ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας, είναι μέρος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (Ε.Κ.Κ), που λειτουργεί στα κράτη μέλη της Ε.Ε. υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση εθνικών κυβερνήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας, λειτουργεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την εποπτεία της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Απευθυνόμενοι στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με την πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να πραγματοποιούν ασφαλείς συναλλαγές. Επίσης, μπορούν να προσφεύγουν για την εξωδικαστική επίλυση των διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών τους με προμηθευτές που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Η διαδικασία επίλυσης μιας διασυνοριακής καταναλωτικής διαφοράς, δεν επισύρει κάποιο κόστος για τον καταγγέλλοντα και ξεκινά με την υποβολή σχετικής αναφοράς εγγράφως στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, η οποία γίνεται είτε με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της ειδικής φόρμας που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του Κέντρου, ή με την αποστολή της αναφοράς με ταχυδρομική επιστολή, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.