ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Η νομοθεσία, ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές. Συγκεκριμένα, περιέχει νομοθετικές προβλέψεις για περιπτώσεις όπως η άρνηση επιβίβασης, η ακύρωση εισιτηρίου, η καθυστέρηση απόπλου, η ακύρωση και διακοπή ταξιδιού, η απαγόρευση απόπλου, η απώλεια αποσκευών, τα δικαιώματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα/ αναπηρία κ.λπ.

ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ     

Στην περίπτωση που η ακτοπλοϊκή εταιρεία, αρνείται την επιβίβασή μας στo πλοίο, λόγω υπεράριθμων επιβατών, η εταιρεία αναζητεί κατά πρώτον επιβάτες – εθελοντές, διατεθειμένους να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους, με αντάλλαγμα κάποια παροχή που θα συμφωνηθεί μεταξύ επιβάτη και εταιρείας και μεταφορά τους, με δαπάνη της εταιρείας, στον προορισμό τους, το συντομότερο δυνατό.  Όταν ο αριθμός των επιβατών που διατίθενται να μην επιβιβαστούν εθελοντικά δεν επαρκεί, προκειμένου το πλοίο να ταξιδέψει με ασφάλεια, η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιβίβασή μας. Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούμαστε εναλλακτικά:

 • αποζημίωση ίση με το τριπλάσιο του ναύλου,
 • μεταφορά στον τελικό προορισμό, το συντομότερο δυνατό, με μέριμνα και έξοδα της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση δικαιούμαστε επίσης:
 • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, όταν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μία ή περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη, από και προς το λιμάνι αναχώρησης, γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη, ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε τρείς κατ’ ανώτατο όριο.
 • αποζημίωση ίση με την αξία του ναύλου, εφόσον συμφωνηθεί η μεταφορά μας στον τελικό προορισμό.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Αν ακυρώσουμε το εισιτήριό μας, τουλάχιστον 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου, δικαιούμαστε επιστροφή μέρους ή και ολόκληρου του ναύλου  και συγκεκριμένα :

 • 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης – επιστροφή του 50% του ναύλου,
 • 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφή του 75% του ναύλου,
 • 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφή ολόκληρου του ναύλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ιδίως υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται εγγράφως, δικαιούμαστε την επιστροφή ολόκληρου του ναύλου, ανεξάρτητα από το χρόνο ακύρωσης.
 • Έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε το εισιτήριό μας, για το ίδιο ή άλλο δρομολόγιο, εφόσον υπάρχουν θέσεις, χωρίς όμως να δικαιούμαστε επιστροφή τυχόν διαφοράς ναύλων, εφόσον ζητήσουμε την αλλαγή, έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ

Σε περίπτωση που το πλοίο καθυστερήσει να αναχωρήσει από το λιμάνι πάνω από 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, λόγω βλάβης ή ζημίας, ή για άλλους λόγους, για τους οποίους υπαίτια είναι η εταιρεία, δικαιούμαστε:

 • να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση και να μας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Αν δεν ασκήσουμε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, δικαιούμαστε:

 • να διαμείνουμε στο πλοίο, κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης και να ταξιδέψουμε στον προορισμό μας, με το ίδιο ή άλλο πλοίο, με έξοδα και μέριμνα της εταιρείας,
 • ελαφρά γεύματα ή αναψυκτικά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναμονής,
 • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, όταν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μια η περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη, από και προς το λιμάνι αναχώρησης, γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη, ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε τρεις, κατ’ ανώτατο όριο.
 • αποζημίωση ύψους 25% επί του ναύλου, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με την εταιρεία, εφόσον τελικά φτάσουμε στον προορισμό μας, με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας και η καθυστέρηση από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξης στον προορισμό μας είναι:
 • 1 ώρα σε διαδρομή µέχρι 4 ώρες
 • 2 ώρες σε διαδρομή από 4 έως 8 ώρες
 • 3 ώρες σε διαδρομή από 8 έως 24 ώρες
 • 6 ώρες σε διαδρομή άνω των 24 ωρών

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου που αναφέρεται ανωτέρω, η αποζηµίωση ανέρχεται στο 50% της τιμής του εισιτηρίου.

 • αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου μεταφοράς, καθώς και το ναύλο μεταφοράς οχήματος, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με την εταιρεία, εφόσον δεν ταξιδέψαμε στον προορισμό, μας εντός 24 ωρών, από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου, με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Όταν το ταξίδι ακυρωθεί με υπαιτιότητα της εταιρείας, τότε δικαιούμαστε:

 • αποζημίωση ή άλλες αντισταθμιστικές παροχές, κατ’ επιλογή μας. Η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης και να καλύπτει κάθε ζημία που αποδεδειγμένα έχουμε υποστεί.

Δε δικαιούμαστε τα παραπάνω εάν:

 • ενημερωθούμε μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης του ακυρωθέντος δρομολογίου και μας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου,
 • ενημερωθούμε τουλάχιστον 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του ακυρωθέντος δρομολογίου και ταξιδέψουμε με άλλο μέσο στον προορισμό μας, εντός 12 ωρών, από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του ακυρωθέντος δρομολογίου.

 

Όταν ακυρωθεί προγραμματισμένο δρομολόγιο, λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου, δικαιούμαστε:

 • να ταξιδέψουμε στον προορισμό μας, με μέριμνα και έξοδα της εταιρείας, εντός 24 ωρών, ή να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση, και να μας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου, αφού ενημερωθούμε εγκαίρως και συμφωνήσουμε,
 • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, εάν η καθυστέρηση έχει διάρκεια άνω των τεσσάρων ωρών και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μία ή περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη, από και προς το λιμάνι αναχώρησης, γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη, ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε τρείς κατ’ ανώτατο όριο,
 • αποζημίωση, ίση με το διπλάσιο του ναύλου μεταφοράς ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με την εταιρεία, εφόσον δεν ταξιδέψαμε στον προορισμό μας εντός 24 ωρών, με υπαιτιότητα της εταιρείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν έχουμε στην κατοχή μας εισιτήριο επιστροφής και δεν κατέστη δυνατό να φτάσουμε στον προορισμό μας μετά την ακύρωση δρομολογίου, δικαιούμαστε, επιπρόσθετα, να επιστρέψουμε το εισιτήριο αυτό και να λάβουμε το αντίτιμο ως αποζημίωση.

ΔΙΑΚΟΠΗ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Σε περίπτωση καθυστέρησης του ταξιδιού, εξαιτίας βλάβης ή ζημίας του πλοίου, κατά τη διάρκεια του ή λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας, δικαιούμαστε εναλλακτικά:

 • να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση και να μας επιστραφεί ο ναύλος για το υπολειπόμενο τμήμα της διαδρομής, με το ίδιο πλοίο, στην ίδια θέση, καθώς και ο ναύλος οχήματος που αντιστοιχεί στο τμήμα μεταξύ του τελικού προορισμού και του λιμένα αποβίβασης,
 • αποζημίωση ύψους 25% επί του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία, εφ’ όσον η καθυστέρηση άφιξης στον προορισμό μας είναι:
 • 1 ώρα σε διαδρομή μέχρι 4 ώρες
 • 2 ώρες σε διαδρομή από 4 έως 8 ώρες
 • 3 ώρες σε διαδρομή από 8 έως 24 ώρες
 • 6 ώρες σε διαδρομή άνω των 24 ωρών

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου που αναφέρεται ανωτέρω, η αποζημίωση ανέρχεται στο 50 % της τιμής του εισιτηρίου.

Σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι σε ενδιάμεσο λιμάνι, εξαιτίας βλάβης ή ζημίας του πλοίου και εφόσον δε φτάσαμε τελικά στον προορισμό μας με άλλο πλοίο και έξοδα της εταιρείας, ούτε ασκήσαμε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, δικαιούμαστε:

 • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο αναμονής, μέχρι τη συνέχιση του ταξιδιού, και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μια η περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη από και προς το λιμάνι αναχώρησης, γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη, ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε τρείς κατ’ ανώτατο όριο,
 • αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ

Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών, δικαιούμαστε:

 • να τροποποιήσουμε το εισιτήριό μας,
 • να διαμείνουμε στο πλοίο κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν,
 • να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση και να μας επιστραφεί ο ανάλογος ναύλος.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Μπορούμε να μεταφέρουμε χειραποσκευές, βάρους έως 50 κιλών, χωρίς επιπλέον χρηματική επιβάρυνση. Σε περίπτωση που οι αποσκευές μας υποστούν φθορά ή χαθούν, ευθύνεται η εταιρεία, μόνο όμως στην περίπτωση που τις παραδώσαμε για φύλαξη και παραλάβαμε σχετική απόδειξη.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η εταιρεία, απαγορεύεται να αρνηθεί την πραγματοποίηση κράτησης θέσης, την έκδοση εισιτηρίου ή την επιβίβασή μας, λόγω μόνο της αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας, εκτός εάν :

 • δεν έχει συμμορφωθεί προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας,
 • ο σχεδιασμός του επιβατηγού πλοίου ή η υποδομή και ο εξο­πλισμός του λιμένα, καθιστά αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση, η αποβίβαση ή η μεταφορά μας με ασφαλή τρόπο.

Η εταιρεία, είναι υποχρεωμένη να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στα άτομα μειωμένης κινητικότητας ή στα άτομα που χρήζουν ειδικής φροντίδας (βρέφη, μικρά παιδιά και τους συνοδούς τους, εγκύους, ηλικιωμένα πρόσωπα). Η βοήθεια μπορεί να αφορά σε συνοδεία του ατόμου, διαχείριση των αποσκευών του, εξυπηρέτηση προσωπικών αναγκών κ.λπ.

Θα πρέπει, αν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία και έχουμε ανάγκη συνδρομής, να ενημερώνουμε την εταιρεία 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Ακόμα και αν δεν τηρηθεί η προθεσμία αυτή, θα πρέπει η εταιρεία αλλά και ο φορέας διαχείρισης του λιμένος, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής συνδρομής, ώστε να διεξαχθεί ομαλά το ταξίδι μας.

Αν παρ’ ότι έχουμε κάνει κράτηση ή έχουμε στην κατοχή μας εισιτήριο, δε γίνουμε δεκτοί προς επιβίβαση, έχουμε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς στον προορισμό μας με άλλο δρομολόγιο, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας.

Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι 80% και άνω, δικαιούμαστε έκπτωση 50% επί του ναύλου, σε όλες τις θέσεις του πλοίου, με την επίδειξη σχετικής απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Η ίδια έκπτωση ισχύει για τα αναπηρικά Ι.Χ.Ε οχήματα. Δικαιούται επίσης την έκπτωση και ο συνοδός, εφόσον συνοδεύει άτομο με παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down