ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, υπάγεται στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει ως σκοπό και καθήκον:

  • Να εισηγείται τη χάραξη και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή.
  • Να μεριμνά για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του καταναλωτή και να φροντίζει για τα συμφέροντα των καταναλωτών εν γένει και ιδίως:
  • την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών,
  • τα οικονομικά τους συμφέροντα,
  • την οργάνωσή τους σε ενώσεις καταναλωτών,
  • το δικαίωμα ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν, και

την πληροφόρηση και επιμόρφωσή τους σε καταναλωτικά θέματα. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, επίσης, επιλαμβάνεται των προβλημάτων που οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές τους, τόσο με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και με τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του δημοσίου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.