Διοίκηση Κοινωνικών Φορέων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ αποτελεί το τρίτο πρόγραμμα των προγραμμάτων για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή, που ευαισθητοποιεί και εξοικειώνει τα στελέχη των Εργατικών Κέντρων της χώρας με το όραμα, τις στρατηγικές επιλογές και τον αποτελεσματικό επιχειρηματικό σχεδιασμό των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας.

Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, συνολικής διάρκειας 60διδακτικών ωρών, περιλαμβάνει συγκεκριμένες ασκήσεις – δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων στις αρχές και τις αξίες του καταναλωτικού, συνεταιριστικού και συνεργατικού κινήματος στη χώρα μας, αλλά και την εξοικείωσή τους με σύγχρονους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης των κοινωνικών επιχειρήσεων και φορέων. Επιπλέον αναπτύσσονται με βιωματικό τρόπο και σύμφωνα με τις τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μαθησιακά αντικείμενα που θεματικά καλύπτουν πεδία όπως: τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τη διαφοροποίησή της από τη συνήθη στην αγορά, την διαρκή έρευνα και αναζήτηση της καινοτομίας, την αποτελεσματική-διαφανή και αποτελεσματική διοίκηση σύμφωνα με τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη συλλογική ηγεσία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, το στρατηγικό και επιχειρηματικό σχεδιασμού, τον κοινωνικό ισολογισμό και την κοινωνική λογοδοσία.
Οι εκπαιδευόμενοι στο πρόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ αξιολογούνται και με την επιτυχημένη (αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων) και επαρκή (παρουσία) φοίτησή τους αποκτούν σχετικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης της Δια Βίου Μάθησης.
Ακολουθεί το διδακτικό υλικό: