ΤΟ ΕΡΓΟ

           

                                                                        

Το έργο E-geia επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση για τα ακόλουθα δικαιώματα της ΕΕ και την επίλυση εμποδίων άσκησής τους:

  • Άρθρο 1: Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια.
  • Άρθρο 6: Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια
  • Άρθρο 8: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  • Άρθρο 25: Δικαιώματα των Ηλικιωμένων
  • Άρθρο 34: Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή
  • Άρθρο 35: Προστασία της υγείας και πρόσβαση σε αυτήν.
  • Άρθρο 36: Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος.
  • Άρθρο 38: Προστασία του Καταναλωτή

Το E-geia συνεισφέρει ολιστικά στη  διάδοση των δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ και λειτουργεί με γνώμονα την ενίσχυση της:  

Α) Ευαισθητοποίησης άμεσων και έμμεσων ομάδων στόχου σχετικά με τα δικαιώματα της ΕΕ που αφορούν την τρίτη ηλικία.

Β) Κατάρτισης των ηλικιωμένων σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη χρήση αυτών.

Γ) Διάχυσης και καλλιέργειας των δικαιωμάτων μέσω της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου και ανταλλαγής καλών πρακτικών.