ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (εισπρακτικές εταιρείες), είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, που έχουν ως σκοπό την ενημέρωση των οφειλετών σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών τους, πριν τη διενέργεια δικαστικών πράξεων. Η λειτουργία των εταιρειών αυτών, ρυθμίζεται από το Νόμο. Συγκεκριμένα, ως καταναλωτές, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Η δράση των εταιρειών αυτών για την εκπλήρωση του σκοπού της ενημέρωσης των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, πρέπει να διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας.
 2. Ο σκοπός που εξυπηρετείται από τις εταιρείες αυτές, είναι αποκλειστικά και μόνο η ενημέρωση των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, ενώ οι δανειστές απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις με «εισπρακτικές εταιρείες» που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ανάθεση εντολής ενημέρωσης από δανειστές, για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή, σε περισσότερες από μία εταιρείες απαγορεύεται.
 3. Της ενημέρωσης του οφειλέτη από την «εισπρακτική εταιρεία» πρέπει να προηγείται από την πλευρά του δανειστή, η επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο τρόπο, η ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη και η ενημέρωσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην «εισπρακτική εταιρεία». Η συχνότητα των οχλήσεων του οφειλέτη από την εταιρεία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μία κλήση ανά δεύτερη ημέρα, από τις 9:00 έως τις 20:00, μόνο τις εργάσιμες μέρες, ενώ όχληση στο χώρο εργασίας επιτρέπεται μόνο εάν ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον οφειλέτη.
 4. Ο δανειστής δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει τον οφειλέτη με το κόστος της ανάθεσης της ενημέρωσής του σε «εισπρακτική εταιρεία».

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

 • Η εμφάνιση υπαλλήλων της εταιρείας προς τον οφειλέτη με ιδιότητες που δε διαθέτουν, όπως υπαλλήλων του δανειστή, δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή κ.λπ.
 • Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.
 • Η προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στον οφειλέτη ή τους οικείους του.
 • Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό του περιβάλλον, οι κατ’ οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς (π.χ. νοσοκομεία).
 • Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη.
 • Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.
 • Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη, η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση εγγράφων που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα και η οποιαδήποτε επικοινωνία που περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης πληρωμών
 • Η επικοινωνία για οφειλές, που απορρέουν από γενικούς όρους συναλλαγών (ΓΟΣ), που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!           

Είναι συχνό το φαινόμενο, δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες, να λειτουργούν ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, διαδραματίζοντας όμοιο με αυτές ρόλο. Το πρόβλημα είναι ότι ο νόμος, βρίσκει εφαρμογή μόνο σε εισπρακτικές εταιρείες, χωρίς να μπορούν να υπαχθούν σε αυτόν δικηγορικά γραφεία ή δικηγορικές εταιρείες που στην ουσία έχουν την ίδια λειτουργία και σκοπό. Για το λόγο αυτό, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, έχει στο παρελθόν με απόφασή του αποδοκιμάσει και καταδικάσει τέτοιες πρακτικές δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών, ως προσβλητικές για το σύνολο του δικηγορικού σώματος. Έχει επίσης αποφασίσει την προσθήκη τους στα πειθαρχικά παραπτώματα του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων, καθώς έχει τονίσει ότι δικηγόρος, δύναται να οχλεί τηλεφωνικά μόνο μία φορά οφειλέτη και στη συνέχεια οφείλει να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.