ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Η στάθμευση των οχημάτων σε χώρους που προσφέρονται από πλήθος επιχειρήσεων είτε για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών κατά τη διάρκεια των αγορών τους και των εξόδων τους, είτε κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους ωραρίου, είτε γενικότερα, σε περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων στάθμευσης οχημάτων, έχει δημιουργήσει πολλές φορές παρερμηνείες και παρεξηγήσεις σχετικά με την ευθύνη του επιχειρηματία που παρέχει τον χώρο στάθμευσης, σε περιπτώσεις ζημιάς του οχήματος, κλοπής ή και πρόκλησης ζημιών σε άλλα σταθμευμένα στο ίδιο χώρο οχήματα.

Σημαντική για τον εντοπισμό της ευθύνης στις παραπάνω περιπτώσεις, είναι η διάκριση των δύο βασικών μορφών συμβάσεων που συνάπτονται με αντικείμενο τη στάθμευση οχημάτων σε θέσεις parking ή garage:

  1. Στάθμευση οχήματος με σύμβαση μίσθωσης χώρου: με τη σύναψη αυτού του είδους σύμβασης, ο κύριος του οχήματος αποκτά το δικαίωμα να επιλέξει μία θέση στάθμευσης σε ανοικτό ή κλειστό χώρο parking, διατηρώντας την κατοχή των κλειδιών του. Στην περίπτωση αυτή, ο επιχειρηματίας δε φέρει καμία ευθύνη για την επίβλεψη και τη φύλαξη του αυτοκινήτου, αφού, καθώς ο ιδιοκτήτης έχει κρατήσει τα κλειδιά, έχει αποκλείσει τον εκμισθωτή του χώρου από την πρόσβαση στο όχημα.
  2. Στάθμευση οχήματος με σύμβαση αμειβόμενης παρακαταθήκης: ο κύριος του οχήματος αποκτά το δικαίωμα, έναντι αντιτίμου, να σταθμεύσει –για σύντομο κατά κανόνα χρονικό διάστημα – σε ανοικτό ή κλειστό parking. Δεν επιλέγει τη θέση που θα σταθμεύσει το όχημά του και αφήνει τα κλειδιά στον επιχειρηματία (ή υπάλληλό του), ώστε εκείνος να το μετακινήσει εάν προκύψει ανάγκη. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στάθμευσης, φέρει την ιδιότητα του θεματοφύλακα και για το λόγο αυτό υποχρεούται σε φύλαξη και επίβλεψη του οχήματος και των αντικειμένων που τυχόν βρίσκονται μέσα σε αυτό, καθώς ευθύνεται για την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη του στην κατάσταση που το παρέλαβε.
  3. Συχνή είναι η παραχώρηση χώρου στάθμευσης (άνευ οικονομικού ανταλλάγματος) από καταστήματα προς τους πελάτες τους, προκειμένου να διευκολύνουν τις αγορές ή την ψυχαγωγία τους. Στην περίπτωση αυτή, η μη ύπαρξη ανταλλάγματος αλλά και η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος από τον ιδιοκτήτη του (αφού δεν έχει παραδώσει τα κλειδιά), απαλλάσσει τον επιχειρηματία από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή πρόκλησης βλαβών από τρίτους, για όσο χρόνο είναι σταθμευμένο το όχημα.