστήματος φυσικού αερίου σε πολυκατοικίες που διατηρούν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με υγρά καύσιμα, προκειμένου να απαλλαγεί κάποιος από τις δαπάνες για θέρμανση, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας (50%+1) των ιδιοκτητών (Ν.3175/2003 αρ. 30).
 • Σε πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση, ο ιδιοκτήτης είτε ανάψει είτε όχι το καλοριφέρ στο διαμέρισμά του, δεσμεύεται στην καταβολή του παγίου ποσοστού θέρμανσης που του αναλογεί από τα κοινόχρηστα. Το καταστατικό κάθε πολυκατοικίας αναφέρει το μέρος του πετρελαίου που κατανέμεται ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης κάθε διαμερίσματος (και όχι ανάλογα με την κατανάλωση).

Το ίδιο ισχύει και για τις πολυκατοικίες με κοινή θέρμανση, όπου το πάγιο ποσοστό θέρμανσης για κάθε διαμέρισμα προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής αξίας του πετρελαίου με το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων και τον πολλαπλασιασμό του πηλίκου με τα χιλιοστά που αντιστοιχούν σε κάθε διαμέρισμα.

Υπάρχουν περιπτώσεις κανονισμών πολυκατοικίας όπου προβλέπεται η δυνατότητα περιορισμού χρέωσης για διαμερίσματα που δεν χρησιμοποιούνται και στα οποία, έπειτα από ειδοποίηση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, έχουν σφραγιστεί τα θερμαντικά σώματα. Ο περιορισμός της χρέωσης ανάλογα με τον κάθε κανονισμό, μπορεί να φτάνει και το 30% ή το 40% του ποσού που κανονικά αντιστοιχεί στο διαμέρισμα. Για να ισχύσει όμως αυτή η μείωση, πρέπει η δυνατότητα αυτή να προβλέπεται σαφώς από τον κανονισμό της πολυκατοικίας.

 • Σε περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίες και με σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών (αν πρόκειται για εγκατάσταση σε κοινόχρηστο χώρο), υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης αυτόνομου λέβητα πέλετ, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι επιτυγχάνεται απαλλαγή από το ποσοστό συμμετοχής στα κοινόχρηστα έξοδα θέρμανσης.
 • Σε πολυκατοικίες με εγκατεστημένο σύστημα αυτόνομης θέρμανσης – και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει απαγορευτικός όρος στο καταστατικό της πολυκατοικίας – είναι δυνατή η εγκατάσταση ψηφιακού θερμοστάτη (σε αντικατάσταση του συμβατικού), με σκοπό τη ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας του καυστήρα, με σταθεροποίηση της θερμοκρασίας και μείωση της κατανάλωσης.

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με την αγορά ή όχι πετρελαίου και τη λειτουργία ή μη του συστήματος θέρμανσης, απαιτείται ομοφωνία των ενοίκων. Όπου το καταστατικό της πολυκατοικίας προβλέπει τη λειτουργία θέρμαν- σης, ακόμη και ένας μόνο ένοικος να την επιθυμεί, πρέπει να λειτουργήσει. Τυχόν διαφωνίες των λοιπών ενοίκων υποβάλλονται ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το καταστατι- κό πολυκατοικίας τροποποιείται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη και δεν αρκεί απόφαση της γενικής συνέλευσης.

 • Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών με σύστημα αυτόνομης θέρμανσης δεν επιτρέπεται η επιβολή ορίου των ωρών λειτουργίας του. Από την ΠΟΜΙΔΑ προτείνεται η εγκατάσταση χρονοδιακόπτη για τον καθορισμό ορίων της λειτουργίας του καλο- ριφέρ, π.χ. 3 ώρες το πρωί και 3 ώρες το βράδυ.

Μέτρα για τη μείωση των δαπανών θέρμανσης είναι ο περιορισμός των ωρών λειτουργίας της, κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας. Εάν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα των ενοίκων και η απαιτούμενη από το καταστατικό της πολυκατοικίας πλειοψηφία των συνιδιοκτητών, μπορεί να εφαρμοστεί η λύση της θερμομόνωσης της πολυκατοικίας, της αλλαγής κουφωμάτων, της εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης στο λέβητα και της χρήσης φυσικού αερίου ή σύγχρονων μεθόδων θέρμανσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΓΙΑ ΑΣΦΑλΕΙΣ ΣΥΝΑλλΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
 1. Μην πραγματοποιείτε συναλλαγές χρησιμοποιώντας δημόσιους υπολογιστές (από ίντερνετ καφέ, καφετέριες, βιβλιοθήκες, κ.λπ.). Θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο από προγράμματα παρακολούθη- σης των καταχωρήσεών σας (keyloggers) ή spywares, τα οποία μπορεί να εφαρμόζονται χωρίς καν να το γνωρίζει το προσωπικό του δημόσιου χώρου. Έτσι, μπορούν εύκολα να σας υποκλέψουν τα ευαίσθητα στοιχεία σας και να γίνουν συναλλαγές στο όνομά σας.
 1. Βεβαιωθείτε ότι οι σελίδες που απαιτούν τη συμπλήρωση των ευαίσθητων στοιχείων σας δεν είναι http αλλά https.
 2. Πάντα να κάνετε τις συναλλαγές σας πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή του e- banking, εσείς. Μη χρησιμοποιείτε links από e-mail, γιατί μπορεί να πέσετε θύματα απάτης.
 3. Να πραγματοποιείτε τις πληρωμές-συναλλαγές σας μόνο σε ιστοσελίδες που έχουν το εικονίδιο ασφαλείας (φαίνεται μία κλειδαριά κάτω δεξιά στον browser μας).
 4. Όταν κάνετε συναλλαγές από τον υπολογιστή σας, να είστε σίγουροι ότι έχετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πρόσφατα ενημερωμένα (firewall, antivirus, antispyware κ.λπ).
 5. Για λόγους ασφαλείας να αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας ή να εκτυπώνετε και να τηρείτε αρχείο από τις αποδείξεις των διαδικτυακών σας συναλλαγών. Είναι πιθανό να σας φανούν χρήσιμες στο μέλλον.
 6. Στις εξειδικευμένες σελίδες για σύγκριση τιμών προϊόντων πολλές φορές συμπεριλαμβάνονται ιστοσελίδες ανύπαρκτων ή ανενεργών επιχειρήσεων. Ελέγξτε την πραγματική ύπαρξή τους με μία έρευνα στο διαδίκτυο.
 7. Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε διαδικτυακής συναλλαγής επιχειρήστε να έρθετε σε επαφή με το ηλεκτρονικό κατάστημα (τηλεφωνική κλήση, e-mail), προκειμένου να διαπιστώσετε ότι πρόκειται για υπαρκτή και ενεργή επιχείρηση.

Τέλος, να είστε βέβαιοι πως οι κωδικοί σας, οι αριθμοί των καρτών σας (χρεωστικών-πιστωτικών) και τα άλλα ευαίσθητα στοιχεία σας είναι καλά προστατευμένα σε σημείο και με τρόπο που δεν είναι προσβάσιμα σε οποιονδήποτε επιχειρήσει να σας εξαπατήσει.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας, είναι μέρος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (Ε.Κ.Κ), που λειτουργεί στα κράτη μέλη της Ε.Ε. υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση εθνικών κυβερνήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας, λειτουργεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την εποπτεία της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Απευθυνόμενοι στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με την πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να πραγματοποιούν ασφαλείς συναλλαγές. Επίσης, μπορούν να προσφεύγουν για την εξωδικαστική επίλυση των διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών τους με προμηθευτές που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Η διαδικασία επίλυσης μιας διασυνοριακής καταναλωτικής διαφοράς, δεν επισύρει κάποιο κόστος για τον καταγγέλλοντα και ξεκινά με την υποβολή σχετικής αναφοράς εγγράφως στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, η οποία γίνεται είτε με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της ειδικής φόρμας που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του Κέντρου, ή με την αποστολή της αναφοράς με ταχυδρομική επιστολή, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (εισπρακτικές εταιρείες), είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, που έχουν ως σκοπό την ενημέρωση των οφειλετών σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών τους, πριν τη διενέργεια δικαστικών πράξεων. Η λειτουργία των εταιρειών αυτών, ρυθμίζεται από το Νόμο. Συγκεκριμένα, ως καταναλωτές, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Η δράση των εταιρειών αυτών για την εκπλήρωση του σκοπού της ενημέρωσης των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, πρέπει να διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας.
 2. Ο σκοπός που εξυπηρετείται από τις εταιρείες αυτές, είναι αποκλειστικά και μόνο η ενημέρωση των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, ενώ οι δανειστές απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις με «εισπρακτικές εταιρείες» που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ανάθεση εντολής ενημέρωσης από δανειστές, για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή, σε περισσότερες από μία εταιρείες απαγορεύεται.
 3. Της ενημέρωσης του οφειλέτη από την «εισπρακτική εταιρεία» πρέπει να προηγείται από την πλευρά του δανειστή, η επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο τρόπο, η ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη και η ενημέρωσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην «εισπρακτική εταιρεία». Η συχνότητα των οχλήσεων του οφειλέτη από την εταιρεία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μία κλήση ανά δεύτερη ημέρα, από τις 9:00 έως τις 20:00, μόνο τις εργάσιμες μέρες, ενώ όχληση στο χώρο εργασίας επιτρέπεται μόνο εάν ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον οφειλέτη.
 4. Ο δανειστής δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει τον οφειλέτη με το κόστος της ανάθεσης της ενημέρωσής του σε «εισπρακτική εταιρεία».

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

 • Η εμφάνιση υπαλλήλων της εταιρείας προς τον οφειλέτη με ιδιότητες που δε διαθέτουν, όπως υπαλλήλων του δανειστή, δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή κ.λπ.
 • Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.
 • Η προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στον οφειλέτη ή τους οικείους του.
 • Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό του περιβάλλον, οι κατ’ οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς (π.χ. νοσοκομεία).
 • Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη.
 • Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.
 • Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη, η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση εγγράφων που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα και η οποιαδήποτε επικοινωνία που περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης πληρωμών
 • Η επικοινωνία για οφειλές, που απορρέουν από γενικούς όρους συναλλαγών (ΓΟΣ), που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!           

Είναι συχνό το φαινόμενο, δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες, να λειτουργούν ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, διαδραματίζοντας όμοιο με αυτές ρόλο. Το πρόβλημα είναι ότι ο νόμος, βρίσκει εφαρμογή μόνο σε εισπρακτικές εταιρείες, χωρίς να μπορούν να υπαχθούν σε αυτόν δικηγορικά γραφεία ή δικηγορικές εταιρείες που στην ουσία έχουν την ίδια λειτουργία και σκοπό. Για το λόγο αυτό, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, έχει στο παρελθόν με απόφασή του αποδοκιμάσει και καταδικάσει τέτοιες πρακτικές δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών, ως προσβλητικές για το σύνολο του δικηγορικού σώματος. Έχει επίσης αποφασίσει την προσθήκη τους στα πειθαρχικά παραπτώματα του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων, καθώς έχει τονίσει ότι δικηγόρος, δύναται να οχλεί τηλεφωνικά μόνο μία φορά οφειλέτη και στη συνέχεια οφείλει να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 1. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι υποχρεώσεις του φορέα, η τήρηση των οποίων αποτελεί και την ευθύνη του απέναντι στους Έλληνες πολίτες – καταναλωτές είναι οι εξής:
  • Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα προς κατανάλωση τρόφιμα και οι πρώτες ή πρόσθετες ύλες που προορίζονται για προσθήκη σε τρόφιμα, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών.
  • Καθορίζει τα πρότυπα και τις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η μελέτη και εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τις επιχειρήσεις τροφίμων και τις προδιαγραφές για τους επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων στις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και για το προσωπικό που θα εργαστεί στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων που εγκαθίστανται στις επιχειρήσεις τροφίμων.
  • Καθορίζει ή επικυρώνει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με κάθε συναφή κανόνα διεθνούς και κοινοτικού δικαίου και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Η τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής, αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία κάθε επιχείρησης τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει τους υγειονομικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και υγιεινά.
  • Εκπονεί και εγκρίνει προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, τηρεί ειδικό μητρώο εκπαιδευτών του προσωπικού αυτού και χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, μετά από αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του.
  • Τηρεί μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων και καθορίζει τα προγράμματα ελέγχων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του ή από άλλες αρχές και υπηρεσίες.
  • Διενεργεί με τα όργανά του, παραγγέλλει σε άλλες αρχές ή υπηρεσίες, συντονίζει και διευθύνει τους ελέγχους σε όλα τα στάδια μετά την πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή στα στάδια της παρασκευής, μεταποίησης, παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης, προσφοράς προς πώληση ή διάθεσης στον καταναλωτή σχετικά με νωπά ή επεξεργασμένα τρόφιμα που παράγονται, διακινούνται ή εισάγονται στη χώρα μας ή εξάγονται από αυτήν. Διενεργεί επίσης ελέγχους στα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή.
  • Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών για τη διαμόρφωση των σχετικών με τις αρμοδιότητές του αποφάσεων, μεριμνά για την προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις, που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, σε θέματα της αρμοδιότητάς του, με στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο τροφίμων και τη δημιουργία συστήματος άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
  • Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, που σχετίζονται με το αντικείμενό του, συνεργάζεται με φορείς με συναφές αντικείμενο και εισηγείται προτάσεις για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
  • Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και μητρώα σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του και τις επιχειρήσεις τροφίμων.
  • Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού του αλλά και καταναλωτή σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
  • Μπορεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και του σκοπού λειτουργίας και αποστολής του, να επιχορηγεί ή να συμμετέχει σε προγράμματα, ημερίδες, συνέδρια και γενικότερα εκδηλώσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου, επιστημονικών εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, σωματείων ή ενώσεων.

  Ασκεί κάθε άλλη συναφή προς τους σκοπούς του αρμοδιότητα.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, συστήνεται από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, επιτροπή φιλικού διακανονισμού, για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.

Οι επιτροπές είναι τριμελείς και αποτελούνται από:

 • έναν δικηγόρο, μέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, ως πρόεδρο,
 • έναν εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου,
 • έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τα διοικητικά συμβούλια των ενώσεων. Όπου τέτοιες ενώσεις δεν υπάρχουν, στην επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος ένωσης καταναλωτών δευτέρου βαθμού, διαφορετικά, του τοπικού εργατικού κέντρου, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τη διοίκηση.

Η θητεία των μελών των επιτροπών, είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές. Στα μέλη των επιτροπών φιλικού διακανονισμού δεν καταβάλλεται αποζημίωση.  Οι υποθέσεις εισάγονται στην επιτροπή, ύστερα από αίτηση του καταναλωτή ή της τοπικής ένωσης καταναλωτών καθώς και ύστερα από παραπομπή από το Συνήγορο του Καταναλωτή. Οι υποθέσεις συζητούνται κατά τη σειρά που ορίζει ο πρόεδρος μέσα σε 15 το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή παραπομπής. Η επιτροπή κρίνει κατά το ισχύον δίκαιο, λαμβάνονται όμως υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Μπορεί να ζητά πληροφορίες από δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, επιμελητήρια και επαγγελματικούς συλλόγους. Οι αποφάσεις της επιτροπής, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και τα πορίσματα της κοινοποιούνται με έγγραφο στους ενδιαφερομένους μέσα σε 15 το πολύ ημέρες από τη συζήτηση.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Οι ενώσεις καταναλωτών, συγκροτούνται ως σωματεία και έχουν αποκλειστικό σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού. Εκπροσωπούν τους καταναλωτές στα όργανα στα οποία προβλέπεται η εκπροσώπηση αυτών, ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους καταναλωτές, τους αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα και ασκούν συλλογικές αγωγές όπου είναι απαραίτητο. Οι ενώσεις καταναλωτών, αποκτούν νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ελαττωματικό θεωρείται ένα προϊόν, όταν έχει πραγματικό ελάττωμα ή  δεν έχει τις «συμφωνημένες ιδιότητες» δηλαδή τις πληροφορίες, σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος . Συμφωνημένες ή συνομολογημένες ιδιότητες: όταν αγοράζουμε ένα αντικείμενο, ο πωλητής μας το περιέγραψε ή μας ανέφερε συγκεκριμένες λειτουργίες του ή το διαφήμισε με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θεωρούνται «συμφωνημένες ιδιότητες».

Ως εκ τούτου «ελαττωματικό», χαρακτηρίζεται ένα προϊόν όταν δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση και συγκεκριμένα όταν:

 • Δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έγινε από τον πωλητή ή στο δείγμα ή στο υπόδειγμα που έχει παρουσιάσει ο πωλητής.
 • Δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης.
 • Δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας.
 • Δεν έχει την ποιότητα και την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας.

Σε περίπτωση που αγοράσατε προϊόν το οποίο αποδείχθηκε ελαττωματικό, πρέπει να επισκεφθείτε το κατάστημα αγοράς και να ζητήσετε να επανορθώσουν το ελάττωμα, υποχρέωση που προκύπτει από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος. Η μετακύλιση της ευθύνης από τον πωλητή στον κατασκευαστή του προϊόντος, με την αιτιολογία ότι ο τελευταίος παρέχει την εγγύηση, είναι παράνομη, διότι ο νόμος επιβάλλει στον έμπορο – πωλητή την ανάληψη της ευθύνης για κάθε ελάττωμα του πωληθέντος προϊόντος.

Ο καταναλωτής, σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος, για το ελάττωμα του οποίου ευθύνεται ο πωλητής, έχει δικαίωμα εναλλακτικά:

 • να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο,
 • να μειώσει το τίμημα,
 • να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Επομένως, μετά την αγορά προϊόντος που αποδεικνύεται ελαττωματικό, επισκεπτόμαστε τον πωλητή και ζητάμε τη διόρθωσή του αν είναι δυνατόν ή την αντικατάστασή του με άλλο όμοιο. Σε περίπτωση που ο πωλητής αρνείται την αντικατάσταση, έχουμε τη δυνατότητα να απαιτήσουμε να μας επιστρέψει ένα τμήμα από τα χρήματα που καταβάλαμε, ώστε η νέα αξία να ανταποκρίνεται στο ελαττωματικό προϊόν. Στην περίπτωση που δεν επιθυμούμε να κρατήσουμε το ελαττωματικό προϊόν, μπορούμε να ασκήσουμε το λεγόμενο «δικαίωμα υπαναχώρησης» από τη σύμβαση. Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να επιστρέψουμε το προϊόν, απαιτώντας ταυτόχρονα την επιστροφή των χρημάτων που έχουμε καταβάλει για την αγορά του. Μπορούμε να ασκήσουμε κατ΄ επιλογή μας, όποιο από τα παραπάνω δικαιώματα επιθυμούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς δε θα πρέπει να ασκούμε τα δικαιώματά μας με καταχρηστικό τρόπο και θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να βρούμε συμβιβαστική λύση με τον εκάστοτε πωλητή και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, παρέχεται από τον νόμο προθεσμία 2 ετών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πληροφορία μας δώσει ο πωλητής, η οποία μπορεί να είναι και παραπλανητική (π.χ. δικαίωμα επιστροφής προϊόντος εντός 14 ημερών, προθεσμία η οποία δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα)!

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Για αγορές σε περίοδο εκπτώσεων συνιστούμε στους καταναλωτές να προσέξουν τα εξής:

 1. Κατά την περίοδο των εκπτώσεων στα καταστήματα θα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένες αναγγελίες ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις.
 2. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της αρχικής (που συνήθως είναι διαγραμμέ- νη) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προϊόντα.
 3. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «30% έκπτωση»).
 1. Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση, μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν ενώ οι προσφορές, όπου η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής. Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3769/2009 προσφορές επιτρέπονται μέχρι την παραμονή της έναρξης των επισήμων εκπτώσεων.
 2. Στην περίπτωση προσφορών, θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι γίνονται προσφορές. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής.
 3. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε καταστήματα που διαφημίζουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε ένα ή ελάχιστα είδη τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα είδη των καταστημάτων αυτών είναι φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα είδη άλλων καταστημάτων.
 4. Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής σας όταν αγοράζετε προϊόντα με δόσεις.
 5. Μην διστάζετε να ενημερώνεστε επακριβώς για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Ο πωλητής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία σχετική με το προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.

2251/94 πριν ο τελευταίος προβεί σε αγορά.

 1. Ενημερωθείτε από τους εμπόρους για το αν πραγματοποιούνται αλλαγές στα είδη που πωλούν κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Οι έμποροι είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν τα προϊόντα που φέρουν ελάττωμα και αγοράστηκαν κατά την περίοδο των εκπτώσεων εκτός εάν το προϊόν είναι σε προσφορά λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος και εφόσον έχει ενημερωθεί για αυτό ο καταναλωτής σχετικά, πριν την αγορά με ανάλογη πινακίδα.
 2. Ζητάτε απόδειξη, γιατί μόνο έτσι αποδεικνύεται η αγορά σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.

Ε-BANKING

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του e-banking;

Οι κωδικοί που θα επιλέξουμε για τις τραπεζικές συναλλα- γές μας μέσω του διαδικτύου, πρέπει να είναι προσωπικοί και να αποφεύγεται κοινοποίηση τους στο

περιβάλλον μας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή των κωδικών αφού δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσουμε αριθμούς σταθερών και κινητών τηλεφώνων, ή ακόμα και ημερομηνίες γέννησης.

Προτείνεται η τακτική αλλαγή των κωδικών του e-banking και η απομνημόνευσή τους. Δεν είναι ασφαλές να τους καταχωρούμε σε ατζέντες. Στην περίπτωση που λάβουμε κάποιο τηλεφώνημα και μας ζητήσουν τους κωδικούς πρόσβασης ισχυριζόμενοι πως εκπροσωπούν την τράπεζα, καταγράφουμε τον αριθμό που μας καλεί και ειδοποιούμε αμέσως την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μοιραζόμαστε τους προσωπικούς μας κωδικούς αφού καμία τράπεζα δεν ακολουθεί τέτοια τακτική

Δεν παραλείπουμε να ελέγχουμε συχνά τις κινήσεις του τραπεζικού μας λογαριασμού και σε περίπτωση που εντοπίσουμε μία κίνηση που δεν πραγματοποιήθηκε από εμάς, ενημερώνουμε αμέσως την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ιστοσελίδα που επισκεπτόμαστε για τη διενέργεια των συναλλαγών μας. Μία ασφαλής ιστοσελίδα e-banking έχει πάντα αναρτημένο εικονίδιο «λουκέτο» στη δεξιά μεριά της οθόνης μας.

Επίσης, μία ασφαλής σελίδα έχει ειδικό σύστημα κρυπτογράφησης. Για να το επιβεβαιώσουμε αυτό, αρκεί να εντοπίσουμε στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας πληρωμών ένα s μετά το http, δηλαδή η ιστοσελίδα θα ξεκινάει με https.

Τέλος, πολύ συχνά λαμβάνουμε μηνύματα στον υπολογιστή μας όπου ο αποστολέας εμφανίζεται ως Τράπεζα η οποία μας ζητάει να επισκεφτούμε την ιστοσελίδα της με σκοπό την συμπλήρωση των προσωπικών μας στοιχείων γιατί όπως αναγράφεται στο e-mail τους, «τα στοιχεία είναι ελλιπή». Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γνωρίζουμε πως καμία τράπεζα δεν ακολουθεί τέτοιου είδους τακτικές, να ζητά δηλαδή τα προσωπικά μας στοιχεία μέσω του διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό διαγράφουμε αμέσως το συγκεκριμένο e-mail.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαφήμιση είναι η διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή. Η διαφήμιση, μπορεί να χρησιμοποιεί άλλοτε συγκινησιακά χαρακτηριστικά (επίκληση στο συναίσθημα), που συνδέουν τον χρήστη με την αγορά ή την χρήση του προϊόντος και άλλοτε λογικά χαρακτηριστικά (επίκληση στη λογική), όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του προϊόντος σε σχέση με τα ανταγωνιστικά. Σήμερα, η διαφήμιση είναι το κύριο μέσο παροχής πληροφοριών προς το καταναλωτικό κοινό, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται στην αγορά, καθιστώντας το εξαιρετικά ευάλωτο στη χρήση αθέμιτων διαφημιστικών πρακτικών.

ΑΘΕΜΙΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αθέμιτη διαφήμιση, είναι αυτή που κρίνεται αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή. Είδος αθέμιτης διαφήμισης είναι η παραπλανητική διαφήμιση, η οποία περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες και είναι συνεπώς αναληθής ή όταν, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει το μέσο καταναλωτή, ακόμα και αν οι πληροφορίες είναι αντικειμενικά ορθές, όσον αφορά ένα ή περισσότερα στοιχεία (π.χ. την ύπαρξη ή τη φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, τα κύρια χαρακτηριστικά τους, την τιμή και τον τρόπο υπολογισμού της) και, ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής, την οποία διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε.

Παραπλανητικές διαφημίσεις, θεωρούνται όσες:

 • χρησιμοποιούν σήμα ή αντίστοιχο διακριτικό γνώρισμα χωρίς την αντίστοιχη άδεια,
 • περιλαμβάνουν ισχυρισμό, ότι ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ή ο προμηθευτής τους, έχουν την έγκριση, πιστοποίηση ή άδεια δημόσιου ή άλλου φορέα, ενώ δεν την έχουν,
 • προσκαλούν σε αγορά προϊόντων, σε μια καθορισμένη τιμή, χωρίς να γίνεται γνωστή η ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων λόγων που μπορεί να έχει ο προμηθευτής, για τους οποίους πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει να προμηθεύσει ή να αναθέσει σε άλλο προμηθευτή να προμηθεύσει τα προϊόντα αυτά ή ισοδύναμά τους, στην τιμή αυτή, μέσα σε εύλογο διάστημα και σε εύλογες ποσότητες, λαμβανομένων υπ’ όψιν του προϊόντος, της κλίμακας διαφήμισης αυτού και της τιμής που προσφέρεται (διαφήμιση «δόλωμα»),
 • προσκαλούν σε αγορά προϊόντων σε καθορισμένη τιμή και στη συνέχεια:
 • δηλώνεται άρνηση επίδειξης του διαφημιζόμενου προϊόντος στους καταναλωτές, ή
 • άρνηση λήψης παραγγελιών για το προϊόν ή παράδοσής του σε εύλογο χρόνο, ή
 • επιδεικνύεται ένα ελαττωματικό δείγμα του, με πρόθεση προώθησης ενός άλλου προϊόντος («δόλωμα και μεταστροφή»).
 • δηλώνουν ψευδώς, ότι το προϊόν θα είναι διαθέσιμο για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, ή ότι θα διατίθεται μόνο υπό ειδικούς όρους για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να προκληθεί η λήψη άμεσης απόφασης και να στερηθεί από τους καταναλωτές η δυνατότητα ή ο χρόνος, να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή,
 • δηλώνουν την ανάληψη της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης μετά την πώληση, σε καταναλωτές με τους οποίους ο προμηθευτής είχε επικοινωνήσει πριν από τη συναλλαγή σε γλώσσα που δεν είναι επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο προμηθευτής και στη συνέχεια διάθεση αυτής της υπηρεσίας μόνο σε άλλη γλώσσα, χωρίς αυτό να έχει καταστεί γνωστό στον καταναλωτή πριν αυτός δεσμευθεί για τη συναλλαγή,
 • δηλώνουν, ή με άλλο τρόπο δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα προϊόν μπορεί να πωλείται νόμιμα, ενώ δεν μπορεί,
 • παρουσιάζουν τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος στον καταναλωτή ως ειδικό χαρακτηριστικό της προσφοράς του προμηθευτή,
 • προβάλλονται στα μέσα, για την προώθηση ενός προϊόντος, χωρίς αυτό να γίνεται σαφές από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή από εικόνα ή ήχο σαφώς αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή (κεκαλυμμένη διαφήμιση),
 • διατυπώνουν ουσιωδώς ανακριβείς ισχυρισμούς, όσον αφορά στη φύση ή στην έκταση του κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια του καταναλωτή ή της οικογένειάς του, αν ο καταναλωτής δεν αγοράσει το προϊόν,
 • προωθούν παρόμοιο προϊόν με εκείνο που προσφέρει συγκεκριμένος κατασκευαστής, με τέτοιο τρόπο, ώστε να παραπλανάται σκόπιμα ο καταναλωτής, ότι έχει κατασκευασθεί από τον συγκεκριμένο κατασκευαστή, ενώ δεν συμβαίνει αυτό,
 • προωθούν ένα πυραμιδωτό σύστημα πωλήσεων, όπου ο καταναλωτής θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία για μεγαλύτερο όφελος με την εισαγωγή άλλων καταναλωτών στο σύστημα, παρά με την ίδια την πώληση ή την κατανάλωση των προϊόντων,
 • περιέχουν ισχυρισμό, ότι ο προμηθευτής πρόκειται να σταματήσει τη δραστηριότητά του ή να μετακομίσει, ενώ αυτό δεν ισχύει,
 • περιέχουν ισχυρισμό, ότι τα προωθούμενα προϊόντα μπορούν να διευκολύνουν το κέρδος σε τυχερά παίγνια,
 • προβάλλουν αναληθή ισχυρισμό ότι προϊόν είναι σε θέση να θεραπεύει ασθένεια, δυσλειτουργίες ή δυσμορφίες,
 • προβάλλουν ουσιωδώς ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς ή τη δυνατότητα εύρεσης του προϊόντος, προκειμένου να παροτρυνθεί ο καταναλωτής να αποκτήσει το προϊόν με όρους λιγότερο ευνοϊκούς σε σχέση με αυτούς που ισχύουν υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς,
 • προβάλλουν τη διεξαγωγή διαγωνισμού ή την καταβολή επάθλων χωρίς τη χορήγηση των περιγραφόμενων επάθλων ή του ισοδυνάμου τους,
 • περιγράφουν το προβαλλόμενο προϊόν ως «δωρεάν», «χωρίς επιβάρυνση» ή με αντίστοιχη διατύπωση, ενώ ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε άλλη πληρωμή εκτός του αναπόφευκτου κόστους για την ανταπόκριση στη διαφήμιση, για την παραλαβή ή την παράδοση του αντικειμένου,
 • συμπεριλαμβάνουν στο διαφημιστικό υλικό τιμολόγιο ή αντίστοιχο έγγραφο, με το οποίο ζητείται πληρωμή και το οποίο παρέχει στον καταναλωτή την εντύπωση ότι έχει ήδη παραγγείλει το προϊόν, ενώ αυτό δεν ισχύει,
 • προβάλλουν τον ψευδή ισχυρισμό ή δημιουργούν την εσφαλμένη εντύπωση, ότι ο προμηθευτής δεν ενεργεί για σκοπούς που συνδέονται με την εμπορική δραστηριότητά του, την επιχείρηση, την τέχνη ή το επιτήδευμά του, ή τον παρουσιάζουν ψευδώς ως καταναλωτή,
 • δημιουργούν την ψευδή εντύπωση, ότι οι υπηρεσίες, μετά την πώληση του προϊόντος, διατίθενται σε κράτος μέλος άλλο από αυτό στο οποίο πωλείται το προϊόν.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκριτική διαφήμιση, είναι κάθε διαφήμιση που προσδιορίζει άμεσα ή έμμεσα ή υπονοεί την ταυτότητα συγκεκριμένου ανταγωνιστή ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αυτός προσφέρει. Η συγκριτική διαφήμιση, επιτρέπεται εφόσον:

 • δεν είναι παραπλανητική (όπως ανωτέρω περιγράφεται),
 • συγκρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους ίδιους στόχους,
 • συγκρίνει, κατά τρόπο αντικειμενικό, ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που είναι ουσιώδη, συναφή, εξακριβώσιμα και αντιπροσωπευτικά των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η τιμή,
 • δεν έχει ως συνέπεια τη δυσφήμιση ή την υποτίμηση των σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, άλλων διακριτικών σημείων, προϊόντων, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων ή της κατάστασης ενός ανταγωνιστή,
 • για προϊόντα με ονομασία προέλευσης αφορά, σε κάθε περίπτωση, προϊόντα με την ίδια ονομασία προέλευσης,
 • δεν επωφελείται αθέμιτα από την φήμη σήματος, εμπορικής επωνυμίας ή άλλων διακριτικών σημείων ανταγωνιστή ή από τα δηλωτικά καταγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων,
 • δεν παρουσιάζει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ως απομίμηση ή αντίγραφο προϊόντος ή υπηρεσίας που φέρουν σήμα κατατεθέν ή εμπορική επωνυμία, και
 • δε δημιουργεί σύγχυση μεταξύ προμηθευτών, μεταξύ διαφημιστή και ανταγωνιστή ή μεταξύ των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών επωνυμιών, άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων ή υπηρεσιών του διαφημιστή και του ανταγωνιστή.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Από τον νόμο απαγορεύεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς, η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, από ώρα 07:00 μέχρι και ώρα 22:00 κάθε ημέρας. Ενισχυτικά της νομοθεσίας, ισχύει και ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης – Επικοινωνίας που έχει γίνει αποδεκτός από το σύνολο των φορέων της διαφήμισης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων που παραπάνω αναφέρονται, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την παύση της προβολής και της χρήσης των συγκεκριμένων διαφημιστικών μέσων, αλλά και την αποχή από μελλοντική χρήση τους

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να γνωρίζουμε τους κινδύνους που καραδοκούν αφού και ο ήλιος και η υπεριώδης ακτινοβολία του μπορεί να μας βλάψει αν δεν συμπεριφερθούμε υπεύθυνα.

 • Για το λόγο αυτό, αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο τις ώρες μεταξύ 11.00 – 16.00. Δεν ξεχνάμε τον κατάλληλο εξοπλισμό που περιλαμβάνει τις αντιηλιακές κρέμες, το καπέλο, τα γυαλιά και το εμφιαλωμένο νερό.
 • Δεν κολυμπάμε με γεμάτο στομάχι και όταν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ.
 • Δεν απομακρυνόμαστε από την ακτή ώστε να μπορούν να μας προσεγγίσουν άμεσα σε περίπτωση ατυχήματος και ειδικά σε παραλίες που δεν γνωρίζουμε τη διαμόρφωση και το βάθος του βυθού.
 • Σε περίπτωση που συνοδεύουμε παιδιά, φροντίζουμε να είμαστε δίπλα τους καθ’ όλη την ώρα της θαλάσσιας εξόρμησης μας.
 • Αποφεύγουμε να κολυμπάμε μόνοι μας και ειδικά αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες.
 • Μαθαίνουμε να προσφέρουμε τις πρώτες ανάγκες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συνάνθρωπο μας αν το χρειαστεί.
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

Για την αγορά, διατήρηση και κατανάλωση τροφίμων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η υψηλή θερμοκρασία και τα έντομα καθιστούν επικίνδυνη οποιαδήποτε κατανάλωση. Οι χώροι πώλησης ή διάθεσης των τροφίμων οφείλουν να τηρούν τις συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας. Οι συσκευασίες των τροφίμων πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά και δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένες και ελαττωματικές. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στη συσκευασία, την όψη και τη γεύση των παγωτών.

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ:

Είναι σημαντικό να προσέχουμε τις τροφές που θα καταναλώσουμε στα εστιατόρια. Πρέπει να είναι φρεσκομαγειρεμένες και ποτέ εκτεθειμένες, να έχουν φυσιολογική οσμή, γεύση και όψη. Σε διαφορετική περίπτωση αποφεύγουμε την κατανάλωσή τους.

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΣΕ ΚΥΛΙΚΕΙΑ:

Κατά τη διάρκεια των διακοπών μας θα καταναλώσουμε τροφές και ροφήματα από κυλικεία που θα συναντήσουμε σε πλοία, αμαξοστοιχίες, αεροδρόμια, οδικά δίκτυα και χώρους τουριστικούς και διασκέδασης. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πως, οι τιμές αρκετών προϊόντων των κυλικείων έχουν ρυθμιστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα μπορούμε να ενημερωθούμε από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τις τιμές εμφιαλωμένων νερών, τοστ, σάντουιτς και ροφημάτων.

Εξίσου σημαντικό είναι να παρατηρούμε αν οι τιμές των προϊόντων αναγράφονται ευκρινώς στις συσκευασίες και να τις ελέγχουμε την ώρα της τιμολόγησης τους. Τέλος, προσέχουμε ότι τα τρόφιμα και οι χυμοί φυλάσσονται και διατηρούνται σε σκιερά μέρη, σε ψυγεία και δεν είναι εκτεθειμένα στον ήλιο, τις υψηλές θερμοκρασίες και τα έντομα.

Βλ. επίσης: Αεροπορικά Ταξίδια, Ακτοπλοϊκά Ταξίδια, Ξενοδοχεία, Οργανωμένα Ταξίδια, Μετακινήσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΔΕΚΟ)

Δημόσια επιχείρηση, είναι κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν. Στις ΔΕΚΟ δηλαδή, ανήκουν οι επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες και αγαθά γενικού- κοινωνικού ενδιαφέροντος και ανήκουν ή ελέγχονται από το Δημόσιο. Ο κρατικός έλεγχος και η οικονομική εποπτεία των δημόσιων επιχειρήσεων, ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών, μέσω του Τμήματος ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005 , ως ισχύει, σχετικά με τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, κάθε δημόσια επιχείρηση που προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές υποχρεούται, εντός έξι μηνών από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ, να καταρτίσει και να υποβάλει στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.). Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι δημόσιες επιχειρήσεις, ζητούν εγγράφως τις απόψεις της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Ο Χ.Υ.Κ., καθορίζει τις καταστατικές υποχρεώσεις, τους όρους υπό τους οποίους η δημόσια επιχείρηση παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές και τη διαδικασία αποζημίωσης προς αυτούς, σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων.

Οι Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ), αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Με αυτούς, συστηματοποιείται ή διαμορφώνεται ένα ελάχιστο πλαίσιο προτυποποίησης των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΔΕΚΟ. Ειδικότερα, ο Χ.Υ.Κ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της παρεχόμενης υπηρεσίας ή προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και των χρονικών ορίων εντός των οποίων παρέχεται.
 • Προσδιορισμό των χρονικών ορίων εντός των οποίων πρέπει να παρέχεται η υπηρεσία, μετά από σχετική αίτηση του καταναλωτή και πρόβλεψη αποζημίωσης για την ενδεχόμενη μη εμπρόθεσμη παροχή της υπηρεσίας.
 • Προσδιορισμό επαρκούς χρονικού ορίου, εντός του οποίου ο καταναλωτής, υποχρεούται να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του (αποπληρωμή λογαριασμών) προς τη ΔΕΚΟ, εφόσον πρόκειται για παροχή γενικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας..
 • Περιγραφή των διαδικασιών πρόσβασης των καταναλωτών στις πληροφορίες που αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία.
 • Απλούστευση, στο μέτρο του δυνατού, των διοικητικών διαδικασιών.
 • Καθιέρωση, όπου δεν υπάρχουν, και εξορθολογισμός των υφιστάμενων διαδικασιών επίλυσης διαφορών μεταξύ ΔΕΚΟ και καταναλωτών.
 • Μέριμνα για τη διευκόλυνση εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων σε οικονομικά αδύναμες ομάδες καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους, πολύτεκνους, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.
 • Μέριμνα για τη συντήρηση και το διαρκή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των μέσων με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Πρόβλεψη πρότυπων ελέγχων και ενημέρωση μέσω ειδικών εντύπων για τα αποτελέσματα των τακτικών ελέγχων.
 • Ειδική μέριμνα για την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες όλων των ατόμων που έχουν ειδικές ανάγκες και εξαιτίας αυτών δυσκολεύονται στην πρόσβαση.

Στις ΔΕΚΟ, που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας με βάση Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ), αυτοί ερμηνεύονται με κριτήριο την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών. Οι ΔΕΚΟ δεν πρέπει να χρησιμοποιούν καταχρηστικούς ΓΟΣ, με την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 2251/1994, ως ισχύει.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μετρά το συνολικό κόστος των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν από έναν τυπικό καταναλωτή και χρησιμοποιείται για να ελεγχθούν οι μεταβολές στην αγοραστική αξία.

Ο ΔΤΚ είναι η μέση μεταβολή στο χρόνο των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές αστικών περιοχών για ένα «καλάθι» καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Το καλάθι του ΔΤΚ έχει αναπτυχθεί από λεπτομερείς πληροφορίες για δαπάνες που καταβάλλονται από οικογένειες και ιδιώτες για ό, τι πραγματικά αγόρασαν.

Ο ΔΤΚ στην ουσία περιγράφει την κίνηση των τιμών και μας δίνει μια ιδέα για το πώς οι αυξήσεις των τιμών επηρεάζουν τις τυπικές δαπάνες των νοικοκυριών και τη μεταβολή της αγοραστικής δύναμης ενός ευρώ λόγω πληθωρισμού.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή παράλληλα με τον εθνικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Οι Εναρμονισμένοι Δείκτες Τιμών Καταναλωτή υπολογίζονται σε κάθε κράτος- μέλος της Ε.Ε. για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών συγκρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 121 της Συνθήκης του Άμστερνταμ και σχεδιάστηκαν για να παρέχουν συγκρίσιμα στοιχεία για διεθνείς συγκρίσεις πληθωρισμού τιμών καταναλωτή.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, υπάγεται στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει ως σκοπό και καθήκον:

 • Να εισηγείται τη χάραξη και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή.
 • Να μεριμνά για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του καταναλωτή και να φροντίζει για τα συμφέροντα των καταναλωτών εν γένει και ιδίως:
 • την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών,
 • τα οικονομικά τους συμφέροντα,
 • την οργάνωσή τους σε ενώσεις καταναλωτών,
 • το δικαίωμα ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν, και

την πληροφόρηση και επιμόρφωσή τους σε καταναλωτικά θέματα. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, επίσης, επιλαμβάνεται των προβλημάτων που οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές τους, τόσο με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και με τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του δημοσίου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Από το νόμο, τίθεται η υποχρέωση ασφάλισης του αυτοκινήτου για την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, η οποία θα προκύψει από ενδεχόμενο ατύχημα στο οποίο θα εμπλακεί το αυτοκίνητό μας. Ως «αυτοκίνητο», χαρακτηρίζεται από το νόμο, κάθε όχημα που κινείται στο έδαφος και όχι σε σιδηροτροχιές, με τη χρήση μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό τροχών που φέρει. Με την έννοια του «οχήματος» που περιγράφηκε, εξισώνεται και κάθε ρυμουλκούμενο, είτε είναι συνδεδεμένο με το κυρίως όχημα είτε όχι. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, καλύπτει τον κύριο του αυτοκινήτου, τον κάτοχό του και κάθε οδηγό ή προστηθέντα στην οδήγηση ή υπεύθυνο του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, εάν προκληθεί τροχαίο ατύχημα με υπαιτιότητά τους. Δεν καλύπτονται όσοι προκάλεσαν τροχαίο ατύχημα, οδηγώντας αυτοκίνητο που έχει προηγουμένως κλαπεί ή αποκτηθεί με χρήση βίας, καθώς και όποιος προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με πρόθεση. Αντίθετα, καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων, του κυρίου ή κατόχου του αυτοκινήτου, για ατύχημα που προκλήθηκε κατά την οδήγησή του ύστερα από κλοπή ή απόκτηση του με τη βία (από εκείνον δηλαδή που το έκλεψε ή το απέκτησε με βία), εκτός εάν ο ασφαλιστής, αποδείξει ότι γνώριζαν πως το αυτοκίνητο αποκτήθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα και παρόλα αυτά, συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με αυτό. Σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία, αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που έχει προκληθεί σε τρίτους, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, με υπαιτιότητα του οδηγού, του κατόχου, του κυρίου του αυτοκινήτου και όποιων άλλων προσώπων καλύπτονται από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από ενδεχόμενο τροχαίο ατύχημα, καλύπτουν την ευθύνη λόγω θανάτου, σωματικής βλάβης και ζημιών σε πράγματα των τρίτων, καθώς και της χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. Ως «τρίτοι», θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα. Δεν θεωρούνται «τρίτοι» και δεν αποζημιώνονται, ο ίδιος ο ασφαλισμένος –αν επιβαίνει στο όχημα- και ο οδηγός του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση που:

 • ο οδηγός δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί,
 • ο οδηγός κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών και αυτή η κατάσταση τελούσε σε ουσιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος,
 • ο οδηγός κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, έκανε χρήση του οχήματος, διαφορετική από αυτήν για την οποία έχει ασφαλιστεί και η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα που προκλήθηκε, τότε

η ασφαλιστική εταιρεία δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για την αποζημίωση των ζημιωθέντων τρίτων, αλλά έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του ασφαλισμένου, ζητώντας του να την αποζημιώσει για τα ποσά που αυτή κατέβαλε.

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(Α.Π.Δ.Π.Χ.)

Πρόκειται για συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή που ιδρύθηκε με το Νόμο 2472/1997. Σκοπός της Αρχής, είναι η προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Πρωταρχικός σκοπός της Αρχής, είναι η προστασία του πολίτη από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αλλά και η συνδρομή προς αυτόν σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων του σε κάθε επιχειρησιακό τομέα (χρηματοπιστωτικά, υγεία, ασφάλιση, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση, μεταφορές, ΜΜΕ, κ.λπ.). Το σκηνικό  στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων, φαίνεται να αλλάζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, με το νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679), ο οποίος καθιερώνει πληρέστερο πλαίσιο προστασίας.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι λιανοπωλητές είναι υποχρεωμένοι, σε κάθε είδος που εκθέτουν προς πώληση, να τοποθετούν ή να αναρτούν ή να προσδένουν μια πινακίδα, η οποία θα είναι ευδιάκριτη για τον καταναλωτή και στην οποία θα αναγράφονται ορισμένες ενδείξεις που αφορούν τα προϊόντα, όπως η τιμή, η ποιότητα, η προέλευση κ.λπ.

Ειδικότερα, όσον αφορά προϊόντα που πωλούνται εντός καταστήματος ή από υπαίθριους πωλητές:

 1. Η τιμή πώλησης αναγράφεται υποχρεωτικά στην πινακίδα και αναφέρεται:

α. Σε τιμή ανά μονάδα μέτρησης, δηλαδή τιμή ανά λίτρο ή κυβικό μέτρο ή χιλιόγραμμο ή μέτρο ή τετραγωνικό μέτρο, κατά περίπτωση, αν τα προϊόντα πωλούνται χύμα ή από ανοικτές συσκευασίες.

β. Σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία, αν τα προϊόντα πωλούνται σε κλειστές συσκευασίες.

Ειδικά για την τελευταία περίπτωση, στην πινακίδα αναγράφεται, πέρα από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία, και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη.

Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην πινακίδα αυτή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης στις κατωτέρω περιπτώσεις:

 • Αν το κατάστημα λιανικής πώλησης των προϊόντων, έχει εμβαδόν μέχρι 50 τ.μ., αν πρόκειται για περίπτερο ή για υπαίθριο σημείο λιανικής πώλησης.
 • Αν η ποσότητα των συσκευασμένων προϊόντων ισοδυναμεί με 1 λίτρο ή κυβικό μέτρο ή 1 χιλιόγραμμο ή 1 μέτρο ή 1 τετραγωνικό μέτρο, κατά περίπτωση.
 • Αν πρόκειται για παγωτά βάρους μέχρι 200 γραμμάρια, για μαγειρευμένα ή ημιμαγειρευμένα φαγητά, για μη εδώδιμα προϊόντα, των οποίων η ποσότητα της συσκευασίας είναι κάτω από 50 γραμμάρια ή 50 χιλιοστόλιτρα ή πάνω από 10 χιλιόγραμμα ή 10 λίτρα και για χρώματα, βερνίκια, μελάνες, καλλυντικά, προϊόντα αρωματοποιίας και καλλωπισμού.

γ. Σε τιμή πώλησης ανά τεμάχιο ή σετ, προκειμένου για βιομηχανικά προϊόντα, μη εδώδιμα, τα οποία, κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική, πωλούνται με το τεμάχιο ή σε σετ.

Ειδικότερα, για τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, ισχύει η υποχρέωση να έχουν αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές πώλησης του κάθε είδους καυσίμου που πωλούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), ανεξάρτητα από την αναγραφή των τιμών επί των αντλιών.

 1. Υποχρεωτική είναι η αναγραφή στην πινακίδα της ποιότητας, σύνθεσης και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών, εκτός εάν οι ενδείξεις αυτές αναφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο επί του προϊόντος, οπότε ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές. Διαφορετικά, την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών στην πινακίδα, φέρει ο λιανοπωλητής με τη συνευθύνη και των άλλων υπόχρεων επιχειρήσεων (βιομηχανία, βιοτεχνία, εισαγωγέας, παρασκευαστής, κατασκευαστής, συσκευαστής κ.λπ.).

Για τα τρόφιμα και ποτά, που πωλούνται λιανικώς χύμα, οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να τοποθετούν, να αναρτούν ή να προσδένουν πινακίδα, στην οποία αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:

α. Το είδος του τροφίμου ή ποτού (π.χ. φιστίκι, μοσχάρι, πατάτες κ.λπ.) ακολουθούμενο, αν συντρέχει περίπτωση, από την εμπορική μορφή παρουσίασής του (π.χ. φιστίκι καθαρισμένο, μοσχάρι μπούτι, ψάρι ξιφίας σε φέτες κ.ο.κ.).

β. Η ποιότητα του είδους και η ποικιλία αυτού, εφόσον αυτές προβλέπονται από άλλες διατάξεις και η χώρα προέλευσης του είδους. Ειδικά για αγροτικά προϊόντα που καλλιεργούνται και παράγονται στη χώρα μας, αναγράφεται, ως δηλωτικό της προέλευσης αυτών, ο τόπος παραγωγής ή συγκομιδής τους (π.χ. φιστίκι Αίγινας, πεπόνια Άργους).

γ. Η τιμή πώλησης του είδους, εκφραζόμενη σε τιμή ανά μονάδα μέτρησης κατά κιλό (στερεά τρόφιμα) και λίτρο (υγρά τρόφιμα), καθώς και σε τιμή ανά τεμάχιο, όπου η αγοραπωλησία με το τεμάχιο είναι επιτρεπτή.

Οι ανωτέρω ενδείξεις, πρέπει να είναι απολύτως ορατές, χωρίς να παρεμποδίζεται η ορατότητά τους από άλλα αντικείμενα ή από άλλες μεθόδους που τις καθιστούν μη ορατές (π.χ. αναδίπλωση πινακίδας) και να αναγράφονται με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα του ίδιου χρώματος. Η καταστροφή, παραποίηση, αλλοίωση και αφαίρεση των αναγραφόμενων ενδείξεων απαγορεύεται.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Η νομοθεσία, ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές. Συγκεκριμένα, περιέχει νομοθετικές προβλέψεις για περιπτώσεις όπως η άρνηση επιβίβασης, η ακύρωση εισιτηρίου, η καθυστέρηση απόπλου, η ακύρωση και διακοπή ταξιδιού, η απαγόρευση απόπλου, η απώλεια αποσκευών, τα δικαιώματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα/ αναπηρία κ.λπ.

ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ     

Στην περίπτωση που η ακτοπλοϊκή εταιρεία, αρνείται την επιβίβασή μας στo πλοίο, λόγω υπεράριθμων επιβατών, η εταιρεία αναζητεί κατά πρώτον επιβάτες – εθελοντές, διατεθειμένους να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους, με αντάλλαγμα κάποια παροχή που θα συμφωνηθεί μεταξύ επιβάτη και εταιρείας και μεταφορά τους, με δαπάνη της εταιρείας, στον προορισμό τους, το συντομότερο δυνατό.  Όταν ο αριθμός των επιβατών που διατίθενται να μην επιβιβαστούν εθελοντικά δεν επαρκεί, προκειμένου το πλοίο να ταξιδέψει με ασφάλεια, η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιβίβασή μας. Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούμαστε εναλλακτικά:

 • αποζημίωση ίση με το τριπλάσιο του ναύλου,
 • μεταφορά στον τελικό προορισμό, το συντομότερο δυνατό, με μέριμνα και έξοδα της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση δικαιούμαστε επίσης:
 • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, όταν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μία ή περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη, από και προς το λιμάνι αναχώρησης, γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη, ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε τρείς κατ’ ανώτατο όριο.
 • αποζημίωση ίση με την αξία του ναύλου, εφόσον συμφωνηθεί η μεταφορά μας στον τελικό προορισμό.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Αν ακυρώσουμε το εισιτήριό μας, τουλάχιστον 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου, δικαιούμαστε επιστροφή μέρους ή και ολόκληρου του ναύλου  και συγκεκριμένα :

 • 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης – επιστροφή του 50% του ναύλου,
 • 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφή του 75% του ναύλου,
 • 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφή ολόκληρου του ναύλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ιδίως υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται εγγράφως, δικαιούμαστε την επιστροφή ολόκληρου του ναύλου, ανεξάρτητα από το χρόνο ακύρωσης.
 • Έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε το εισιτήριό μας, για το ίδιο ή άλλο δρομολόγιο, εφόσον υπάρχουν θέσεις, χωρίς όμως να δικαιούμαστε επιστροφή τυχόν διαφοράς ναύλων, εφόσον ζητήσουμε την αλλαγή, έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ

Σε περίπτωση που το πλοίο καθυστερήσει να αναχωρήσει από το λιμάνι πάνω από 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, λόγω βλάβης ή ζημίας, ή για άλλους λόγους, για τους οποίους υπαίτια είναι η εταιρεία, δικαιούμαστε:

 • να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση και να μας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Αν δεν ασκήσουμε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, δικαιούμαστε:

 • να διαμείνουμε στο πλοίο, κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης και να ταξιδέψουμε στον προορισμό μας, με το ίδιο ή άλλο πλοίο, με έξοδα και μέριμνα της εταιρείας,
 • ελαφρά γεύματα ή αναψυκτικά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναμονής,
 • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, όταν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μια η περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη, από και προς το λιμάνι αναχώρησης, γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη, ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε τρεις, κατ’ ανώτατο όριο.
 • αποζημίωση ύψους 25% επί του ναύλου, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με την εταιρεία, εφόσον τελικά φτάσουμε στον προορισμό μας, με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας και η καθυστέρηση από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξης στον προορισμό μας είναι:
 • 1 ώρα σε διαδρομή µέχρι 4 ώρες
 • 2 ώρες σε διαδρομή από 4 έως 8 ώρες
 • 3 ώρες σε διαδρομή από 8 έως 24 ώρες
 • 6 ώρες σε διαδρομή άνω των 24 ωρών

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου που αναφέρεται ανωτέρω, η αποζηµίωση ανέρχεται στο 50% της τιμής του εισιτηρίου.

 • αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου μεταφοράς, καθώς και το ναύλο μεταφοράς οχήματος, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με την εταιρεία, εφόσον δεν ταξιδέψαμε στον προορισμό, μας εντός 24 ωρών, από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου, με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Όταν το ταξίδι ακυρωθεί με υπαιτιότητα της εταιρείας, τότε δικαιούμαστε:

 • αποζημίωση ή άλλες αντισταθμιστικές παροχές, κατ’ επιλογή μας. Η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης και να καλύπτει κάθε ζημία που αποδεδειγμένα έχουμε υποστεί.

Δε δικαιούμαστε τα παραπάνω εάν:

 • ενημερωθούμε μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης του ακυρωθέντος δρομολογίου και μας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου,
 • ενημερωθούμε τουλάχιστον 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του ακυρωθέντος δρομολογίου και ταξιδέψουμε με άλλο μέσο στον προορισμό μας, εντός 12 ωρών, από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του ακυρωθέντος δρομολογίου.

 

Όταν ακυρωθεί προγραμματισμένο δρομολόγιο, λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου, δικαιούμαστε:

 • να ταξιδέψουμε στον προορισμό μας, με μέριμνα και έξοδα της εταιρείας, εντός 24 ωρών, ή να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση, και να μας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου, αφού ενημερωθούμε εγκαίρως και συμφωνήσουμε,
 • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, εάν η καθυστέρηση έχει διάρκεια άνω των τεσσάρων ωρών και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μία ή περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη, από και προς το λιμάνι αναχώρησης, γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη, ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε τρείς κατ’ ανώτατο όριο,
 • αποζημίωση, ίση με το διπλάσιο του ναύλου μεταφοράς ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με την εταιρεία, εφόσον δεν ταξιδέψαμε στον προορισμό μας εντός 24 ωρών, με υπαιτιότητα της εταιρείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν έχουμε στην κατοχή μας εισιτήριο επιστροφής και δεν κατέστη δυνατό να φτάσουμε στον προορισμό μας μετά την ακύρωση δρομολογίου, δικαιούμαστε, επιπρόσθετα, να επιστρέψουμε το εισιτήριο αυτό και να λάβουμε το αντίτιμο ως αποζημίωση.

ΔΙΑΚΟΠΗ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Σε περίπτωση καθυστέρησης του ταξιδιού, εξαιτίας βλάβης ή ζημίας του πλοίου, κατά τη διάρκεια του ή λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας, δικαιούμαστε εναλλακτικά:

 • να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση και να μας επιστραφεί ο ναύλος για το υπολειπόμενο τμήμα της διαδρομής, με το ίδιο πλοίο, στην ίδια θέση, καθώς και ο ναύλος οχήματος που αντιστοιχεί στο τμήμα μεταξύ του τελικού προορισμού και του λιμένα αποβίβασης,
 • αποζημίωση ύψους 25% επί του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία, εφ’ όσον η καθυστέρηση άφιξης στον προορισμό μας είναι:
 • 1 ώρα σε διαδρομή μέχρι 4 ώρες
 • 2 ώρες σε διαδρομή από 4 έως 8 ώρες
 • 3 ώρες σε διαδρομή από 8 έως 24 ώρες
 • 6 ώρες σε διαδρομή άνω των 24 ωρών

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου που αναφέρεται ανωτέρω, η αποζημίωση ανέρχεται στο 50 % της τιμής του εισιτηρίου.

Σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι σε ενδιάμεσο λιμάνι, εξαιτίας βλάβης ή ζημίας του πλοίου και εφόσον δε φτάσαμε τελικά στον προορισμό μας με άλλο πλοίο και έξοδα της εταιρείας, ούτε ασκήσαμε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, δικαιούμαστε:

 • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο αναμονής, μέχρι τη συνέχιση του ταξιδιού, και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μια η περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη από και προς το λιμάνι αναχώρησης, γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη, ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε τρείς κατ’ ανώτατο όριο,
 • αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ

Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών, δικαιούμαστε:

 • να τροποποιήσουμε το εισιτήριό μας,
 • να διαμείνουμε στο πλοίο κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν,
 • να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση και να μας επιστραφεί ο ανάλογος ναύλος.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Μπορούμε να μεταφέρουμε χειραποσκευές, βάρους έως 50 κιλών, χωρίς επιπλέον χρηματική επιβάρυνση. Σε περίπτωση που οι αποσκευές μας υποστούν φθορά ή χαθούν, ευθύνεται η εταιρεία, μόνο όμως στην περίπτωση που τις παραδώσαμε για φύλαξη και παραλάβαμε σχετική απόδειξη.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η εταιρεία, απαγορεύεται να αρνηθεί την πραγματοποίηση κράτησης θέσης, την έκδοση εισιτηρίου ή την επιβίβασή μας, λόγω μόνο της αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας, εκτός εάν :

 • δεν έχει συμμορφωθεί προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας,
 • ο σχεδιασμός του επιβατηγού πλοίου ή η υποδομή και ο εξο­πλισμός του λιμένα, καθιστά αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση, η αποβίβαση ή η μεταφορά μας με ασφαλή τρόπο.

Η εταιρεία, είναι υποχρεωμένη να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στα άτομα μειωμένης κινητικότητας ή στα άτομα που χρήζουν ειδικής φροντίδας (βρέφη, μικρά παιδιά και τους συνοδούς τους, εγκύους, ηλικιωμένα πρόσωπα). Η βοήθεια μπορεί να αφορά σε συνοδεία του ατόμου, διαχείριση των αποσκευών του, εξυπηρέτηση προσωπικών αναγκών κ.λπ.

Θα πρέπει, αν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία και έχουμε ανάγκη συνδρομής, να ενημερώνουμε την εταιρεία 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Ακόμα και αν δεν τηρηθεί η προθεσμία αυτή, θα πρέπει η εταιρεία αλλά και ο φορέας διαχείρισης του λιμένος, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής συνδρομής, ώστε να διεξαχθεί ομαλά το ταξίδι μας.

Αν παρ’ ότι έχουμε κάνει κράτηση ή έχουμε στην κατοχή μας εισιτήριο, δε γίνουμε δεκτοί προς επιβίβαση, έχουμε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς στον προορισμό μας με άλλο δρομολόγιο, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας.

Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι 80% και άνω, δικαιούμαστε έκπτωση 50% επί του ναύλου, σε όλες τις θέσεις του πλοίου, με την επίδειξη σχετικής απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Η ίδια έκπτωση ισχύει για τα αναπηρικά Ι.Χ.Ε οχήματα. Δικαιούται επίσης την έκπτωση και ο συνοδός, εφόσον συνοδεύει άτομο με παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Αθέμιτες, θεωρούνται οι εμπορικές πρακτικές οι οποίες:

 • δεν σέβονται τις αρχές επαγγελματικής ευσυνειδησίας,
 • δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις συναλλαγής των καταναλωτών.

    Ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, επειδή είναι ευάλωτες ή εύπιστες λόγω ηλικίας (παιδιά ή ηλικιωμένοι), απειρίας, πνευματικής ή σωματικής αναπηρίαςνοητικής ή σωματικής.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Κατά τις αεροπορικές μας μετακινήσεις, θα πρέπει να έχουμε εγκαίρως ενημερωθεί για την ταυτότητα του αερομεταφορέα που θα χρησιμοποιήσουμε. Αερομεταφορείς που κρίνονται μη ασφαλείς, τίθενται υπό απαγόρευση ή περιορισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατάλογος αερομεταφορέων που κρίθηκαν μη ασφαλείς βρίσκεται αναρτημένος στη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm

 

ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία αρνηθεί την επιβίβασή μας στο αεροσκάφος, λόγω υπεράριθμων επιβατών ή για λόγους ασφαλείας (υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε κάνει εγκαίρως έλεγχο του εισιτηρίου, η αεροπορική εταιρεία ανήκει σε χώρα της Ε.Ε. και η πτήση πραγματοποιείται από ή προς χώρα της Ε.Ε.), η εταιρεία οφείλει να μας καταβάλει αποζημίωση, η οποία κυμαίνεται από 250€ έως 600 € και συγκεκριμένα:

 

 • 250 € για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,
 • 400 € για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ., και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,
 • 600 € για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 2 κατηγορίες.

 

Παράλληλα, πρέπει να μας παρέχει δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά και να μας εξασφαλίζει διανυκτέρευση (όταν είναι αναγκαίο) και μεταφορά στον τόπο διαμονής μας.

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης μας, δικαιούμαστε την ίδια αποζημίωση που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, εκτός εάν:

 1. έχουμε ενημερωθεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία αναχώρησής μας, ή
 2. έχουμε ενημερωθεί μία ή δύο εβδομάδες νωρίτερα, η εταιρεία μας έχει προσφέρει μια εναλλακτική πτήση, η οποία δεν θα αναχωρεί πάνω από δύο ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής μας και θα φτάνει στον προορισμό μας σε λιγότερο από τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξής μας, ή
 3. ενημερωθούμε για τη ματαίωση μία εβδομάδα νωρίτερα και η εταιρεία μας προτείνει εναλλακτική πτήση, η οποία αναχωρεί το πολύ μία ώρα αργότερα από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και φτάνει το πολύ δύο ώρες αργότερα από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα άφιξης. Επίσης, η εταιρεία οφείλει να μας εξηγήσει τους λόγους ματαίωσης της πτήσης και αν αυτή έχει προκληθεί από έκτακτες συνθήκες ανωτέρας βίας (απεργία εργαζομένων, δυσμενείς καιρικές συνθήκες), τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην προβεί στην αποζημίωσή μας.

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΤΗΣΗΣ

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις καθυστέρησης πτήσης:

 1. δύο και άνω ωρών για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χλμ.,
 2. τριών και άνω ωρών για πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και
 3. τεσσάρων και άνω ωρών για πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις δύο προηγούμενες κατηγορίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να προβεί σε κάλυψη της διατροφής μας, ανάλογα με το χρόνο αναμονής μας και σε περίπτωση που η αναμονή διαρκέσει πάνω από ένα 24ωρο, η εταιρεία οφείλει να καλύψει τη διανυκτέρευσή μας σε ξενοδοχείο αλλά και τη μεταφορά μας από τον αερολιμένα προς το κατάλυμα. Επίσης, η αεροπορική εταιρεία, δεσμεύεται να μας δώσει μια γραπτή δήλωση με τα δικαιώματά μας ως επιβάτη.

Αν φθάσετε στον τελικό προορισμό σας με καθυστέρηση 3 ή περισσότερων ωρών, δικαιούστε αποζημίωση, ανάλογη με την αποζημίωση στην περίπτωση ματαίωσης, αν η καθυστέρηση δεν προκλήθηκε εξαιτίας έκτακτων περιστάσεων που δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Όταν η καθυστέρηση φτάνει ή ξεπερνά τις πέντε ώρες, δικαιούμαστε να ζητήσουμε την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, μόνο στην περίπτωση όμως που αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε να πετάξουμε έστω και καθυστερημένα.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Η αεροπορική εταιρεία, οφείλει να καταβάλλει αποζημίωση λόγω φθοράς, απώλειας, καταστροφής αποσκευών ή καθυστέρησης στην άφιξή τους στον τόπο προορισμού, καθώς και στις περιπτώσεις τραυματισμού ή θανάτου. Σε περίπτωση καθυστέρησης των αποσκευών κατά την άφιξη, με την παρέλευση 21 ημερών, αυτές θεωρούνται χαμένες και δικαιούμαστε να υποβάλουμε δήλωση απώλειας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν δωρεάν βοήθεια επί του αεροσκάφους, αλλά και στα αεροδρόμια, ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν το ίδιο εύκολα με όλους τους άλλους. Στις περιπτώσεις επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, η αεροπορική εταιρεία, πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες αυτών, τουλάχιστον 48 ώρες πριν.

Σε περίπτωση άρνησης κράτησης ή επιβίβασης, η εταιρεία υποχρεούται εντός 5 εργάσιμων ημερών, να ενημερώσει γραπτώς για τους λόγους αυτής της άρνησης.

ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Πριν προβούμε στην αγορά ενός παιχνιδιού πρέπει να ελέγξουμε την ασφάλεια του προϊόντος, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την αξιοπιστία του. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ελέγχουμε την κατάσταση του παιχνιδιού και αν έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την αξιοπιστία του, το τοποθετούμε στη συσκευασία του και το επιστρέφουμε στο κατάστημα που πραγματοποιήσαμε την αγορά.
 • Διαβάζουμε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς και τις οδηγίες συναρμολόγησης, και τις εξηγούμε όσο πιο απλά μπορούμε στα παιδιά κάνοντας παράλληλα και επίδειξη του παιχνιδιού
 • Γνωρίζουμε ότι όλα τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «CE»
 • Καταγγέλλουμε στις αρμόδιες αρχές περιπτώσεις ελαττωματικών ή επικίνδυνων παιχνιδιών, ώστε να προστατευτούν όλα τα παιδιά
 • Απαγορεύουμε στα παιδιά κάτω των τριών ετών να παίζουν με παιχνίδια που περιέχουν μικρά κομμάτια γιατί υπάρχει κίνδυνος να τα καταπιούν
 • Αποφεύγουμε παιχνίδια με κορδόνια τα οποία μπορούν να τυλιχτούν γύρω από το λαιμό των παιδιών
 • Αποφεύγουμε τα παιχνίδια που κάνουν μεγάλο θόρυβο γιατί μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην ακοή των παιδιών
 • Ελέγχουμε τα παιχνίδια ώστε να μην αποτελούνται από αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες
 • Τηρούμε πιστά τις ηλικίες που αναφέρονται στη συσκευασία, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ένα παιχνίδι μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο στα χέρια ενός μικρότερου παιδιού
 • Στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, προσέχουμε το περιεχόμενό τους και ελέγχουμε το χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά σε αυτό
 • Προτρέπουμε σε ομαδικά παιχνίδια, καθώς, εκτός από διασκέδαση, τα παιδιά μέσα από αυτά κοινωνικοποιούνται και αναπτύσσουν την ομαδικότητα

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εγγύηση των προϊόντων που αγοράζουμε, διακρίνεται σε νόμιμη και εμπορική.

    Νόμιμη εγγύηση: Πηγάζει ευθέως από το νόμο και υποχρεώνει κάθε πωλητή, να παραδίδει τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Σε περίπτωση ευθύνης του πωλητή για ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας των αγαθών, έχουμε δικαίωμα να:

 1. Απαιτήσουμε τη διόρθωση ή αντικατάστασή του, χωρίς επιβάρυνση
 2. Ζητήσουμε μείωση του τιμήματος
 3. Υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για ελάττωμα το οποίο είναι επουσιώδες

Το δικαίωμα αυτό παραγράφεται μετά από 2 χρόνια για τα κινητά πράγματα και μετά από 5 για τα ακίνητα. Η διετής εγγύηση αρχίζει να ισχύει, αμέσως μόλις γίνει η παράδοση των προϊόντων. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία αυτή, πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος, είναι άκυρη.Εμπορική εγγύηση: Κάθε πωλητής ή παραγωγός, μπορεί να παρέχει εμπορική εγγύηση, η οποία συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης έναντι του καταναλωτή, επιπλέον της νόμιμης εγγύησης, για επιστροφή τιμήματος, αντικατάσταση, επιστροφή ή φροντίδα του πράγματος, με κάθε τρόπο, αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση. Η εγγύηση, θα πρέπει να δίνεται εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο αποτύπωσης, διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή, αναφέροντας τα στοιχεία του εγγυητή, το αγαθό στο οποίο αναφέρεται, τη διάρκεια και την έκταση εδαφικής ισχύος της, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα.  Όταν πρόκειται για αγαθά, με μακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής άνω των 2 ετών, και δεν παρέχεται εμπορική εγγύηση, ο πωλητής πρέπει να το γνωστοποιεί στον καταναλωτή, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, εγγράφως ή πάνω σε σταθερό μέσο, πριν από την πώληση και ταυτόχρονα να γνωστοποιεί με τον ίδιο τρόπο, ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματα του από τη διετή νόμιμη εγγύηση, όπως περιγράφονται πιο πάνω. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην περιέχει υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων.

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μετά την επιλογή μάρκας, μοντέλου και χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου, επισκεπτόμαστε τον προμηθευτή, ο οποίος θα ετοιμάσει δελτίο παραγγελίας, στην περίπτωση που το αυτοκίνητο που επιλέξαμε δεν είναι ετοιμοπαράδοτο. Αυτό το αποδεικτικό παραγγελίας πρέπει απαραίτητα να περιέχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία (αναλυτική περιγραφή και χαρακτηριστικά του μοντέλου που παραγγείλαμε, τιμή, προκαταβολή, τόπο και ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης). Σε μια σύμβαση πώλησης που το αντίτιμό της θα αποπληρωθεί σε δόσεις, η προκαταβολή είναι σχεδόν πάντοτε απαιτητή. Ο τόπος σύναψης της σύμβασης επηρεάζει το χρόνο που σας αναγνωρίζεται για να ξανασκεφτείτε την αγορά. Όταν τόπος πώλησης δεν είναι η επιχείρηση του πωλητή, αλλά κάποια άλλη τοποθεσία (π.χ. έκθεση αυτοκινήτων), το δικαίωμα υπαναχώρησης που σας αναγνωρίζεται  πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εμφανώς στα στοιχεία του δελτίου παραγγελίας. Οι γενικοί όροι συναλλαγής που ο προμηθευτής συμπεριλαμβάνει στα έγγραφα συναψης της πώλησης, πρέπει είναι σύμφωνοι με το νόμο και να μην περιορίζουν ή να βλάπτουν τα δικαιώματα του αγοραστή-καταναλωτή. Πριν υπογράψουμε το δελτίο παραγγελίας, το οποίο στη συνέχεια θα υπέχει θέση σύμβασης πώλησης:
1. Μελετάμε προσεκτικά όλους τους όρους του δελτίου παραγγελίας και τους γενικούς όρους συναλλαγών.
2. Επιβεβαιώνουμε ότι το περιεχόμενο του δελτίου παραγγελίας συνάδει με την προφορική συμφωνία μας με τον προμηθευτή.
3. Επιμένουμε στον ακριβή προσδιορισμό ημερομηνίας παράδοσης του αυτοκινήτου.
4. Δεν αποδεχόμαστε κανέναν όρο ο οποίος φαίνεται να είναι αντίθετος με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Κανένας όρος δεν πρέπει να στερήσει ή να περιορίσει την προστασία που σας παρέχει ο νόμος.

5. Μελετάμε προσεκτικά τους όρους της εγγύησης του αυτοκινήτου.
Αν η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης παρέλθει άπρακτη, έχουμε τη δυνατότητα να απευθύνουμε παράπονο στον προμηθευτή, εκτός αν έχει ήδη εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας παράδοσης, που τίθεται από το σύνολο σχεδόν των αντιπροσωπειών αυτοκινήτου. Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, ελέγχουμε αν τα βασικά του χαρακτηριστικά συμφωνούν με το δελτίο παραγγελίας και την προηγούμενη προφορική συμφωνία με τον προμηθευτή, και μόνο σε αυτήν την περίπτωση το αποδεχόμαστε. Αντίθετα, αν διαπιστώσουμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που επιθυμεί να μας παραδώσει ο προμηθευτής διαφέρει από εκείνο που εμείς είχαμε παραγγείλει, αρνούμαστε να το παραλάβουμε. Ζητάμε την έκδοση απόδειξης αγοράς, η οποία να περιέχει τη βασική τιμή, τη χρέωση του πρόσθετου εξοπλισμού που επιλέξαμε, το ΦΠΑ και άλλες πρόσθετες υπηρεσίες.

Τρόποι πληρωμής

Τις περισσότερες φορές δεν διαθέτουμε το σύνολο του ποσού αγοράς του αυτοκινήτου και απαιτείται η χορήγηση πίστωσης είτε από τον ίδιο τον προμηθευτή είτε από κάποια τράπεζα. Εκτιμούμε τυχόν επιβαρύνσεις και επιλέγουμε ανάμεσα στην πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος κατά την παράδοση του αυτοκινήτου και στη συμφωνία καταβολής του ποσού σε δόσεις. Στη συνέχεια, πρέπει να μεριμνήσουμε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου (σεκάποιες περιπτώσεις ορθή είναι και η ασφάλιση που υπερβαίνει το βαθμό υποχρεωτικής ασφάλισης) και για την ταξινόμηση του οχήματος.

Μετά την αγορά
Υποχρεωτική είναι η ασφάλιση και η ταξινόμηση του οχήματος. Για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί μετά την αγορά, ελέγχουμε τους όρους της εγγύησης.

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η αγορά ακινήτου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα λάβουμε στη ζωή μας και για το λόγο αυτό απαιτεί χρόνο, διεξοδική έρευνα και οργάνωση.

Κατά τη διαδικασία αγοράς ακινήτου, πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή στα σωστά κριτήρια επιλογής του και στη δημιουργία ενός ασφαλούς οικονομικού πλάνου. Τέλος, στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη δανείου, καθοριστικό ρόλο παίζει η ορθή επιλογή πιστωτικού ιδρύματος και προϊόντος.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Αρχικά ο δικηγόρος μας, θα πρέπει να πραγματοποιήσει έλεγχο τίτλων του ακινήτου, στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Η διαδικασία αυτή γίνεται, ώστε να σιγουρευτούμε ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από βάρη, όπως προσημειώσεις υποθήκης, υποθήκες ή άλλες εκκρεμείς διεκδικήσεις σε βάρος του. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι επίσης, για τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης, ώστε να αποφύγουμε πιθανά μελλοντικά προβλήματα. Επίσης, είναι αναγκαίο να διενεργηθεί έλεγχος, στην κατά τόπον αρμόδια Πολεοδομία, ώστε να διαπιστωθεί εάν η οικοδομική άδεια είναι νόμιμη ή εάν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις.Οι έλεγχοι αυτοί, είναι σημαντικό να γίνονται διεξοδικά και υπεύθυνα, ώστε να μη βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων και καταστάσεων στο μέλλον.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Το συμβόλαιο συντάσσεται από το συμβολαιογράφο. Στη συνέχεια υπογράφεται στο συμβολαιογραφείο, με την επίσημη παρουσία του συμβολαιογράφου, του πωλητή και του αγοραστή. Η παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων των δύο μερών, είναι προαιρετική. Οι δύο πλευρές, θα πρέπει να δηλώσουν ότι κατανοούν πλήρως και δέχονται τους όρους του συμβολαίου. Στη συνέχεια, το συμβόλαιο θα πρέπει να μεταγραφεί στο κατά τόπο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, οπότε και γίνεται επίσημα η μεταβίβαση της κυριότητας στο νέο ιδιοκτήτη.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Το τίμημα για την αγορά ακινήτου, συμφωνείται εξαρχής και καταβάλλεται είτε ολοσχερώς με την υπογραφή του συμβολαίου είτε διακανονίζεται σε δόσεις. Οι λεπτομέρειες που αφορούν την εξόφληση, αναγράφονται λεπτομερώς στο συμβόλαιο (π.χ. ποσό των δόσεων, χρόνος και τρόπος καταβολής τους κ.λπ.).

Δεν υπάρχουν όροι σε αυτό το γράμμα.