Δημοσιεύουμε Δελτίο Τύπο της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΔΙΠΚΑ), με θέμα: “Πρόταση Σχεδίου Νόμου για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας των φυσικών προσώπων και την προστασία της κύριας κατοικίας”. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.), δηλώνει την συμφωνία της κατ’ αρχήν με την ανάγκη διαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου προστασίας της κύριας κατοικίας, που σήμερα είναι εξαιρετικά προβληματικό και […]