ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μετρά το συνολικό κόστος των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν από έναν τυπικό καταναλωτή και χρησιμοποιείται για να ελεγχθούν οι μεταβολές στην αγοραστική αξία.

Ο ΔΤΚ είναι η μέση μεταβολή στο χρόνο των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές αστικών περιοχών για ένα «καλάθι» καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Το καλάθι του ΔΤΚ έχει αναπτυχθεί από λεπτομερείς πληροφορίες για δαπάνες που καταβάλλονται από οικογένειες και ιδιώτες για ό, τι πραγματικά αγόρασαν.

Ο ΔΤΚ στην ουσία περιγράφει την κίνηση των τιμών και μας δίνει μια ιδέα για το πώς οι αυξήσεις των τιμών επηρεάζουν τις τυπικές δαπάνες των νοικοκυριών και τη μεταβολή της αγοραστικής δύναμης ενός ευρώ λόγω πληθωρισμού.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή παράλληλα με τον εθνικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Οι Εναρμονισμένοι Δείκτες Τιμών Καταναλωτή υπολογίζονται σε κάθε κράτος- μέλος της Ε.Ε. για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών συγκρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 121 της Συνθήκης του Άμστερνταμ και σχεδιάστηκαν για να παρέχουν συγκρίσιμα στοιχεία για διεθνείς συγκρίσεις πληθωρισμού τιμών καταναλωτή.