2010 – 2015

2010 1. Πρόταση τροπολογίας στη Νομοθεσία περί εκπτώσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 2. Κατάθεση προτάσεων σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ομαλή λειτουργία της αγοράς, Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων


2011 1. Συνοδευτική εγγύηση προϊόντων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή
  2011

 2. Αύξηση Επιτοκίου, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Υπουργείο Κοινωνικής εργασίας και Ασφάλισης (και Διοικήσεις Τραπεζών)

 3. Αναγραφή της εμπορικής ονομασίας της επιχείρησης που παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 4. Παρατηρήσεις και προτάσεις στο σχέδιο νόμου για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


2012 1. Προτάσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή και την πρόταση Κανονισμού για Κοινό Ευρωπαϊκό Νόμο για τις Πωλήσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 2. Επισήμανση τριών σημείων που αφορούν την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ) και την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 3. Προτάσεις για την Προστασία των Καταναλωτών, Ελληνική Κυβέρνηση

 4. Προτάσεις σχετικά με τα Περιθώρια βελτίωσης των διατάξεων του Ν. 3869/2010 για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, Ελληνική Κυβέρνηση

 5. Προτάσεις για λήψη συγκεκριμένων μέτρων σχετικά με την πάταξη του παραεμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 6. Προτάσεις για την Άρση εμποδίων στην Επιχειρηματικότητα και βελτίωση του Ανταγωνισμού στις αγορές, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 7. Προτάσεις σχετικά με τα Περιθώρια βελτίωσης των διατάξεων του Ν. 3869/2010 για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, Ελληνική Κυβέρνηση


2013 1. Συμμετοχή στη συνεδρίαση με θέμα «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο Ν.3868/2010», Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 2. Συμμετοχή σε συνεδρίαση με θέματα Α.Oικονομία, Επενδύσεις, Ανταγωνισμός, Εργασιακές σχέσεις, Ανεργία, Β. Υγεία και προστασία των καταναλωτών, Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO)


2014 1. Θέσεις και προτάσεις με θέμα «Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας


2015 1. Προτάσεις για τα Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο, Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 2. Προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά – τις Εθνικές Προτεραιότητες στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 3. Αίτημα για τη δραστική προστασία της κύριας κατοικίας- από τους πλειστηριασμούς, Πρωθυπουργός,
  Αρχηγοί Πολιτικών κομμάτων

 4. Συμμετοχή σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα « Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά», Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

 5. Παρέμβαση για τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ν.3869/10 (ΦΕΚ Α 94/14-08-2015), Αρμόδια και συναρμόδια Υπουργεία