ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο καταναλωτής (ταξιδιώτης), ο διοργανωτής που κατ’ επάγγελμα οργανώνει ταξίδια και τα πωλεί και ο πωλητής, στην περίπτωση που ο διοργανωτής δεν πωλεί ο ίδιος τα ταξίδια.

Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο διοργανωτής ή/και πωλητής, υποχρεούται να μας κοινοποιεί πλήρη και διεξοδική περιγραφή του ταξιδιού, χωρίς απατηλές ενδείξεις (προορισμός, μέσα μεταφοράς, τύπος καταλύματος, γεύματα, δρομολόγια, ωράρια, ενδιάμεσες στάσεις, επισκέψεις, εκδρομές και ότι άλλο σχετικό περιλαμβάνεται στην τιμή, θέση ταξιδιώτη, πληροφορίες σχετικές με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, ύψος προκαταβολής, διεύθυνση και αριθμό τοπικού αντιπροσώπου, όρους ασφάλισης και προθεσμία ματαίωσης σε περίπτωση που απαιτείται για το ταξίδι ελάχιστος αριθμός ατόμων και τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις).

Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ καταναλωτή και διοργανωτή ή/και πωλητή, πρέπει να συνάπτεται εγγράφως και να αναφέρει, εκτός των παραπάνω πληροφοριών, τα εξής:

  • τα στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή,
  • τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αστικής επαγγελματικής ευθύνης, προερχομένης εκ λαθών και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, που οφείλει να συνάπτει ο διοργανωτής και πωλητής του οργανωμένου ταξιδιού, το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και την ύπαρξη άλλων εγγυήσεων,
  • την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού (με κάθε ενδεχόμενη αναθεώρησή της, τα τέλη και φόρους, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή),
  • το χρονοδιάγραμμα,
  • τις λεπτομέρειες πληρωμής,
  • τις ιδιαίτερες επιθυμίες, που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή κατά την κράτηση,
  • τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο καταναλωτής μπορεί να διαμαρτυρηθεί για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.

Εάν, πριν από την αναχώρηση, ο διοργανωτής ή/και πωλητής, υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, όπως είναι π.χ. η τιμή, πρέπει να μας το γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν και σε αυτή την περίπτωση έχουμε τις εξής δύο δυνατότητες:

α.  να καταγγείλουμε τη σύμβαση, χωρίς να υποστούμε κυρώσεις, ή

β. να αποδεχθούμε μία τροποποιητική πράξη της σύμβασης, που θα καθορίζει τις τροποποιήσεις και τις επιπτώσεις τους στις τιμές.

Εάν επιλέξουμε να καταγγείλουμε τη σύμβαση, αλλά και εάν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του, ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι, τότε δικαιούμαστε:

α. να απαιτήσουμε ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίδιας ή ανώτερης ποιότητας, εφ’ όσον ο διοργανωτής ή/και πωλητής, είναι σε θέση να μας το προτείνει, ή

β. να ζητήσουμε την επιστροφή των καταβληθέντων.

Δε δικαιούμαστε τα παραπάνω, εάν η ματαίωση οφείλεται:

  • στη μη συμπλήρωση του απαιτούμενου ελαχίστου αριθμού συμμετεχόντων στο οργανωμένο ταξίδι και πληροφορηθήκαμε τη ματαίωση γραπτώς και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην περιγραφή του οργανωμένου ταξιδιού, ή
  • σε ανωτέρα βία και όχι σε υπεράριθμες κρατήσεις, δηλαδή σε περιστάσεις ανεξάρτητες της βούλησης του διοργανωτή/πωλητή, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.

Εάν, μετά την αναχώρηση, υπάρξει αδυναμία παροχής σημαντικού τμήματος των προβλεπόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλους διακανονισμούς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση μας για τη συνέχιση του ταξιδιού και, ενδεχομένως, μας αποζημιώνει. Όταν δεν είναι δυνατό να επέλθει τέτοιος διακανονισμός ή δεν τον αποδεχόμαστε, ο διοργανωτής υποχρεούται να μας παρέχει μεταφορικό μέσο, για να επιστρέψουμε στον τόπο αναχώρησης ή σε άλλο συμφωνημένο σημείο επιστροφής και, ενδεχομένως, να μας παρέχει αποζημίωση.

Από τον νόμο, επιβάλλεται ως όρος της σύμβασης η παροχή εγγύησης στον καταναλωτή, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και για την άμεση επιστροφή των καταβληθέντων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Ο ως άνω όρος όμως, δε μας εξασφαλίζει σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής προσωπικών ειδών.

Μπορούμε να εκχωρούμε την κράτησή μας, 5 εργάσιμες ημέρες, πριν την αναχώρηση, σε άλλο πρόσωπο.

Ο διοργανωτής ή/και πωλητής έχει την ευθύνη και για το τμήμα των υπηρεσιών που δεν παράγονται άμεσα από τον ίδιο, αλλά από άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.λπ.)