ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Σύμβαση από απόσταση, είναι κάθε σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία, η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία τους, στο πλαίσιο ενός συστήματος προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας από απόσταση μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης. Μέσα επικοινωνίας από απόσταση, είναι τα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το τηλέφωνο, η τηλεομοιοτυπία ή το διαδίκτυο, μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής με σύμβαση συναπτόμενη εξ αποστάσεως, ο προμηθευτής οφείλει να τον ενημερώνει, με τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας από απόσταση, κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές, ιδίως για τα ακόλουθα στοιχεία, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών:

 • την ταυτότητα και τη διεύθυνση του,
 • τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,
 • την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
 • τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,
 • τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,
 • το δικαίωμα υπαναχώρησης,
 • τα δικαιώματά του βάσει της «ευθύνης του πωλητή» σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος (βλ. ελαττωματικό προϊόν),
 • το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων,
 • την ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς καθώς και τους τρόπους λήξης αυτής.

 

 • Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει την πιο πάνω υποχρέωση ενημέρωσης, η σύμβαση εξ αποστάσεως είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή.
 •     Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ταυτότητα του προμηθευτή και ο εμπορικός σκοπός της κλήσης, πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς στην αρχή οποιασδήποτε συζήτησης με τον καταναλωτή.
 •     Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες της επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της αποδοχής ή για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εκτός αν αυτό αναφέρεται σαφώς στην πρόταση για σύναψη σύμβασης.
 •     Ο προμηθευτής, οφείλει σε κάθε περίπτωση, πριν τη σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, να μεριμνά, ώστε ο προμηθευτής να αναγνωρίσει ρητώς ότι πρόκειται για παραγγελία που συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής (εικονίδιο επιλογής ή άλλη λειτουργία με ευανάγνωστη σχετική σήμανση).
 •     Απαγορεύεται να αποστέλλονται ή να παρέχονται στον καταναλωτή, αγαθά ή υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη σχετική παραγγελία, ενώ η μη απάντηση του καταναλωτή σε περίπτωση αποστολής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που δεν παραγγέλθηκαν δεν συνιστά συναίνεση ή σιωπηρή αποδοχή της σχετικής συναλλαγής εκ μέρους του.
 •     Η χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων επικοινωνίας, πρέπει σε κάθε περίπτωση να μη γίνεται με τρόπο που μπορεί να προσβάλλει την ιδιωτική ζωή του καταναλωτή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σε κάθε σύμβαση από απόσταση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από το άμεσο κόστος επιστροφής του.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις συμβατικής ενημέρωσης σχετικά με αυτό το δικαίωμα, η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, είναι 12 μήνες και ξεκινά από τη μέρα που λήγει η αρχική προθεσμία υπαναχώρησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις που αφορούν:

 • Συμβάσεις παροχής υπηρεσίας η οποία έχει ολοκληρωθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε δώσει προηγουμένως ρητή συγκατάθεση για την εκτέλεση της σύμβασης και να έχουμε αναγνωρίσει ότι θα χάσουμε το δικαίωμα υπαναχώρησης, αφού ολοκληρωθεί από τον προμηθευτή, η εκτέλεση της σύμβασης.
 • Αγαθά και υπηρεσίες, η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς.
 • Αγαθά που έχουν κατασκευαστεί μετά από παραγγελία μας, σύμφωνα με προδιαγραφές τις οποίες έχουμε θέσει ή είναι σαφώς εξατομικευμένα.
 • Αγαθά τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
 • Αγαθά τα οποία είναι σφραγισμένα και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους προστασίας της υγείας ή λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουμε αποσφραγίσει μετά την παράδοση.
 • Οινοπνευματώδη ποτά των οποίων η τιμή συμφωνείται κατά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά η παράδοση θα γίνει μόνο μετά από 30 ημέρες και η τιμή τους εξαρτάται από διακυμάνσεις της αγοράς, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει ο προμηθευτής.
 • Εφημερίδες και περιοδικά, εξαιρουμένων των συνδρομητικών συμβάσεων για την προμήθεια αυτών των εντύπων.
 • Συμβάσεις που έχουμε συνάψει στο πλαίσιο δημόσιου πλειστηριασμού.
 • Την παροχή στέγασης (εκτός αν πρόκειται για σκοπούς κατοικίας), μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης