ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Προκειμένου να απαντηθούν συνήθεις απορίες, αλλά και να αποφευχθούν ή να αμβλυνθούν εντάσεις μεταξύ ενοίκων πολυκατοικιών όσον αφορά στις συνθήκες θέρμανσης, διευκρινίζονται τα εξής:

  • Για τη μετατροπή κοινού καυστήρα σε καυστήρα φυσικού αερίου απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας (50%+1) των ιδιοκτητών.
  • Για την εγκατάσταση ατομικού συστήματος φυσικού αερίου σε πολυκατοικίες που διατηρούν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με υγρά καύσιμα, προκειμένου να απαλλαγεί κάποιος από τις δαπάνες για θέρμανση, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας (50%+1) των ιδιοκτητών (Ν.3175/2003 αρ. 30).
  • Σε πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση, ο ιδιοκτήτης είτε ανάψει είτε όχι το καλοριφέρ στο διαμέρισμά του, δεσμεύεται στην καταβολή του παγίου ποσοστού θέρμανσης που του αναλογεί από τα κοινόχρηστα. Το καταστατικό κάθε πολυκατοικίας αναφέρει το μέρος του πετρελαίου που κατανέμεται ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης κάθε διαμερίσματος (και όχι ανάλογα με την κατανάλωση).

Το ίδιο ισχύει και για τις πολυκατοικίες με κοινή θέρμανση, όπου το πάγιο ποσοστό θέρμανσης για κάθε διαμέρισμα προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής αξίας του πετρελαίου με το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων και τον πολλαπλασιασμό του πηλίκου με τα χιλιοστά που αντιστοιχούν σε κάθε διαμέρισμα.

Υπάρχουν περιπτώσεις κανονισμών πολυκατοικίας όπου προβλέπεται η δυνατότητα περιορισμού χρέωσης για διαμερίσματα που δεν χρησιμοποιούνται και στα οποία, έπειτα από ειδοποίηση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, έχουν σφραγιστεί τα θερμαντικά σώματα. Ο περιορισμός της χρέωσης ανάλογα με τον κάθε κανονισμό, μπορεί να φτάνει και το 30% ή το 40% του ποσού που κανονικά αντιστοιχεί στο διαμέρισμα. Για να ισχύσει όμως αυτή η μείωση, πρέπει η δυνατότητα αυτή να προβλέπεται σαφώς από τον κανονισμό της πολυκατοικίας.

  • Σε περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίες και με σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών (αν πρόκειται για εγκατάσταση σε κοινόχρηστο χώρο), υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης αυτόνομου λέβητα πέλετ, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι επιτυγχάνεται απαλλαγή από το ποσοστό συμμετοχής στα κοινόχρηστα έξοδα θέρμανσης.
  • Σε πολυκατοικίες με εγκατεστημένο σύστημα αυτόνομης θέρμανσης – και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει απαγορευτικός όρος στο καταστατικό της πολυκατοικίας – είναι δυνατή η εγκατάσταση ψηφιακού θερμοστάτη (σε αντικατάσταση του συμβατικού), με σκοπό τη ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας του καυστήρα, με σταθεροποίηση της θερμοκρασίας και μείωση της κατανάλωσης.

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με την αγορά ή όχι πετρελαίου και τη λειτουργία ή μη του συστήματος θέρμανσης, απαιτείται ομοφωνία των ενοίκων. Όπου το καταστατικό της πολυκατοικίας προβλέπει τη λειτουργία θέρμαν- σης, ακόμη και ένας μόνο ένοικος να την επιθυμεί, πρέπει να λειτουργήσει. Τυχόν διαφωνίες των λοιπών ενοίκων υποβάλλονται ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το καταστατι- κό πολυκατοικίας τροποποιείται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη και δεν αρκεί απόφαση της γενικής συνέλευσης.

  • Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών με σύστημα αυτόνομης θέρμανσης δεν επιτρέπεται η επιβολή ορίου των ωρών λειτουργίας του. Από την ΠΟΜΙΔΑ προτείνεται η εγκατάσταση χρονοδιακόπτη για τον καθορισμό ορίων της λειτουργίας του καλο- ριφέρ, π.χ. 3 ώρες το πρωί και 3 ώρες το βράδυ.

Μέτρα για τη μείωση των δαπανών θέρμανσης είναι ο περιορισμός των ωρών λειτουργίας της, κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας. Εάν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα των ενοίκων και η απαιτούμενη από το καταστατικό της πολυκατοικίας πλειοψηφία των συνιδιοκτητών, μπορεί να εφαρμοστεί η λύση της θερμομόνωσης της πολυκατοικίας, της αλλαγής κουφωμάτων, της εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης στο λέβητα και της χρήσης φυσικού αερίου ή σύγχρονων μεθόδων θέρμανσης.