ΠΤΩΧΕΥΣΗ- ΜΙΑ ΕΠΩΔΥΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Είναι αυτονόητο ότι η έννοια πτώχευση, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα (εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους, ελ.επαγγελματίες κλπ.) είτε για νομικά πρόσωπα (εταιρείες, σωματεία κλπ.), συνιστά μία βίαιη διαδικασία με την οποία ο οφειλέτης-πτωχός στερείται της ικανότητάς του να διαχειρίζεται ο ίδιος την περιουσία του με σκοπό την ικανοποίηση των πιστωτών του, μέσω της εκποίησης της περιουσίας του.

Η βασική συνέπεια της πτώχευσης είναι η λεγόμενη «πτωχευτική απαλλοτρίωση». Αυτό σημαίνει ότι από την ημέρα που δημοσιεύεται η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία πτωχεύει ο οφειλέτης, στερείται της διοίκησης, της διαχείρισης και της διάθεσης της περιουσίας του, δηλ. δεν μπορεί να ενεργεί καμία πράξη (π.χ. να πληρώνει λογαριασμούς, να πουλήσει κάποιο ακίνητο, να αγοράσει οικοσυσκευή  κλπ.) χωρίς τη σύμπραξη του προσώπου που από τότε και στο εξής θα έχει την ευθύνη διαχείρισης της περιουσίας του, δηλ. του συνδίκου της πτώχευσης.

Ο οφειλέτης-πτωχός οφείλει να παραδώσει στον σύνδικο όλα τα οικονομικά του στοιχεία (κωδικούς του MyAADE, κωδικούς e-banking, τη διαχείριση των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων του κλπ.) και γενικά οφείλει να συνεργάζεται με το σύνδικο για τις ανάγκες της πτώχευσης.

Σημαντική συνέπεια της πτώχευσης ενός φυσικού προσώπου είναι η απώλεια της κατοχής της κατοικίας του την οποία οφείλει να παραδώσει στον σύνδικο εντός έξι μηνών από τότε που θα ειδοποιηθεί από αυτόν, αποτέλεσμα της έλλειψης πρόβλεψης για γενικευμένη προστασία της κατοικίας  στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα.

Από την κήρυξη της πτώχευσης και μετά αναστέλλονται και τα εκκρεμή καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη από τους πιστωτές και το Δημόσιο (αγωγές, συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης-με κάποιες εξαιρέσεις, έκδοση διοικητικών πράξεων διοικητικής ή φορολογικής φύσης κλπ.)

Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι η πτώχευση, ειδικά των φυσικών προσώπων όπως ισχύει πλέον με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, είναι μια επώδυνη διαδικασία απώλειας της περιουσίας (με σκοπό την απαλλαγή από τα χρέη) και πρέπει να χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές-οφειλέτες ως έσχατο μέσο αντιμετώπισης της υπερχρέωσης.

Για κάθε πληροφορία, οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ: