ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το οποίο δίδεται εντολή διαμεσολάβησης ή/και υπόδειξης ευκαιρίας προς σύναψη σύμβασης έναντι αμοιβής.

Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, μπορεί να διαμεσολαβήσει σε οποιοδήποτε είδος αστικής σύμβασης. Η πιο συνήθης και διαδεδομένη διαμεσολάβηση είναι αυτή για την αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτων. Για τον λόγο αυτό, η έννοια του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων, ταυτίζεται με αυτή του Μεσίτη Ακινήτων (Κτηματομεσίτη).

Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, αμείβεται με προμήθεια επί της πραγματικής αξίας πώλησης ενός ακινήτου, επί της οποίας υπολογίζεται και ο Φ.Π.Α. Το ύψος της προμήθειας δεν καθορίζεται στη νομοθεσία αλλά είναι αποκλειστικά θέμα διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων. Το σύνηθες ύψος της προμήθειας για αγοραπωλησία ακινήτου στον νομό Αττικής είναι 2% πλέον Φ.Π.Α. από κάθε έναν από τους συμβαλλόμενους, ενώ η αντίστοιχη αμοιβή του μεσίτη για μίσθωση ακινήτου είναι ένα μηνιαίο μίσθωμα πλέον Φ.Π.Α. από τον κάθε συμβαλλόμενο.

Η προμήθεια, οφείλεται στον κτηματομεσίτη, εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί η αστική σύμβαση (αγοραπωλησία ή μίσθωση). Η προκαταβολή μέρους ή ολόκληρης της μεσιτικής αμοιβής πριν την ολοκλήρωση της κύριας σύμβασης ή ακόμα και με την υπογραφή της μεσιτικής εντολής, δεν απαγορεύεται από το νόμο. Το σύνηθες πάντως, είναι να καταβάλλεται το 50% της μεσιτικής αμοιβής κατά την υπογραφή προσυμφώνου (αν υπογραφεί προσύμφωνο) και το υπόλοιπο κατά την υπογραφή της κύριας σύμβασης (μεταβίβασης ή μίσθωσης ακινήτου).

Για να έχει δικαίωμα αμοιβής, ο μεσίτης πρέπει να έχει λάβει εντολή υπόδειξης ή/και διαμεσολάβησης, τη λεγόμενη μεσιτική εντολή. Η σύμβαση μεσιτείας, καταρτίζεται εγγράφως. Αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, η σύμβαση μεσιτείας διαρκεί δώδεκα μήνες, με δικαίωμα παράτασης για έξι ακόμη μήνες, ύστερα από μονομερή έγγραφη δήλωση του εντολέα. Μετά τη λήξη της, μπορεί να συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων. Επιτρέπεται η σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη ούτε και να δραστηριοποιηθεί ο ίδιος ή τρίτος για λογαριασμό του για την αναζήτηση ευκαιρίας, για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση,

Όσοι ενεργούν ως μεσίτες ακινήτων, χωρίς να είναι νόμιμοι μεσίτες, δεν έχουν δικαίωμα σε μεσιτική αμοιβή.