Απαλλαγή από Φ.Π.Α.

Αν είστε ταξιδιώτης, ο οποίος προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.) έχετε το δικαίωμα απαλλαγής από Φ.Π.Α., αν πραγματοποιήσετε αγορές προϊόντων, τα οποία σκοπεύετε να μεταφέρετε στις προσωπικές σας αποσκευές, κατά την επιστροφή στη χώρα προέλευσής σας. Για να δικαιούστε την παραπάνω ελάφρυνση θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Δε θα πρέπει να είστε εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό κράτους μέλους της Ε.Ε.
  • Η εξαγωγή των αγαθών, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας ή του κράτους μέλους, από το έδαφος του οποίου εξάγονται τα αγαθά
  • Η συνολική αξία των αγαθών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ.
  • Τα αγαθά θα πρέπει να προορίζονται να καλύψουν προσωπικές ή οικογενειακές σας ανάγκες και να μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν ισχύει το δικαίωμα απαλλαγής από Φ.Π.Α. αν μεταφέρετε:

  • Είδη διατροφής, οινοπνευματώδη ποτά και καπνοβιομηχανικά προϊόντα.
  • Αγαθά, τα οποία από τη φύση τους ή την ποσότητα τους, αλλά έχουν εμπορικό χαρακτήρα και δεν προορίζονται για κάλυψη προσωπικών αναγκών.

Για την απαλλαγή σας από το Φ.Π.Α., θα πρέπει να προσκομίσετε  το πρωτότυπο φορολογικό στοιχείο το οποίο θα φέρει τη σχετική ένδειξη για απαλλαγή από Φ.Π.Α. στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας, μαζί με το διαβατήριό σας και τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, πριν την παρέλευση τριμήνου από τη μέρα της αγοράς, και στη συνέχεια, αφού θεωρηθεί, να το αποστείλετε εντός 4 μηνών, στη διεύθυνση της επιχείρησης από την οποία προμηθευτήκατε τα προϊόντα.