ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΔΕΚΟ)

Δημόσια επιχείρηση, είναι κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν. Στις ΔΕΚΟ δηλαδή, ανήκουν οι επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες και αγαθά γενικού- κοινωνικού ενδιαφέροντος και ανήκουν ή ελέγχονται από το Δημόσιο. Ο κρατικός έλεγχος και η οικονομική εποπτεία των δημόσιων επιχειρήσεων, ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών, μέσω του Τμήματος ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005 , ως ισχύει, σχετικά με τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, κάθε δημόσια επιχείρηση που προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές υποχρεούται, εντός έξι μηνών από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ, να καταρτίσει και να υποβάλει στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.). Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι δημόσιες επιχειρήσεις, ζητούν εγγράφως τις απόψεις της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Ο Χ.Υ.Κ., καθορίζει τις καταστατικές υποχρεώσεις, τους όρους υπό τους οποίους η δημόσια επιχείρηση παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές και τη διαδικασία αποζημίωσης προς αυτούς, σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων.

Οι Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ), αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Με αυτούς, συστηματοποιείται ή διαμορφώνεται ένα ελάχιστο πλαίσιο προτυποποίησης των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΔΕΚΟ. Ειδικότερα, ο Χ.Υ.Κ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της παρεχόμενης υπηρεσίας ή προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και των χρονικών ορίων εντός των οποίων παρέχεται.
  • Προσδιορισμό των χρονικών ορίων εντός των οποίων πρέπει να παρέχεται η υπηρεσία, μετά από σχετική αίτηση του καταναλωτή και πρόβλεψη αποζημίωσης για την ενδεχόμενη μη εμπρόθεσμη παροχή της υπηρεσίας.
  • Προσδιορισμό επαρκούς χρονικού ορίου, εντός του οποίου ο καταναλωτής, υποχρεούται να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του (αποπληρωμή λογαριασμών) προς τη ΔΕΚΟ, εφόσον πρόκειται για παροχή γενικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας..
  • Περιγραφή των διαδικασιών πρόσβασης των καταναλωτών στις πληροφορίες που αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία.
  • Απλούστευση, στο μέτρο του δυνατού, των διοικητικών διαδικασιών.
  • Καθιέρωση, όπου δεν υπάρχουν, και εξορθολογισμός των υφιστάμενων διαδικασιών επίλυσης διαφορών μεταξύ ΔΕΚΟ και καταναλωτών.
  • Μέριμνα για τη διευκόλυνση εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων σε οικονομικά αδύναμες ομάδες καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους, πολύτεκνους, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.
  • Μέριμνα για τη συντήρηση και το διαρκή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των μέσων με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Πρόβλεψη πρότυπων ελέγχων και ενημέρωση μέσω ειδικών εντύπων για τα αποτελέσματα των τακτικών ελέγχων.
  • Ειδική μέριμνα για την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες όλων των ατόμων που έχουν ειδικές ανάγκες και εξαιτίας αυτών δυσκολεύονται στην πρόσβαση.

Στις ΔΕΚΟ, που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας με βάση Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ), αυτοί ερμηνεύονται με κριτήριο την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών. Οι ΔΕΚΟ δεν πρέπει να χρησιμοποιούν καταχρηστικούς ΓΟΣ, με την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 2251/1994, ως ισχύει.