Πρόταση Σχεδίου Νόμου για «την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας των φυσικών προσώπων και την προστασία της κύριας κατοικίας

Δημοσιεύουμε Δελτίο Τύπο της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΔΙΠΚΑ), με θέμα: “Πρόταση Σχεδίου Νόμου για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας των φυσικών προσώπων και την προστασία της κύριας κατοικίας”.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.), δηλώνει την συμφωνία της κατ’ αρχήν με την ανάγκη διαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου προστασίας της κύριας κατοικίας, που σήμερα είναι εξαιρετικά προβληματικό και ελλιπές και απ’ ότι φαίνεται πολύ σύντομα μπορεί να εκλείψει εντελώς. Θεωρούμε επίσης, ότι η συγκεκριμένη Πρόταση Νόμου κινείται στην σωστή και αναγκαία κατεύθυνση για τον σκοπό αυτό, με βάση τις περιγραφόμενες στο Δελτίο Τύπου στοχεύσεις που περιλαμβάνει.

Η Ε.Ε.Κ.Ε. δηλώνει την βούληση της να υποστηρίξει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, την συγκεκριμένη πρωτοβουλία και την πρόθεση της να τοποθετηθεί αναλυτικά στην διαβούλευση που πρόκειται να ακολουθήσει, όταν γνωστοποιηθεί το πλήρες κείμενο της πρότασης νόμου, με γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών- δανειοληπτών και καλεί και τις υπόλοιπες ενώσεις καταναλωτών και δανειοληπτών να πράξουν το ίδιο, για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τέλος, καλούμε την Κυβέρνηση, να μην προχωρήσει στην διαφαινόμενη κατάργηση του νομικού πλαισίου προστασίας της κύριας κατοικίας, μέχρι να υπάρξει πρόβλεψη αντικατάστασης του από ένα σύγχρονο και πραγματικά αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΔΙΠΚΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ