ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Πλειστηριασμός είναι η πράξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, κατά την οποία περιουσιακά στοιχεία (συνήθως) ή και δικαιώματα του οφειλέτη εκποιούνται (πωλούνται) δημόσια, προκειμένου να ικανοποιήσουν οι δανειστές τους τις αξιώσεις τους κατ’ αυτού. Ένας από τους δανειστές του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη (αυτού που η περιουσία εκπλειστηριάζεται) είναι ο επισπεύδων, δηλαδή αυτός που κινεί τη διαδικασία του πλειστηριασμού. Οι υπόλοιποι δανειστές του οφειλέτη αναγγέλλονται στον πλειστηριασμό και ικανοποιούνται από το πλειστηρίασμα (το ποσό που θα επιτευχθεί από την πώληση του πράγματος μέσω του πλειστηριασμού), βάσει συγκεκριμένων κανόνων. Για να επισπευθεί πλειστηριασμό,  απαιτείται η ύπαρξη εκτελεστού τίτλου, όπως είναι π.χ. η διαταγή πληρωμής, η προσωρινώς εκτελεστή δικαστική απόφαση, η τελεσίδικη δικαστική απόφαση κ.λπ.

Αν υπάρχουν αντιρρήσεις από την πλευρά του οφειλέτη για οποιαδήποτε αιτία, προβλέπονται ένδικα βοηθήματα, τα οποία θα πρέπει να ασκηθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από τον οφειλέτη ή από τον τρίτο, που ενδεχομένως βλάπτεται, από τη διαδικασία, κάποιο δικαίωμά του.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τις 21/02/2018, λαμβάνει έναρξη η διεξαγωγή των πλειστηριασμών αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές του Δημοσίου (όπου δηλαδή επισπεύδων δανειστής είναι το Δημόσιο) και η διεξαγωγή των πλειστηριασμών, θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά, επίσης μέσω ηλεκτρονικών μέσων, με ημερομηνία έναρξης τους την 01/5/2018