ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόκειται για ένα δίκτυο επίλυσης διασυνοριακών διαφορών, που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως αποκλειστική ενασχόληση την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εσωτερικής αγοράς, εκ μέρους των διοικήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τα κέντρα SOLVIT, είτε στο κράτος μέλος από το οποίο κατάγονται, είτε στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή σπουδάζουν.

Τα κέντρα SOLVIT ανήκουν στην δημόσια διοίκηση των κρατών μελών και συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο ενός δικτύου που καλύπτει ολόκληρη την Ε.Ε. Κάθε κράτος μέλος, διαθέτει ένα κέντρο SOLVIT, αποστολή του οποίου είναι η γρήγορη επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, λόγω μη ορθής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Οι υπηρεσίες του δικτύου SOLVIT παρέχονται δωρεάν. Το ελληνικό κέντρο SOLVIT λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών στη Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να απευθυνθούμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_el.htm. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5, Πλ. Συντάγματος, Τ.Κ. 10180, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3332462, 210-3332793, 210-3332799, e-mail: solvit.greece@mnec.gr, fax : 210-3332760)