ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Πιστωτική κάρτα, είναι η κάρτα που εκδίδουν οι τράπεζες και μέσω αυτής μας παρέχουν τη δυνατότητα να αγοράσουμε αγαθά τα οποία δεν πληρώνουμε άμεσα, αλλά μηνιαίως, όταν λάβουμε το λογαριασμό της κάρτας. Λειτουργεί ως μιας μορφής δανεισμός.

H χρήση των πιστωτικών καρτών, έχει διευκολύνει τις συναλλαγές των καταναλωτών, αφού παρέχει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων με δόσεις, σε πολλές περιπτώσεις και άτοκες, ενώ έχει συντελέσει σημαντικά στην συχνότερη πραγματοποίηση αγορών από απόσταση και μέσω διαδικτύου, προσφέροντας στον καταναλωτή ευκαιρίες αναζήτησης και αγοράς προϊόντων σε καλύτερες τιμές, αλλά και μέσα από μία πολύ μεγαλύτερη ποικιλία.

Μηνιαίο πιστωτικό όριο, είναι το μέγιστο ποσό συναλλαγών που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, με τη χρήση της πιστωτικής μας κάρτας, κάθε μήνα και το οποίο δεν αναφέρεται στη αξία κάθε μεμονωμένης αγοράς, αλλά στο σύνολο της αξίας των αγορών.

Ο τόκος, με τον οποίο θα χρεωνόμαστε, ως κάτοχοι της πιστωτικής κάρτας, πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση που θα υπογράψουμε με την τράπεζα και αποτελεί σημείο που απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή  μας.

Όταν εξοφλούμε το σύνολο του οφειλομένου ποσού, εντός της προθεσμίας λήξης του κάθε λογαριασμού, δεν χρεωνόμαστε καθόλου με τόκους που αφορούν αγορές της τελευταίας περιόδου χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που εξοφλήσουμε το οφειλόμενο ποσό εκπρόθεσμα, η συνήθης τακτική των τραπεζών είναι να χρεώνουν τόκους από την κάθε αγορά έως και την ημερομηνία της εκπρόθεσμης εξόφλησης του ποσού.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο χρέωσης τόκων για την ανάληψη μετρητών με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, αφού ο τόκος σε αυτές τις περιπτώσεις, υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία ανάληψης των μετρητών και όχι την ημερομηνία λήξης του εκάστοτε λογαριασμού.

Εξόφληση χρεώσεων που προκύπτουν από την πιστωτική κάρτα, σε περίπτωση μερικής εξόφλησης, γίνεται συνήθως με συγκεκριμένη σειρά, που αναφέρεται αναλυτικά στη σύμβαση χορήγησης της πιστωτικής κάρτας. Συνήθως, εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι χρεώσεις με το χαμηλότερο επιτόκιο και στη συνέχεια εκείνες με το υψηλότερο.

Αμφισβήτηση συναλλαγής μπορούμε να υποβάλουμε, σε περίπτωση χρέωσης της πιστωτικής μας κάρτας, με ποσό για συναλλαγή που δεν έχουμε πραγματοποιήσει ή χρέωσης με λανθασμένο ποσό. Σε προθεσμία, το αργότερο 20 ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε τον αντίστοιχο λογαριασμό, πρέπει να υποβάλουμε γραπτώς στην τράπεζα την αμφισβήτηση της συγκεκριμένης χρέωσης και να ζητήσουμε τη διερεύνησή της. Θα ήταν καλό, να κρατήσουμε απόδειξη της αποστολής της επιστολής μας προς την τράπεζα. Αυτό γίνεται είτε με την αποστολή συστημένης επιστολής, είτε με την αποστολή φαξ με αποδεικτικό αποστολής.

Όταν διαπιστωθεί η μη πραγματοποίηση της συναλλαγής από τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας ή η χρέωση της πιστωτικής κάρτας με ποσό υψηλότερο του πραγματικού, θα πιστωθεί από την τράπεζα το συγκεκριμένο ποσό (της αγοράς ή της διαφοράς) στην πιστωτική κάρτα του κατόχου.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της πιστωτικής μας κάρτας, ειδοποιούμε άμεσα την τράπεζα που μας την έχει χορηγήσει, προκειμένου να ζητήσουμε την ακύρωσή της και την αντικατάστασή της.

Εάν, μέχρι τη δήλωση της απώλειας ή της κλοπής της πιστωτικής μας κάρτας στην τράπεζα, πραγματοποιηθεί αγορά χωρίς τη συναίνεσή μας, ευθυνόμαστε από το νόμο με ποσό που περιορίζεται σε αυτό των 150 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε ενεργήσει με δόλο, ότι δεν έχουμε καθυστερήσει να δηλώσουμε κλοπή ή απώλεια της κάρτας ή αμφισβήτηση χρεωθείσας συναλλαγής και ότι είχαμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα μη πρόσβασης τρίτων στο PIN της κάρτας μας.