ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΤΗΣ)

Η αναζήτηση για κατοικία προς μίσθωση συνήθως γίνεται μέσω μικρών αγγελιών (εφημερίδες, διαδίκτυο). Συχνά βοηθούν και τα ενοικιαστήρια στην περιοχή που σας ενδιαφέρει, αλλά και πληροφορίες φίλων και συγγενών. Η μεσολάβηση μεσιτικών γραφείων μπορεί να αποδειχθεί σημαντική. Φροντίστε να επιβεβαιώσετε τη νόμιμη λειτουργία του μεσιτικού γραφείου στο οποίο θα απευθυνθείτε. Δεν πρέπει να πληρώσετε προκαταβολικά την αμοιβή του μεσίτη, παρά μόνο αν μισθώσετε το σπίτι που σας προτείνει.

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον έλεγχο των προς εκμίσθωση κατοικιών και να λαμβάνουμε υπόψη την περιοχή στην οποία βρίσκεται, το πόσο προσβάσιμη είναι με τα μέσα συγκοινωνίας, καθώς και τα σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται κοντά σε αυτήν (καταστήματα, σχολεία κ.λπ.). Δεν πρέπει να αγνοούμε τον έλεγχο της υποψήφιας προς μίσθωση κατοικίας για ελαττώματα και βλάβες. Εάν τυχόν διαπιστώσουμε την ύπαρξη τέτοιων προβλημάτων, ζητάμε από τον ιδιοκτήτη να τις διορθώσει πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού. Μια δεύτερη επίσκεψη επιτρέπει να δούμε τα πράγματα με πιο καθαρή ματιά, ενώ προτιμούμε να πραγματοποιούμε τις επισκέψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούμε ζημιές ή ελαττώματα, αλλά και να διαπιστώσουμε το πόσο επαρκές είναι το φυσικό φως.

Ζητάμε λεπτομέρειες, οι οποίες πέραν του ποσού του μισθώματος αφορούν τις κοινό- χρηστες δαπάνες, τους λογαριασμούς και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, πριν την υπογραφή της μισθωτικής συμβάσεως. Απαραίτητο είναι να συμφωνήσετε και το εάν, πότε και πόσο θα αυξηθεί το ενοίκιο, ώστε να μη δημιουργηθεί αργότερα ένταση με τον εκμισθωτή.

Η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης κύριας κατοικίας είναι από τον νόμο τριετής από την έναρξή της, χωρίς να έχει σημασία αν στο μισθωτήριο έχει συμφωνηθεί συντομότερη διάρκεια. Μετά το πέρας των τριών ετών η μίσθωση καθίσταται αορίστου χρόνου ύστερα από σιωπηρή συμφωνία εκμισθωτή και μισθωτή. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, μετά τα τρία πρώτα έτη της μίσθωσης, να υπογραφεί καινούριο συμφωνητικό με συγκεκριμένη διάρκεια.

Το «μισθωτήριο συμβόλαιο» που υπογράφουμε με τον ιδιοκτήτη καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του ενοικιαστή όσο και του ιδιοκτήτη σύμφωνα με το νόμο και θα ισχύει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφεται πάντοτε ολόκληρο το συμφωνούμενο μίσθωμα, καθώς και κάθε αύξηση που έχει τυχόν συμφωνηθεί. Η ακριβής περιγραφή του ακινήτου, η αναφορά σε ό, τι ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται να επισκευάσει αλλά και σε τυχόν μικροζημιές που προϋπήρχαν θα σας βοηθήσουν να μην βρεθείτε αργότερα προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Κατά την ενοικίαση ενός σπιτιού θα μας ζητηθεί (και θα πρέπει να αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο) να καταβάλουμε ως εγγύηση ένα ποσό (συνήθως ενός μηνιαίου μισθώματος για τις παλαιές κατοικίες και δύο για τις νέες), το οποίο παρέχει ασφάλεια στον ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που παραβούμε κάποιον από τους όρους του συμφωνητικού. Το ποσό αυτό μας επιστρέφεται, όταν παραδώσουμε την κατοικία στον ιδιοκτήτη και εκκαθαριστούν τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες. Προκειμένου να μην προκύψουν θέματα με την επιστροφή της εγγύησης, φρόνιμο είναι να είμαστε συνεπείς στις οικονομικές μας υποχρεώσεις (ενοίκια, δαπάνες κοινοχρήστων, λογαριασμοί κοινής ωφελείας κ.λ.π.) και να λαμβάνουμε πάντοτε απόδειξη για κάθε καταβολή προς τον ιδιοκτήτη.