Σημαντικά ευρήματα για τα δικαιώματα του καταναλωτή – Έρευνα της ΕΕΚΕ

Έρευνα μεγάλης εμβέλειας με επίκεντρο το χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και με τίτλο «Η Προστασία του Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο», παρουσίασε η  Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1000 ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Η έρευνα εστίασε στο αν και κατά πόσο τα ηλεκτρονικά καταστήματα εναρμονίζονται με τις βασικές προϋποθέσεις του Νόμου, με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και των προμηθευτών, ώστε να μη διαταράσσεται η μεταξύ τους σχέση εμπιστοσύνης κατά τις συναλλαγές.Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μετά τις επισημάνσεις της Ε.Ε.Κ.Ε. υπήρξε μεγάλη προσαρμογή των ηλεκτρονικών καταστημάτων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος

Όπως αναφέρει η Ε.Ε.Κ.Ε.: «Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Κατά το 1ο στάδιο ελέγχθηκαν 1.000 ηλεκτρονικά καταστήματα 10 διαφορετικών κατηγοριών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα σημαντικότερα στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα εξής :

  • 3 στα 4 ηλεκτρονικά καταστήματα, δεν πληρούσαν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή.
  • 1 στα 2 ηλεκτρονικά καταστήματα,δεν πληροφορούσαντον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο έχει εκ του Νόμου, είτε παραλείποντας ολικά την αναφορά του, είτε παρέχοντας ενημέρωση η οποία δε συμφωνούσε με τα όσα ορίζει ο Νόμος.
  • Mόνο1 στα 2 ηλεκτρονικά καταστήματα, περιλάμβανε όρους αντιμετώπισης της κατάστασης σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ενώ τα υπόλοιπα δε διέθεταν τέτοιους όρους ή απέκλιναν σημαντικά από τις απαιτήσεις του Νόμου.

Πιο συγκεκριμένα :

  • ταΒρεφικά Είδη-Παιχνίδια και τα Βιβλιοπωλεία, ήταν μη εναρμονισμένα με το Νόμο, σε ποσοστό 87% και 93% αντίστοιχα Είναι μάλιστα οι κατηγορίες που συγκέντρωσαν τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα που χρήζουν βελτίωσης ή συμπλήρωσης των όρων τους
  • 7 στα 10 ηλεκτρονικά καταστήματα της κατηγορίαςΕίδη Άθλησης, δεν πληροφορούσαν τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης που έχει από το Νόμο, ή τον πληροφορούσαν ανεπαρκώς
  • 6 στα 10 ηλεκτρονικά καταστήματα της κατηγορίαςΈπιπλα-Διακόσμηση, δεν περιλάμβαναν όρους εξυπηρέτησης καταναλωτή σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή οι όροι τους περιόριζαν υπέρμετρα την ευθύνη του πωλητή

Στο 2ο και τελευταίο στάδιο της Έρευνας πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους των ιστοσελίδων ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις προϋποθέσεις του Νόμου. Η ΕΕΚΕ, προέβη σε εκ νέου εξέταση των ιστοσελίδων, με στόχο να εντοπίσει πόσες από αυτές πραγματοποίησαν τις βελτιώσεις και συμπληρώσεις οι οποίες προτάθηκαν.

Το θετικό αποτέλεσμα, εστιάζεται στο γεγονός ότι μετά τα ευρήματα της Έρευνας, το 36,5 % των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (από τις 772 μη εναρμονισμένες με το Νόμο), μετά την προτροπή της ΕΕΚΕ, προέβη στις προτεινόμενες βελτιώσεις και σήμερα το ποσοστό των σύμφωνων με το Νόμο ηλεκτρονικών καταστημάτων αγγίζει το 51% αντί του 23% που αρχικά εντοπίστηκε, στο συνολικό δείγμα των 1000 που εξετάστηκε».

Διαβάστε το αναλυτικό κείμενο της έρευνας.