ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Επιτόκιο δανεισμού, είναι το κόστος του χρήματος, η τιμή δηλαδή για τη χρήση συγκεκριμένου χρηματικού κεφαλαίου, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επιτόκιο ενός δανείου, είναι ουσιαστικά η ποσοστιαία απόδοση, που υπόσχεται ο οφειλέτης στο δανειστή του.

  Για παράδειγμα: αν το ετήσιο επιτόκιο, σε ένα δάνειο 1.000 ευρώ, είναι 5%, ο οφειλέτης, αναλαμβάνει να επιστρέψει στο δανειστή του 1.050 ευρώ, σε ένα χρόνο.

Υπάρχουν πολλά είδη επιτοκίων, όπως δανεισμούκαταθέσεωςπιστωτικών καρτών κ.λπ. Όλα τα είδη των επιτοκίων, έχουν την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή είτε όλα αυξάνονται, είτε όλα μειώνονται.

Ονομαστικό επιτόκιο: Δείχνει πόσο γρήγορα αυξάνει η ονομαστική αξία ενός τοκοφόρου στοιχείου διαχρονικά, αλλά δεν αποκαλύπτει πόσο γρήγορα η αξία του στοιχείου αυτού μεταβάλλεται σε πραγματικούς όρους. Δε λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό.

Πραγματικό επιτόκιο: Μας δείχνει το βαθμό, στον οποίο αυξάνει η αξία ενός τοκοφόρου στοιχείου, διαχρονικά, σε σχέση με τον πληθωρισμό.

Επιτόκιο αναφοράς: Είναι το επιτόκιο, που χρησιμοποιείται ως βάση για να καθοριστούν άλλα επιτόκια της αγοράς. Αποτελεί δείκτη, ο οποίος δείχνει το ελάχιστο επιτόκιο δανεισμού (π.χ. LIBOR, EURIBOR). Σταθερό επιτόκιο: Δεν μπορεί να μεταβληθεί μονομερώς, παρά μόνο με συμφωνία των δύο μερών.

Κυμαινόμενο επιτόκιο: Μεταβάλλεται, ανάλογα με τη διακύμανση ενός επιτοκίου αναφοράς, που έχει συμφωνηθεί σα βάση υπολογισμού. Το επιτόκιο αναφοράς, χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό της απόδοσης δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο.