Κοινωνική Οικονομία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αποτελεί το ενδιάμεσο πρόγραμμα των Προγραμμάτων για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή της ΓΣΕΕ, που ευαισθητοποιεί και εξοικειώνει τα στελέχη των Εργατικών Κέντρων της χώρας με το νομοθετικό πλαίσιο, την ιστορική αναδρομή και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τον Τρίτο Τομέα της οικονομίας και την Κοινωνική Οικονομία.

Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, συνολικής διάρκειας 40 διδακτικών ωρών, περιλαμβάνει συγκεκριμένες ασκήσεις – δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων και των στελεχών σε θέματα που αφορούν στις κοινωνικές επιχειρήσεις και ευρύτερα στην έννοια και το περιεχόμενο του «Τρίτου Τομέα της Οικονομίας», αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική και βιωματική τους εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Τα μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύσσονται καλύπτουν θεματικά πεδία όπως: Σημαντικές όψεις του Μοντέλου Ανάπτυξης, Παγκοσμιοποίηση: μύθος και πραγματικότητα, Βασικές Οικονομικές Έννοιες, ο Τρίτος Τομέας, τα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Επιχείρησης και Επιχειρηματικότητας, τα Μοντέλα Κοινωνικής Οικονομίας, τους Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας παλιότερα και τώρα, το Θεμιτό και Αλληλέγγυο Εμπόριο, το Συνεταιριστικό και Συνεργατικό κίνημα και τη σημασία αυτών στο περιβάλλον μιας παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης.

Οι εκπαιδευόμενοι στο πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αξιολογούνται και με την επιτυχημένη(αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων) και επαρκή (παρουσία) φοίτησή τους αποκτούν σχετικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης της Δια Βίου Μάθησης.
Ακολουθεί το διδακτικό υλικό: