Προστασία Καταναλωτή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ αποτελεί το εισαγωγικό πρόγραμμα των προγραμμάτων για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή, που ευαισθητοποιεί και εξοικειώνει τα στελέχη των Εργατικών Κέντρων της χώρας με το νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, συνολικής διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, περιλαμβάνει συγκεκριμένες ασκήσεις – δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων στις αρχές και τις αξίες του καταναλωτικού κινήματος, της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών και γενικότερα των ενεργών πολιτών. Επιπλέον αναπτύσσονται με βιωματικό τρόπο και σύμφωνα με τις τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μαθησιακά αντικείμενα που θεματικά καλύπτουν πεδία όπως: Το φαινόμενο της ακρίβειας στην Ελλάδα, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, το καθεστώς διαμόρφωσης τιμών, τα Καταναλωτικά πρότυπα, η Συμπεριφορά του Καταναλωτή, Ο Νόμος 2251/94, Ειδικοί και γενικοί όροι σύμβασης, Δικαιώματα Καταναλωτών, Ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών, Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, Επίλυση Διαφορών.

Οι εκπαιδευόμενοι στο πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ αξιολογούνται και με την επιτυχημένη(αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων) και επαρκή (παρουσία) φοίτησή τους αποκτούν σχετικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης της Δια Βίου Μάθησης.
Ακολουθεί το διδακτικό υλικό: