ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος, θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και να περιέχει αναλυτικά το είδος και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όταν υπογράφουμε σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε περισσότερες από μία επισκέψεις, από μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια, θα πρέπει αυτή να καταρτίζεται σε δύο όμοια πρωτότυπα έγγραφα, ένα εκ των οποίων θα κρατήσουμε εμείς ως καταναλωτές, διαφορετικά είναι άκυρη.

Ακόμη και μετά την υπογραφή της σύμβασης, έχουμε δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 30 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα παραλαβής του πρωτότυπου εγγράφου, την οποία υποβάλλουμε γραπτά στο εκάστοτε κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες.

Είναι σημαντικό το δικαίωμα της υπαναχώρησης, να συμπεριλαμβάνεται στους όρους της σύμβασης και θα πρέπει να συνοδεύεται από υπόδειγμα γραπτής δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Δεν επιτρέπεται να μας ζητηθεί προκαταβολή υψηλότερη από το 2,5% του συνολικού κόστους των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους εγγραφής, ενώ σε περίπτωση που διακόψουμε το πρόγραμμα, αφού παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών, θα παρακρατηθεί το ποσό που αντιστοιχεί στις αποδεδειγμένα παρασχεθείσες υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση, το κέντρο μπορεί να μας ζητήσει αποζημίωση, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 2,5% επί της αξίας του υπολοίπου ανεκτέλεστου προγράμματος και το οποίο θα πρέπει να προβλέπεται στη σύμβαση ρητά.

Απαγορεύεται η πώληση βιταμινών ή συμπληρωμάτων διατροφής από κέντρα αδυνατίσματος ή γυμναστήρια. Επίσης, απαγορεύεται να διενεργούνται κάθε είδους ιατρικές πράξεις καθώς και να χορηγούνται ή να προωθούνται φάρμακα ή προϊόντα που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα αυτό, καθώς δεν είναι λίγα τα φαινόμενα επιχειρήσεων που με μόνο σκοπό το κέρδος, αδιαφορούν για τις επιπτώσεις των ενεργειών τους, παραπλανώντας τον καταναλωτή-πελάτη