2018 – 2019

2018 1. Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 2. Απόψεις και σχόλια επί των νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών για το νέο πακέτο του Καταναλωτή «New Deal for Consumers, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 3. Διαβούλευση-Αποτίμηση της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη «Βελτίωση της νομοθεσίας», Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 4. Διαβούλευση για τα θέματα που ανακύπτουν και επηρεάζουν την προστασία καταναλωτών, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 5. Επισημάνσεις επί των σημείων αναφοράς της Πρότασης ΙΙ του Πακέτου για τη Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 6. Συμμετοχή στην εκδήλωση για τη «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές»-σχετικά με την προώθηση και ενημέρωση για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή


2019 1. Προτάσεις για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 2. Παράρτημα της πρότασης Οδηγίας σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές /νομοθετήματα, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 3. Παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με θέματα τιμολογίων λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

 4. Απόψεις επί της Οδηγίας για την Καταναλωτική Πίστη (2008/48/ΕΚ), Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

 5. Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών — αξιολόγηση των κανόνων της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή