ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι λιανοπωλητές είναι υποχρεωμένοι, σε κάθε είδος που εκθέτουν προς πώληση, να τοποθετούν ή να αναρτούν ή να προσδένουν μια πινακίδα, η οποία θα είναι ευδιάκριτη για τον καταναλωτή και στην οποία θα αναγράφονται ορισμένες ενδείξεις που αφορούν τα προϊόντα, όπως η τιμή, η ποιότητα, η προέλευση κ.λπ.

Ειδικότερα, όσον αφορά προϊόντα που πωλούνται εντός καταστήματος ή από υπαίθριους πωλητές:

  1. Η τιμή πώλησης αναγράφεται υποχρεωτικά στην πινακίδα και αναφέρεται:

α. Σε τιμή ανά μονάδα μέτρησης, δηλαδή τιμή ανά λίτρο ή κυβικό μέτρο ή χιλιόγραμμο ή μέτρο ή τετραγωνικό μέτρο, κατά περίπτωση, αν τα προϊόντα πωλούνται χύμα ή από ανοικτές συσκευασίες.

β. Σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία, αν τα προϊόντα πωλούνται σε κλειστές συσκευασίες.

Ειδικά για την τελευταία περίπτωση, στην πινακίδα αναγράφεται, πέρα από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία, και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη.

Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην πινακίδα αυτή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης στις κατωτέρω περιπτώσεις:

  • Αν το κατάστημα λιανικής πώλησης των προϊόντων, έχει εμβαδόν μέχρι 50 τ.μ., αν πρόκειται για περίπτερο ή για υπαίθριο σημείο λιανικής πώλησης.
  • Αν η ποσότητα των συσκευασμένων προϊόντων ισοδυναμεί με 1 λίτρο ή κυβικό μέτρο ή 1 χιλιόγραμμο ή 1 μέτρο ή 1 τετραγωνικό μέτρο, κατά περίπτωση.
  • Αν πρόκειται για παγωτά βάρους μέχρι 200 γραμμάρια, για μαγειρευμένα ή ημιμαγειρευμένα φαγητά, για μη εδώδιμα προϊόντα, των οποίων η ποσότητα της συσκευασίας είναι κάτω από 50 γραμμάρια ή 50 χιλιοστόλιτρα ή πάνω από 10 χιλιόγραμμα ή 10 λίτρα και για χρώματα, βερνίκια, μελάνες, καλλυντικά, προϊόντα αρωματοποιίας και καλλωπισμού.

γ. Σε τιμή πώλησης ανά τεμάχιο ή σετ, προκειμένου για βιομηχανικά προϊόντα, μη εδώδιμα, τα οποία, κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική, πωλούνται με το τεμάχιο ή σε σετ.

Ειδικότερα, για τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, ισχύει η υποχρέωση να έχουν αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές πώλησης του κάθε είδους καυσίμου που πωλούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), ανεξάρτητα από την αναγραφή των τιμών επί των αντλιών.

  1. Υποχρεωτική είναι η αναγραφή στην πινακίδα της ποιότητας, σύνθεσης και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών, εκτός εάν οι ενδείξεις αυτές αναφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο επί του προϊόντος, οπότε ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές. Διαφορετικά, την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών στην πινακίδα, φέρει ο λιανοπωλητής με τη συνευθύνη και των άλλων υπόχρεων επιχειρήσεων (βιομηχανία, βιοτεχνία, εισαγωγέας, παρασκευαστής, κατασκευαστής, συσκευαστής κ.λπ.).

Για τα τρόφιμα και ποτά, που πωλούνται λιανικώς χύμα, οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να τοποθετούν, να αναρτούν ή να προσδένουν πινακίδα, στην οποία αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:

α. Το είδος του τροφίμου ή ποτού (π.χ. φιστίκι, μοσχάρι, πατάτες κ.λπ.) ακολουθούμενο, αν συντρέχει περίπτωση, από την εμπορική μορφή παρουσίασής του (π.χ. φιστίκι καθαρισμένο, μοσχάρι μπούτι, ψάρι ξιφίας σε φέτες κ.ο.κ.).

β. Η ποιότητα του είδους και η ποικιλία αυτού, εφόσον αυτές προβλέπονται από άλλες διατάξεις και η χώρα προέλευσης του είδους. Ειδικά για αγροτικά προϊόντα που καλλιεργούνται και παράγονται στη χώρα μας, αναγράφεται, ως δηλωτικό της προέλευσης αυτών, ο τόπος παραγωγής ή συγκομιδής τους (π.χ. φιστίκι Αίγινας, πεπόνια Άργους).

γ. Η τιμή πώλησης του είδους, εκφραζόμενη σε τιμή ανά μονάδα μέτρησης κατά κιλό (στερεά τρόφιμα) και λίτρο (υγρά τρόφιμα), καθώς και σε τιμή ανά τεμάχιο, όπου η αγοραπωλησία με το τεμάχιο είναι επιτρεπτή.

Οι ανωτέρω ενδείξεις, πρέπει να είναι απολύτως ορατές, χωρίς να παρεμποδίζεται η ορατότητά τους από άλλα αντικείμενα ή από άλλες μεθόδους που τις καθιστούν μη ορατές (π.χ. αναδίπλωση πινακίδας) και να αναγράφονται με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα του ίδιου χρώματος. Η καταστροφή, παραποίηση, αλλοίωση και αφαίρεση των αναγραφόμενων ενδείξεων απαγορεύεται.