ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(Α.Π.Δ.Π.Χ.)

Πρόκειται για συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή που ιδρύθηκε με το Νόμο 2472/1997. Σκοπός της Αρχής, είναι η προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Πρωταρχικός σκοπός της Αρχής, είναι η προστασία του πολίτη από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αλλά και η συνδρομή προς αυτόν σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων του σε κάθε επιχειρησιακό τομέα (χρηματοπιστωτικά, υγεία, ασφάλιση, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση, μεταφορές, ΜΜΕ, κ.λπ.). Το σκηνικό  στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων, φαίνεται να αλλάζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, με το νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679), ο οποίος καθιερώνει πληρέστερο πλαίσιο προστασίας.