ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΓΟΣ)

Καταχρηστικός είναι ένας όρος, ο οποίος διαταράσσει σημαντικά την ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προμηθευτή και καταναλωτή. Ακριβέστερα, είναι καταχρηστικός, όταν παρέχει παραπάνω δικαιώματα στον προμηθευτή, ο οποίος είναι το ισχυρότερο συμβαλλόμενο μέρος ή επιβαρύνει τον καταναλωτή με αδικαιολόγητα πολλές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με το νόμο, καταχρηστικός είναι ένας όρος ο οποίος :

 • Περιορίζει τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του προμηθευτή.
 • Δίνει στον προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης, χωρίς ορισμένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο, ο οποίος αναφέρεται στη σύμβαση.
 • Δίνει στον προμηθευτή το δικαίωμα να κρίνει μονομερώς, αν η παροχή του είναι σύμφωνη με τη σύμβαση.
 • Επιτρέπει στον προμηθευτή να μην εκτελέσει τις υποχρεώσεις του, χωρίς σπουδαίο λόγο.
 • Αφήνει αόριστο το τίμημα, χωρίς σπουδαίο λόγο και δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα στον καταναλωτή.
 • Περιορίζει την ευθύνη του προμηθευτή, για κρυμμένα ελαττώματα του πράγματος.
 • Αποκλείει ή περιορίζει υπέρμετρα την ευθύνη του προμηθευτή.
 • Αποκλείει ή περιορίζει τη νόμιμη ευχέρεια του καταναλωτή να μην εκτελέσει τη σύμβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτές είναι κάποιες μόνο από τις περιπτώσεις καταχρηστικών όρων. Συνολικά ο νόμος αναφέρει 32 περιπτώσεις, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικές. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση σημαντικής διατάραξης ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεστεί καταχρηστικότητα του όρου.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΤΙ :

 • Όταν αγνοούμε τους γενικούς όρους συναλλαγών, χωρίς δική μας ευθύνη, επειδή ο προμηθευτής δε μας υπέδειξε την ύπαρξή τους ή μας στέρησε κατά οποιονδήποτε τρόπο τη δυνατότητα να λάβουμε πραγματική γνώση του περιεχομένου τους, τότε δε δεσμευόμαστε από τους όρους αυτούς.
 • Όροι που συμφωνήθηκαν μετά από ατομική διαπραγμάτευση των συμβαλλόμενων μερών (ειδικοί όροι), υπερισχύουν των αντίστοιχων γενικών όρων.
 • Γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν μονομερώς από τον προμηθευτή, σε περίπτωση αμφιβολίας, ερμηνεύονται υπέρ του καταναλωτή.

Ο προμηθευτής, δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης, για το λόγο ότι ένας ή περισσότεροι γενικοί όροι είναι άκυροι ως καταχρηστικοί.