ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μετά την επιλογή μάρκας, μοντέλου και χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου, επισκεπτόμαστε τον προμηθευτή, ο οποίος θα ετοιμάσει δελτίο παραγγελίας, στην περίπτωση που το αυτοκίνητο που επιλέξαμε δεν είναι ετοιμοπαράδοτο. Αυτό το αποδεικτικό παραγγελίας πρέπει απαραίτητα να περιέχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία (αναλυτική περιγραφή και χαρακτηριστικά του μοντέλου που παραγγείλαμε, τιμή, προκαταβολή, τόπο και ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης). Σε μια σύμβαση πώλησης που το αντίτιμό της θα αποπληρωθεί σε δόσεις, η προκαταβολή είναι σχεδόν πάντοτε απαιτητή. Ο τόπος σύναψης της σύμβασης επηρεάζει το χρόνο που σας αναγνωρίζεται για να ξανασκεφτείτε την αγορά. Όταν τόπος πώλησης δεν είναι η επιχείρηση του πωλητή, αλλά κάποια άλλη τοποθεσία (π.χ. έκθεση αυτοκινήτων), το δικαίωμα υπαναχώρησης που σας αναγνωρίζεται  πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εμφανώς στα στοιχεία του δελτίου παραγγελίας. Οι γενικοί όροι συναλλαγής που ο προμηθευτής συμπεριλαμβάνει στα έγγραφα συναψης της πώλησης, πρέπει είναι σύμφωνοι με το νόμο και να μην περιορίζουν ή να βλάπτουν τα δικαιώματα του αγοραστή-καταναλωτή. Πριν υπογράψουμε το δελτίο παραγγελίας, το οποίο στη συνέχεια θα υπέχει θέση σύμβασης πώλησης:
1. Μελετάμε προσεκτικά όλους τους όρους του δελτίου παραγγελίας και τους γενικούς όρους συναλλαγών.
2. Επιβεβαιώνουμε ότι το περιεχόμενο του δελτίου παραγγελίας συνάδει με την προφορική συμφωνία μας με τον προμηθευτή.
3. Επιμένουμε στον ακριβή προσδιορισμό ημερομηνίας παράδοσης του αυτοκινήτου.
4. Δεν αποδεχόμαστε κανέναν όρο ο οποίος φαίνεται να είναι αντίθετος με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Κανένας όρος δεν πρέπει να στερήσει ή να περιορίσει την προστασία που σας παρέχει ο νόμος.

5. Μελετάμε προσεκτικά τους όρους της εγγύησης του αυτοκινήτου.
Αν η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης παρέλθει άπρακτη, έχουμε τη δυνατότητα να απευθύνουμε παράπονο στον προμηθευτή, εκτός αν έχει ήδη εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας παράδοσης, που τίθεται από το σύνολο σχεδόν των αντιπροσωπειών αυτοκινήτου. Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, ελέγχουμε αν τα βασικά του χαρακτηριστικά συμφωνούν με το δελτίο παραγγελίας και την προηγούμενη προφορική συμφωνία με τον προμηθευτή, και μόνο σε αυτήν την περίπτωση το αποδεχόμαστε. Αντίθετα, αν διαπιστώσουμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που επιθυμεί να μας παραδώσει ο προμηθευτής διαφέρει από εκείνο που εμείς είχαμε παραγγείλει, αρνούμαστε να το παραλάβουμε. Ζητάμε την έκδοση απόδειξης αγοράς, η οποία να περιέχει τη βασική τιμή, τη χρέωση του πρόσθετου εξοπλισμού που επιλέξαμε, το ΦΠΑ και άλλες πρόσθετες υπηρεσίες.

Τρόποι πληρωμής

Τις περισσότερες φορές δεν διαθέτουμε το σύνολο του ποσού αγοράς του αυτοκινήτου και απαιτείται η χορήγηση πίστωσης είτε από τον ίδιο τον προμηθευτή είτε από κάποια τράπεζα. Εκτιμούμε τυχόν επιβαρύνσεις και επιλέγουμε ανάμεσα στην πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος κατά την παράδοση του αυτοκινήτου και στη συμφωνία καταβολής του ποσού σε δόσεις. Στη συνέχεια, πρέπει να μεριμνήσουμε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου (σεκάποιες περιπτώσεις ορθή είναι και η ασφάλιση που υπερβαίνει το βαθμό υποχρεωτικής ασφάλισης) και για την ταξινόμηση του οχήματος.

Μετά την αγορά
Υποχρεωτική είναι η ασφάλιση και η ταξινόμηση του οχήματος. Για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί μετά την αγορά, ελέγχουμε τους όρους της εγγύησης.