ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η αγορά ακινήτου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα λάβουμε στη ζωή μας και για το λόγο αυτό απαιτεί χρόνο, διεξοδική έρευνα και οργάνωση.

Κατά τη διαδικασία αγοράς ακινήτου, πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή στα σωστά κριτήρια επιλογής του και στη δημιουργία ενός ασφαλούς οικονομικού πλάνου. Τέλος, στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη δανείου, καθοριστικό ρόλο παίζει η ορθή επιλογή πιστωτικού ιδρύματος και προϊόντος.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Αρχικά ο δικηγόρος μας, θα πρέπει να πραγματοποιήσει έλεγχο τίτλων του ακινήτου, στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Η διαδικασία αυτή γίνεται, ώστε να σιγουρευτούμε ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από βάρη, όπως προσημειώσεις υποθήκης, υποθήκες ή άλλες εκκρεμείς διεκδικήσεις σε βάρος του. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι επίσης, για τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης, ώστε να αποφύγουμε πιθανά μελλοντικά προβλήματα. Επίσης, είναι αναγκαίο να διενεργηθεί έλεγχος, στην κατά τόπον αρμόδια Πολεοδομία, ώστε να διαπιστωθεί εάν η οικοδομική άδεια είναι νόμιμη ή εάν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις.Οι έλεγχοι αυτοί, είναι σημαντικό να γίνονται διεξοδικά και υπεύθυνα, ώστε να μη βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων και καταστάσεων στο μέλλον.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Το συμβόλαιο συντάσσεται από το συμβολαιογράφο. Στη συνέχεια υπογράφεται στο συμβολαιογραφείο, με την επίσημη παρουσία του συμβολαιογράφου, του πωλητή και του αγοραστή. Η παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων των δύο μερών, είναι προαιρετική. Οι δύο πλευρές, θα πρέπει να δηλώσουν ότι κατανοούν πλήρως και δέχονται τους όρους του συμβολαίου. Στη συνέχεια, το συμβόλαιο θα πρέπει να μεταγραφεί στο κατά τόπο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, οπότε και γίνεται επίσημα η μεταβίβαση της κυριότητας στο νέο ιδιοκτήτη.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Το τίμημα για την αγορά ακινήτου, συμφωνείται εξαρχής και καταβάλλεται είτε ολοσχερώς με την υπογραφή του συμβολαίου είτε διακανονίζεται σε δόσεις. Οι λεπτομέρειες που αφορούν την εξόφληση, αναγράφονται λεπτομερώς στο συμβόλαιο (π.χ. ποσό των δόσεων, χρόνος και τρόπος καταβολής τους κ.λπ.).