ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι ανεξάρτητη αρχή, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με σκοπό την εξώδικη συναινετική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και την παροχή συμβουλών στην πολιτεία, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, αναλαμβάνει τη διαχείριση μίας υπόθεσης αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον εκ των ενδιαφερόμενων μερών, που υποβάλλεται εντός ενός έτους, αφότου ο ενδιαφερόμενος διαπίστωσε τη βλαπτική γι’ αυτόν πράξη ή παράλειψη που προκάλεσε την καταναλωτική διαφορά. Παράλληλα, διαχειρίζεται αιτήματα των καταναλωτών ή ενώσεων των καταναλωτών και των προμηθευτών, που απορρίφθηκαν από άλλους φορείς εξώδικης ρύθμισης καταναλωτικών διαφορών

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών ή αναφορών που κρίνονται προδήλως αόριστες, αβάσιμες, ασήμαντες ή που ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.