ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη των Βασικών Ικανοτήτων των Ενηλίκων μέσω ενός Καινοτόμου Προγράμματος Εκπαίδευσης Καταναλωτών» έχει σχεδιαστεί για άνεργους ενήλικες ηλικίας έως 29 ετών οι οποίοι αποτελούν ευάλωτη ομάδα, καθώς, δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και χαρακτηρίζονται από έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων.


Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Καταναλωτών σχεδιάστηκε κατόπιν πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Erasmus +, η οποία ενέκρινε το κοινό σχέδιο με αριθ. 2018-1-SK01-KA204-046393 πέντε ευρωπαϊκών Eνώσεων Kαταναλωτών: της Federconsumatori Piemonte - Ιταλία, της Consumer Defence Association of Moravia and Silesia-Τσεχία, της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας-Ελλάδα, της Lithuanian National Consumer Federation-Λιθουανία και της Association of Consumer Organizations in Slovakia- Σλοβακία.


Το πρόγραμμα βασίζεται, στην υφιστάμενη γνώση και εμπειρία των εκπαιδευομένων και ταυτόχρονα τους ωθεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την καθημερινότητά τους.


Δελτία Τύπου προόδου του προγράμματος:


21.12.2018 Ανάπτυξη Βασικών Ικανοτήτων των Ανέργων Ενηλίκων


26.02.2019 Ολοκλήρωση Focus Group


29.05.2019 Δημοσίευση Μελέτης


31.10.2019 Καινοτόμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης


15.07.2020 Καινοτόμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Καταναλωτών

20.07.2020 Μεθοδολογία για την Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων

03.08.2020 Μεθοδολογία για την Επαλήθευση της Ανάπτυξης Βασικών Ικανοτήτων

05.08.2020 Επαλήθευση της Ανάπτυξης Βασικών Ικανοτήτων

08.13.2020 Διακρατική Συνάντηση- Εκδήλωση Λήξης του προγράμματος Erasmus+, με τίτλο «Ανάπτυξη των Βασικών Ικανοτήτων των Ενηλίκων μέσω ενός Καινοτόμου Προγράμματος Εκπαίδευσης Καταναλωτών»

Προωθητικό Υλικό Προγράμματος:

Καινοτόμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Καταναλωτών Ανάπτυξη Βασικών Ικανοτήτων Ενηλίκων

Οι Βασικοί Στόχοι του Προγράμματος

Γνωρίζετε τα Καταναλωτικά Δικαιώματα σας;