ΣΥΣΤΗΜΑ RAPEX

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχει μεριμνήσει για την δημιουργία πλαισίου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, αφού τα προϊόντα που διακινούνται στην εσωτερική αγορά, υπόκεινται σε γενικούς όρους και προϋποθέσεις ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ασφάλεια των καταναλωτών, σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή ένα σύστημα κοινοποιήσεων μη ασφαλών προϊόντων, γνωστό ως σύστημα RAPEX, με σκοπό την έγκαιρη ειδοποίηση, σχετικά με προϊόντα που εγκυμονούν υψηλούς κινδύνους κατά τη χρήση τους.

Το σύστημα RAPEX ενημερώνεται για τις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη εντοπίζουν προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και υιοθετούν μέτρα ταχείας επέμβασης για την προστασία των καταναλωτών. Το σύστημα αυτό, είναι ένα μέσο ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Επιτρέπει να περιοριστεί ή να εμποδιστεί η διάδοση των επικίνδυνων προϊόντων.

Τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά και τα ιατρικά προϊόντα, καλύπτονται από άλλα συστήματα παρέμβασης.

Σε περίπτωση χρήσης του συστήματος RAPEX, τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τουλάχιστον τα ακόλουθα:

  • πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του προϊόντος,
  • την περιγραφή του κινδύνου που παρουσιάζει το προϊόν καθώς και κάθε έγγραφο που επιτρέπει την αξιολόγησή του,
  • τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί,
  • πληροφορίες για τη διανομή του προϊόντος και τις χώρες προορισμού.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα άμεσης εφαρμογής, εάν γνωρίζει ότι ένα προϊόν εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο. Κατόπιν συνεννόησης με τα κράτη μέλη, μπορεί να εγκρίνει αποφάσεις που να έχουν ισχύ ενός έτους, ανανεώσιμη και για άλλες περιόδους ίσης διάρκειας. Οι εν λόγω αποφάσεις μπορούν κυρίως:

  • να επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας,
  • να απαγορεύσουν τη χρήση ορισμένων ουσιών, ή
  • να υποχρεώσουν τους κατασκευαστές να αναγράφουν προειδοποιήσεις επάνω στα προϊόντα τους.