ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Με την έννοια «υπαναχώρηση από σύμβαση», περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία ένα συμβαλλόμενο μέρος προχωρά σε μονομερή λύση της συναφθείσας σύμβασης, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που του δίνει ο νόμος. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος της υπαναχώρησης, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, απαλλάσσονται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταξύ τους σύμβαση.

Στις καταναλωτικές σχέσεις, προβλέπεται το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή, σε περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης με τον προμηθευτή, αναιτιολόγητα, εντός προθεσμίας 14 ημερών. Με την άσκηση του δικαιώματος αυτού, το οποίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, ο καταναλωτής επιστρέφει το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε, και ο προμηθευτής, την πληρωμή που έλαβε. Θα πρέπει πάντοτε ο προμηθευτής, να ενημερώνει τον καταναλωτή, σχετικά με την ύπαρξη και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Παρέχεται επίσης στον καταναλωτή, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, σε κάθε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, για το οποίο ευθύνεται ο πωλητής.

 

Βλ. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ