ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Από το νόμο, τίθεται η υποχρέωση ασφάλισης του αυτοκινήτου για την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, η οποία θα προκύψει από ενδεχόμενο ατύχημα στο οποίο θα εμπλακεί το αυτοκίνητό μας. Ως «αυτοκίνητο», χαρακτηρίζεται από το νόμο, κάθε όχημα που κινείται στο έδαφος και όχι σε σιδηροτροχιές, με τη χρήση μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό τροχών που φέρει. Με την έννοια του «οχήματος» που περιγράφηκε, εξισώνεται και κάθε ρυμουλκούμενο, είτε είναι συνδεδεμένο με το κυρίως όχημα είτε όχι. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, καλύπτει τον κύριο του αυτοκινήτου, τον κάτοχό του και κάθε οδηγό ή προστηθέντα στην οδήγηση ή υπεύθυνο του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, εάν προκληθεί τροχαίο ατύχημα με υπαιτιότητά τους. Δεν καλύπτονται όσοι προκάλεσαν τροχαίο ατύχημα, οδηγώντας αυτοκίνητο που έχει προηγουμένως κλαπεί ή αποκτηθεί με χρήση βίας, καθώς και όποιος προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με πρόθεση. Αντίθετα, καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων, του κυρίου ή κατόχου του αυτοκινήτου, για ατύχημα που προκλήθηκε κατά την οδήγησή του ύστερα από κλοπή ή απόκτηση του με τη βία (από εκείνον δηλαδή που το έκλεψε ή το απέκτησε με βία), εκτός εάν ο ασφαλιστής, αποδείξει ότι γνώριζαν πως το αυτοκίνητο αποκτήθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα και παρόλα αυτά, συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με αυτό. Σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία, αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που έχει προκληθεί σε τρίτους, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, με υπαιτιότητα του οδηγού, του κατόχου, του κυρίου του αυτοκινήτου και όποιων άλλων προσώπων καλύπτονται από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από ενδεχόμενο τροχαίο ατύχημα, καλύπτουν την ευθύνη λόγω θανάτου, σωματικής βλάβης και ζημιών σε πράγματα των τρίτων, καθώς και της χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. Ως «τρίτοι», θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα. Δεν θεωρούνται «τρίτοι» και δεν αποζημιώνονται, ο ίδιος ο ασφαλισμένος –αν επιβαίνει στο όχημα- και ο οδηγός του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση που:

  • ο οδηγός δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί,
  • ο οδηγός κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών και αυτή η κατάσταση τελούσε σε ουσιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος,
  • ο οδηγός κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, έκανε χρήση του οχήματος, διαφορετική από αυτήν για την οποία έχει ασφαλιστεί και η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα που προκλήθηκε, τότε

η ασφαλιστική εταιρεία δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για την αποζημίωση των ζημιωθέντων τρίτων, αλλά έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του ασφαλισμένου, ζητώντας του να την αποζημιώσει για τα ποσά που αυτή κατέβαλε.