2016 – 2017

2016 1. Πρόταση επί του κειμένου του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας που ενσωματώθηκε στο αρ. 8 παρ. 5 σχετικά με την υποχρέωση προ-συμβατικής ενημέρωσης των τραπεζών, Συνήγορος του Καταναλωτή

 2. Συμμετοχή σε διαβούλευση με θέμα «Σχόλια και παρατηρήσεις ως προς το κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών του ευρωπαϊκού οργανισμού BEREC σε υλοποίηση του Κανονισμού Ε.Ε.2120/2015”, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 3. Συμμετοχή στη διαβούλευση για την τροποποίηση του Ν2251/94, Νομοπαρασκευαστική επιτροπή

 4. Προτάσεις για θέματα σχετικά με την Ασφάλεια των προϊόντων, τον ενεργό ρόλο των καταναλωτών σε on line συναλλαγές, τη βελτίωση της ιστοσελίδας του Rapid Alert, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το ρόλο της σε σχέση με το εθνικό κοινοτικό δίκαιο, Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών

 5. Προτάσεις επί του Σχεδίου Πρότασης Κώδικα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 6. Συμμετοχή σε εκδήλωση, με θέμα, «Υπερχρέωση και το Δικαίωμα στην προστασία της κύριας κατοικίας», Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

 7. Απόψεις επί του κειμένου της πρότασης Κανονισμού (Βρυξέλλες, 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 8. Παρατηρήσεις επί των Υποκεφαλαίων Α΄ και Δ΄ του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν.4389/22-05-2016, Υπουργείο Οικονομικών

 9. Σχόλια και παρατηρήσεις ως προς το κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών του ευρωπαϊκού οργανισμού BEREC σε υλοποίηση του Κανονισμού Ε.Ε.2120/2015, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 10. Κατάθεση σχετικής νομολογίας για τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του κυμαινόμενου επιτοκίου σε μεγαλύτερο της μεταβολής του επιτοκίου αναφοράς, σε εύλογα οριοθετημένο ποσοστό, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 11. Συμμετοχή στη συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς της Ελλάδος για την αξιολόγηση του Δικαίου της ΕΕ περί προστασίας καταναλωτών και Εμπορίας, ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή

 12. Συμμετοχή σε σύσκεψη με θέμα:
  1.Η βελτίωση της προστασίας καταναλωτών με το REFIT REVISION και μέσω πολιτικών μέγιστης εναρμόνισης, 2.Καμπάνιες ενημέρωσης για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες καταναλωτών, 3. Βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα αποζημίωσης καταναλωτών, ΕΣΟΚ


2017 1. Διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση του Ν2251/94, Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 2. Διαβούλευση σχετικά με τη στοχευμένη αναθεώρηση των οδηγιών της ΕΕ για το δίκαιο των καταναλωτών, Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας