ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Με δικαστικές αποφάσεις, έχουν κριθεί ως καταχρηστικοί, οι παρακάτω όροι τραπεζικών συμβάσεων:

 1. Ο όρος που προβλέπει ότι ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας, χρεώνεται με τον συμβατικό τόκο επί του εκάστοτε οφειλομένου ποσού, από την ημερομηνία εγγραφής κάθε συναλλαγής στα βιβλία της τράπεζας και χρέωσης του λογαριασμού της κάρτας.
 2. Ο όρος που επιτρέπει στην τράπεζα, να μεταβάλει το συμβατικό επιτόκιο μέχρι του 200% του ποσού της διαφοράς μεταξύ του προηγούμενου και του νέου παρεμβατικού επιτοκίου και κατά το τμήμα του που δίνει το δικαίωμα στην τράπεζα να μη μειώνει το συμβατικό επιτόκιο σε περίπτωση μείωσης του επιτοκίου αναφοράς.
 3. Ο όρος που αναφέρει ότι σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από κατάστημα της τράπεζας ή από ΑΤΜ της τράπεζας, ο κάτοχος επιβαρύνεται με ποσά για τη μερική κάλυψη των σχετικών λειτουργικών εξόδων της τράπεζας. Σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, ο κάτοχος επιβαρύνεται και με το κόστος της διατραπεζικής συναλλαγής.
 4. Ο όρος που επιβάλλει χρέωση ποσού ύψους 50 ευρώ ως έξοδα εξέτασης αιτήματος έκδοσης βεβαίωσης οφειλών.
 5. O όρος με τον οποίο ορίζεται εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης και προέγκρισης δανείων.
 6. Ο όρος που επιβάλλει χρέωση σε ακίνητους λογαριασμούς.
 7. Ο όρος που επιφυλάσσει στην τράπεζα, το δικαίωμα να καθορίζει και να ανακοινώνει τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια καθώς και να τα διαφοροποιεί ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού.
 8. Ο όρος που προβλέπει ότι η τράπεζα δικαιούται να καθορίζει κάθε φορά αριθμό ημερών δέσμευσης της διαθεσιμότητας και μετάθεσης της έναρξης της τοκοφορίας (valeur) ποσών, που είτε κατατίθενται είτε αναλαμβάνονται από καταστήματα διαφορετικά εκείνου στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός.
 9. Ο όρος ο οποίος απαλλάσσει την τράπεζα από κάθε ευθύνη, αν αυτή πραγματοποιήσει πληρωμή σε άλλο πρόσωπο, με βάση το χαμένο βιβλιάριο ή και με πλαστή υπογραφή, πριν λάβει την ειδοποίηση του κατόχου του βιβλιαρίου για την απώλειά του. Η τράπεζα ευθύνεται πάντα για δόλο ή βαριά αμέλεια υπαλλήλου της, ενώ απαλλάσσεται μόνο σε περιπτώσεις ελαφράς αμέλειας.
 10. Ο όρος βάσει του οποίου οι λογαριασμοί με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο εκείνου που ορίζει η τράπεζα, βαρύνονται με έξοδα τήρησης – παρακολούθησης και κινήσεων.
 11. Ο όρος που προβλέπει ότι η τράπεζα, δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους λειτουργίας του λογαριασμού και τις τυχόν επιβαρύνσεις του μονομερώς, γνωστοποιώντας τις αλλαγές μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων ή ανακοινώσεων που διατίθενται ή αναρτώνται στα καταστήματά της.