ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή, αρμόδια για υποθέσεις, καταγγελίες, αιτήματα και αναφορές που σχετίζονται με:

  1. υπηρεσίες του Δημοσίου (π.χ. υπουργεία, εφορίες, τελωνεία, πολεοδομίες, αστυνομικά τμήματα, φυλακές, σχολεία, πρεσβείες της Ελλάδας κ.λπ.),
  2. οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες),
  3. λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, κ.λπ.),
  4. επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ κ.λπ.)
  5. κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ερευνητικά, πανεπιστημιακά ινστιτούτα κ.λπ.), δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Εξαιρούνται οι τράπεζες, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Κατ’ εξαίρεση, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ελέγξει και συμπεριφορά ιδιωτών, όταν:

  1. προσβάλλεται δικαίωμα παιδιού
  2. υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε εργασιακά θέματα

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί καταγγελία από το Συνήγορο του Πολίτη, είναι να μην έχει περάσει χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από 6 μήνες, από τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε την παράνομη πράξη ή παράλειψη της δημόσιας διοίκησης, που τον αφορά