Ν 4224/31-12-2013: Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31.01.2014
Προϋποθέσεις
Από 1.1.2014 έως 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία, εφόσον:

  • η κύρια κατοικία έχει δηλωθεί ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος
  • η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ
  • το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο των 35.000 ευρώ
  • η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας των οφειλετών είναι μικρότερη ή ίση των 270.00 ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό δεν υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ

Ειδικά:

  • οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία ή περισσότερα τέκνα
  • οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω

Τα προαναφερθέντα όρια προσαυξάνονται κατά10%

Δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές που:

α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε

β) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του N. 3586/2007 , όπως ισχύουν (Α΄ 151).

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στον δανειστή (Πιστωτικό Ίδρυμα) υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται:

1. Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οφειλέτη
2. Περιγραφή της πλήρωσης των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά
3. Λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης

Η μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των στοιχείων (υπεύθυνη δήλωση) μέχρι 31.12.2014 ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, σημαίνει άρση για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή της απαγόρευσης πλειστηριασμού

Υποχρεώσεις Καταβολών
Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση να καταβάλουν μηνιαίως προς τους δανειστές (Πιστωτικά ιδρύματα) :

1. Ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ
2. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις 15.000 ευρώ, οι οφειλέτες καταβάλουν προς τους δανειστές ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα
3. Για τους οφειλέτες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου το ποσό που οφείλουν να καταβάλουν μηνιαίως στους δανειστές δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης
4. Για τους οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού επιδόματος ανεργίας παρέχεται δυνατότητα μηδενικών καταβολών

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος είναι 20.000 ευρώ για:

  • οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία ή περισσότερα τέκνα
  • οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω

Ο δανειστής μπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προσκομίσει:

– Για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2007, αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας
– Για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτων
– Βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού
– Αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9
– Έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών
– Βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Πιστοποιητικό Α’ βάθμιας ή Β΄βάθμιας επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της

Σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός 1 μηνός από την κοινοποίηση του αιτήματος με απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η άρση απαγόρευσης πλειστηριασμού

Σε περίπτωση μη καταβολής δόσεων για τρεις (3) μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας.

Εγγυητής
Εάν ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στο νόμο για την απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.
Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος καλεί τους δανειολήπτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πλειστηριασμό , να επικοινωνήσουν άμεσα με τα γραφεία της Ένωσης είτε δια τηλεφώνου είτε με επίσκεψη στα γραφεία μας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες που ισχύουν ώστε να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους στη ρύθμιση των χρεών τους.