ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εγγύηση των προϊόντων που αγοράζουμε, διακρίνεται σε νόμιμη και εμπορική.

    Νόμιμη εγγύηση: Πηγάζει ευθέως από το νόμο και υποχρεώνει κάθε πωλητή, να παραδίδει τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Σε περίπτωση ευθύνης του πωλητή για ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας των αγαθών, έχουμε δικαίωμα να:

  1. Απαιτήσουμε τη διόρθωση ή αντικατάστασή του, χωρίς επιβάρυνση
  2. Ζητήσουμε μείωση του τιμήματος
  3. Υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για ελάττωμα το οποίο είναι επουσιώδες

Το δικαίωμα αυτό παραγράφεται μετά από 2 χρόνια για τα κινητά πράγματα και μετά από 5 για τα ακίνητα. Η διετής εγγύηση αρχίζει να ισχύει, αμέσως μόλις γίνει η παράδοση των προϊόντων. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία αυτή, πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος, είναι άκυρη.Εμπορική εγγύηση: Κάθε πωλητής ή παραγωγός, μπορεί να παρέχει εμπορική εγγύηση, η οποία συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης έναντι του καταναλωτή, επιπλέον της νόμιμης εγγύησης, για επιστροφή τιμήματος, αντικατάσταση, επιστροφή ή φροντίδα του πράγματος, με κάθε τρόπο, αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση. Η εγγύηση, θα πρέπει να δίνεται εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο αποτύπωσης, διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή, αναφέροντας τα στοιχεία του εγγυητή, το αγαθό στο οποίο αναφέρεται, τη διάρκεια και την έκταση εδαφικής ισχύος της, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα.  Όταν πρόκειται για αγαθά, με μακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής άνω των 2 ετών, και δεν παρέχεται εμπορική εγγύηση, ο πωλητής πρέπει να το γνωστοποιεί στον καταναλωτή, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, εγγράφως ή πάνω σε σταθερό μέσο, πριν από την πώληση και ταυτόχρονα να γνωστοποιεί με τον ίδιο τρόπο, ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματα του από τη διετή νόμιμη εγγύηση, όπως περιγράφονται πιο πάνω. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην περιέχει υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων.