ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης κύριας κατοικίας, είναι από τον νόμο τριετής από την έναρξή της, χωρίς να έχει σημασία αν στο μισθωτήριο συμβόλαιο έχει συμφωνηθεί συντομότερη διάρκεια. Συντόμευση της τριετίας, επιτρέπεται μόνο με νεότερη συμβολαιογραφική πράξη, καταρτιζόμενη τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη της μίσθωσης. Μετά το πέρας των τριών ετών, η μίσθωση καθίσταται αορίστου χρόνου ύστερα από σιωπηρή συμφωνία εκμισθωτή και μισθωτή και κάθε μέρος μπορεί να την καταγγείλει αζημίως. Έτσι, μπορεί ο μισθωτής να αποχωρήσει χωρίς να μπορεί ο ιδιοκτήτης να αντιδράσει, αλλά και ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από το μισθωτή να αποχωρήσει, και σε περίπτωση που αρνείται, να επιτύχει δικαστικά την έξωσή του. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο, πρέπει να αναγράφεται πάντοτε ολόκληρο το συμφωνούμενο μίσθωμα, καθώς και κάθε τυχόν αύξηση. Η ακριβής περιγραφή του ακινήτου, η αναφορά σε ό,τι ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται να επισκευάσει αλλά και σε τυχόν μικροζημιές που προϋπήρχαν, είναι σημαντικό να αναφέρονται επίσης στη σύμβαση. Τα μισθωτήρια συμβόλαια, συμπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία αντίτυπα και κατατίθενται πάντοτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη. Κατά την ενοικίαση ενός σπιτιού, ο εκμισθωτής συνηθίζεται να ζητά από το μισθωτή (και θα πρέπει να αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο) να καταβάλει ένα ποσό (συνήθως ένα μηνιαίο μίσθωμα για τις παλαιές κατοικίες και δύο για τις νέες), ως εγγύηση, το οποίο παρέχει ασφάλεια στον ιδιοκτήτη. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον ενοικιαστή, όταν παραδώσει την κατοικία στον ιδιοκτήτη και εκκαθαριστούν τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες. Ο ενοικιαστής, δε δεσμεύεται από το νόμο για καταβολή ποσού ως εγγύηση, η οποία είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο μερών και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Απαγορεύεται ωστόσο, η καταβολή από το μισθωτή εγγυοδοσίας, για την εκτέλεση της σύμβασης, ποσού μεγαλύτερου από τα μισθώματα δύο μηνών. Η χρήση για την οποία προορίζεται το ακίνητο, πρέπει να περιγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και να είναι σύμφωνη με όσα ορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Για χρήση του ακινήτου ως χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαιτείται η έκδοση άδειας από την αρμόδια υπηρεσία, για την νομιμότητα της εκμισθώσεως. Από τις 9.1.2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις μισθώσεις τμημάτων κτιρίων (π.χ. διαμερίσματα), ενώ από 1.1.2016, είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ και για ενοικίαση ακινήτων με επιφάνεια μικρότερη των 50 τ.μ. Η υποχρέωση αφορά μόνο νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι ανανέωση παλαιότερων συμβάσεων. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός Πρωτοκόλλου του ΠΕΑ, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.