ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η απόφαση για τη σύναψη τραπεζικής σύμβασης και ιδιαίτερα σύμβασης τραπεζικού δανείου, που είναι και η πιο συνηθισμένη μορφή, θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουμε τη δυσάρεστη πιθανότητα οικονομικού αδιεξόδου, λόγω δυσκολίας αποπληρωμής. Θα πρέπει, προτού λάβουμε την απόφαση σύναψης τραπεζικής δανειακής σύμβασης, να προβαίνουμε σε:

  • προσδιορισμό των πραγματικών πιστωτικών μας αναγκών. Είναι σημαντικό να αποφευχθεί η παγίδα διαφημίσεων εύκολου δανεισμού, που βασίζεται στη δημιουργία πλασματικών οικονομικών αναγκών. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε επιφυλάξεις απέναντι σε (τηλεφωνικές συνήθως) προσφορές τραπεζικών προϊόντων (δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.),
  • σύνταξη αυστηρού ταμειακού προϋπολογισμού, για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, όπου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ενδεχόμενη επιβάρυνση επιτοκίου,
  • ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών και προτεραιοτήτων, ανάλογα με το ποιες από αυτές πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα.
  • σωστή, με αντικειμενικά και ρεαλιστικά κριτήρια, εκτίμηση δυνατότητας αποπληρωμής. Εδώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα σταθερά και βέβαια εισοδήματα και όχι εκείνα που προβλέπουμε (ή ελπίζουμε να έχουμε).

Είναι ωστόσο σημαντικό, να γνωρίζουμε και τις υποχρεώσεις που έχει η τράπεζα προς εμάς, ώστε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, όποτε χρειαστεί, και να μη λαμβάνουμε αποφάσεις υπό πίεση. Συγκεκριμένα τα πιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει να:

  • επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια κατά τον σχεδιασμό και την προσφορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων, την προβολή των τραπεζικών υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καθώς και τη συλλογή και τήρηση των πληροφοριών που τους αφορούν. Επιπλέον, εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους διαθέτει κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και επάρκειας στο αντικείμενο τους, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.
  • παρέχουν επαρκείς, σαφείς και κατανοητές γενικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες συμβάσεις. Όπου προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, παρέχονται στον καταναλωτή τυποποιημένες εξατομικευμένες πληροφορίες, απαραίτητες για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με τη σύναψη σύμβασης.

χορηγούν αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης στους καταναλωτές, κατόπιν αίτησής τους και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να το μελετήσουν, έχοντας εύλογο χρόνο στη διάθεση τους πριν από την υπογραφή της σύμβασης.